Coneix el Consell del Parc de Montjuïc

Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 2019-2029

S’hi defineixen les accions per recuperar Montjuïc com a gran espai verd de la ciutat, per la millora de la mobilitat, per reconèixer el seu patrimoni, per apropar el parc a la ciutadania incloent-hi totes les persones amb diversitat funcional i millorar-ne la seguretat i convivència.

El Consell del Parc de Montjuïc és un òrgan estable i permanent de participació del Districte de Sants-Montjuïc. Es va crear l’any 2014 amb la finalitat de canalitzar i coordinar tant les actuacions com el funcionament del Parc de Montjuïc.

Sota la presidència del regidor del Districte de Sants-Montjuïc, aquest Consell integra els representants dels diferents grups municipals del Districte i els dels diversos serveis municipals que operen a la muntanya, així com persones responsables d'altres ens públics, entitats, empreses i/o associacions amb presència o incidència al Parc de Montjuïc.

Les funcions del Consell, segons estableix el seu Reglament, són:

  • Emetre informes i propostes sobre les polítiques dels òrgans de l’Ajuntament amb relació a la gestió integral del Parc de Montjuïc i promocionar iniciatives d’estudi.
  • Conèixer els pressupostos municipals corresponents a les polítiques, actuacions i serveis que es realitzin en el territori del Parc de Montjuïc.
  • Establir i seguir els contractes-programa amb els diferents operadors del Parc de Montjuïc.
  • Coordinar tots els sistemes d’informació interna entre els operadors.
  • Impulsar i estimular la col·laboració de les diferents entitats, institucions, administracions i associacions que tinguin presència al Parc de Montjuïc.
  • Exercir en funcions d’òrgan de consulta i participació en relació a les qüestions de competència municipal que estiguin dins l’àmbit del Parc de Montjuïc.

Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 2019-2029

S’hi defineixen les accions per recuperar Montjuïc com a gran espai verd de la ciutat, per la millora de la mobilitat, per reconèixer el seu patrimoni, per apropar el parc a la ciutadania incloent-hi totes les persones amb diversitat funcional i millorar-ne la seguretat i convivència.