Accessibilitat

  • Vestidor ubicat a la platja destinat a persones amb mobilitat reduïda
  • Cartell que indica la zona de bany assistit per a persones amb limitacions funcionals
  • Cadires adaptades per al bany assistit a la platja

Model de platges accessibles

Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. 

Totes les platges de la ciutat disposen de serveis per acompanyar els banyistes i usuaris de les platges en el seu lleure al litoral de la ciutat. L'objectiu és garantir la seguretat i la qualitat de l'espai públic i facilitar la convivència a la franja marítima de Barcelona.

Model de platges accessibles a Barcelona

Entenem l'accessibilitat com a element integral del disseny i configuració de qualsevol espai públic de la ciutat. Així, l'adaptació de les platges no es limita a l'habilitació de punts concrets destinats al bany de persones amb certs tipus de limitacions funcionals, sinó que esdevé una característica definitòria
del planejament del conjunt de les platges, integrada en la globalitat del medi i les seves interaccions.

És sobre la base d'aquesta accessibilitat general que es defineix un servei específic de suport al bany per a aquelles persones amb mobilitat reduïda que  necessiten suport per entrar i sortir de l'aigua.

S’hi estableixen dues modalitats:

  • Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, dutxes adaptades amb cadires i passeres de fusta que arriben el més a prop possible de l’aigua, si bé, en cap cas arribarà a tocar-la ja que els corrents podrien desprendre el mòdul. També compten amb transport públic adaptat que facilita l'accés a les platges. Aquestes característiques es troben al conjunt de platges de la ciutat.
  • Les platges accessibles amb servei de suport al bany, adreçades a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l'aigua. Disposen, a més de les característiques abans esmentades, d'una caseta vestidor, cadires amfíbies, grua elevadora, armilles salvavides i para-sols. Personal tècnic i voluntaris donen suport a les persones amb mobilitat reduïda per entrar i sortir del mar i gaudir del bany. Aquesta segona modalitat s'aplica a les platges de la Nova Icària i Barceloneta a partir de la  temporada alta de platges.

Servei de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda

La normativa d'ús defineix el servei com un suport al bany adreçat a aquelles persones amb mobilitat reduïda que no poden accedir a l'aigua de manera autònoma. Aquest suport es materialitza mitjançant personal que ajuda a entrar i sortir de l'aigua i que acompanya, si s'escau, en el moment del bany, fent ús de diferent productes de suport adaptats a l'entorn i l'activitat.

Horaris i període d'atenció

L’accés al servei de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda, es pot fer individualment o en grup organitzat (es considera un grup amb un nombre igual o superior a tres usuaris). En el primer cas no es requereix cap tipus de demanda o sol·licitud prèvia.

Model de platges accessibles

Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. 

Comparteix aquest contingut