Certificat de registre de ciutadans i ciutadanes de la Unió

Què has de saber?

Hi ha un registre on estan inscrites les persones d’un estat membre de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa que es quedaran a Espanya per un període superior a tres mesos. L’acte d’inscriure-s’hi atorga el certificat de registre de ciutadans o ciutadanes de la UE i, d’aquesta manera, se’n confirma la condició de residents.

Al certificat de registre expedit hi consten el nom, la nacionalitat, el domicili, el número d’identificació d’estranger (NIE) i la data de registre del ciutadà o ciutadana. El document és de paper i és conegut popularment com el NIE verd a causa del seu color. 

Image
Certificado Ciudadano Unión

MOLT IMPORTANT

És un tràmit obligatori si ets un ciutadà o ciutadana de la UE, de l’EEE o de Suïssa que es desplaça al territori espanyol per quedar-s’hi durant un període superior a tres mesos.

Una vegada el ciutadà o ciutadana hagi residit legalment a Espanya durant un període continuat de (5) cinc anys, podrà sol·licitar el dret a residir-hi amb caràcter permanent.

Els ciutadans i ciutadanes que s’hi vulguin quedar per un període inferior a tres mesos poden residir a Espanya sense un permís especial. Durant la seva estada, s’han d’identificar amb els documents d’identitat dels seus països.

Hi ha una certa confusió en l’ús dels termes NIE, certificat de registre de ciutadans de la Unió, i TIE. Per aclarir possibles dubtes, consulta Què és el NIE?

La demanda de cites prèvies és elevada, i per això pot ser difícil aconseguir hora la primera vegada que s’intenta sol·licitar. Per aquesta raó, es recomana intentar obtenir una cita tan bon punt s’arribi a Espanya.

A qui s’adreça?

S’adreça als ciutadans i ciutadanes de la UE, de l’EEE o de Suïssa que tenen previst quedar-se a Espanya per un període superior a tres mesos.

Quins requisits s’han de complir?

Per inscriure-s’hi, els ciutadans i ciutadanes de la UE, de l’EEE o de Suïssa han de complir algun dels requisits següents:

 • Ser un treballador o treballadora per compte d’altri a Espanya.
 • Ser un treballador o treballadora per compte propi a Espanya.
 • Disposar per a si mateix/a i per als membres de la seva família de recursos econòmics suficients per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència. En aquest cas, s’ha de:
  • Poder acreditar la suficiència de mitjans econòmics. L’import que s’ha d’acreditar varia anualment segons la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
  • Tenir una assegurança de malaltia contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.
 • Ser estudiant:
  • Haver fet la matriculació en un centre públic o privat. Aquest centre ha de ser reconegut o finançat per l’administració educativa per cursar-hi estudis o formació professional.
  • Tenir una assegurança de malaltia contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.
  • Efectuar la declaració responsable que es tenen recursos suficients per a si mateix/a i per als membres de la família per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència.
 • Ser nacional d’un estat membre, familiar que acompanya un ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu, o que es reuneix amb aquest o aquesta i compleix alguna de les condicions anteriors. El familiar pot ser:
  • Si ets estudiant:
   • Cònjuge o parella de fet inscrita
   • Fills i filles a càrrec de l’estudiant i del seu cònjuge o parella
  • En la resta de casos:
   • Cònjuge o parella de fet inscrita
   • Descendents directes i els del seu cònjuge o parella, de menys de 21 anys, discapacitats o més grans d’aquesta edat i que visquin a càrrec seu.
   • Ascendents a càrrec directes o els del seu cònjuge o parella registrada

S’entén que hi estan a càrrec els familiars el sosteniment econòmic dels quals el proporciona el ciutadà o ciutadana de la UE i que necessiten ajuda material per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta dependència s’ha de donar en el país d’origen.

Quina és la seva vigència?

Aquest registre no caduca.

Com has de fer el tràmit?

El tràmit únicament el pots fer de manera presencial a la comissaria de policia corresponent.

Recorda que els familiars que t’acompanyin en el desplaçament o es reuneixin amb tu també han de sol·licitar la seva inscripció al Registre central d’estrangers, sempre que compleixin els requisits especificats.

Quins passos has de seguir?

PRESENCIAL

Pas 1: Obtén el número de la Seguretat Social i l’alta (si et cal)

 • Després de la teva entrada a Espanya i abans del començament de l’activitat laboral, t’has d’afiliar a la Seguretat Social sol·licitant el número de la Seguretat Social i l’alta al sistema. Si no treballaràs (perquè per exemple ets estudiant), aquest pas no és necessari.

Pas 2: Emplena el formulari i recopila la documentació necessària.

 • Has de descarregar, emplenar i signar el model oficial de sol·licitud del certificat de registre de ciutadans de la Unió formulari EX-18 per duplicat.
 • Abans d’iniciar-se el període de sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran per obtenir el certificat.

Pas 3: Sol·licita la cita prèvia en línia

Per sol·licitar el certificat és indispensable demanar cita prèvia per presentar la documentació a la comissaria de policia corresponent.

Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:

 • A “PROVÍNCIES DISPONIBLES”, tria “Barcelona” i fes clic a “Acceptar”.
 • En el camp “TRÀMITS COS NACIONAL DE POLICIA”, tria l’opció “POLICIA-CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADÀ DE LA UE” i fes clic a "Acceptar"
 • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Entrar”.
 • Emplena les dades personals sol·licitades i fes clic a "Sol·licitar cita".
 • Segueix les instruccions indicades i demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles.
 • Rebràs una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica. També podràs consultar o cancel·lar la cita obtinguda des de la mateixa pàgina web introduint novament les teves dades personals com si volguessis demanar una nova cita.

Per obtenir informació de l’adreça, els telèfons i els horaris d’atenció al públic, consulta la pàgina web de les oficines d'estrangeria (Dependències policials).

Pas 4: Paga la taxa associada al tràmit

 • Has d’abonar la taxa abans de la cita prèvia, ja que n’hauràs de justificar el pagament. 
 • Per poder fer el pagament de la taxa corresponent (model 790, codi 012), emplena els camps del formulari (indicant-hi la forma de pagament), descarrega’l i imprimeix-lo.
 • El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números).
 • En alguns bancs no s’accepta el pagament de la taxa si com a identificació personal no es facilita el NIE i s’inclou únicament el número de passaport. En aquests casos, pots mirar d’anar a una altra entitat financera.

Pas 5: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació

 • Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per lliurar-hi la documentació.

Pas 6: Rep el certificat de registre al mateix moment

Una vegada abonada la taxa i verificats els requisits i la documentació, s’expedirà al mateix moment el certificat de registre, on hi constaran el teu nom, la nacionalitat, el domicili, el NIE i la data de registre.

Qui pot fer la sol·licitud?

L’ha de sol·licitar de manera presencial el ciutadà o ciutadana de la UE, de l’EEE o de Suïssa.

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Documentació general
 • Justificant de la cita.

 • Imprès de sol·licitud (formulari EX-18) per duplicat, degudament emplenat i signat.

 • Comprovant del pagament de la taxa.

 • Passaport o document nacional d’identitat vàlid i en vigor. En el supòsit que estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia d’aquest i de la sol·licitud de renovació.

 • Documentació que acrediti l’alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona.

 

Documentació específica (en funció de les circumstàncies de la persona sol·licitant)
 • Si s’és o se serà treballador o treballadora per compte d’altri cal acreditar-ho, com a mínim, amb un dels documents següents:

  • Declaració de contractació de la persona contractant o certificat d’ocupació. S’hi ha d’incloure, com a mínim, les dades del nom i l’adreça de l’empresa, la identificació fiscal i el codi del compte de cotització.

  • Contracte de treball registrat al Servei Públic d’Ocupació, o la comunicació de la contractació i les seves condicions a través de la plataforma CONTRAT@.

  • Document d’alta o situació assimilada a l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social (proporcionat per l’empresa contractant) o consentiment de la comprovació de les dades.

 • Si és treballador o treballadora per compte d’altri contractat per una empresa de la UE i desplaçat a Espanya, ha d’aportar qualsevol dels documents següents:

  • Còpia del contracte de treball amb l’empresa d’origen.

  • Còpia de les tres últimes nòmines.

  • Certificat de cobertura (A.1) que acrediti que la persona interessada manté les seves cotitzacions a la Seguretat Social en el país d’origen.

  • Certificat/formulari E-106/S.1 que acrediti que té dret a l’assistència sanitària espanyola durant el desplaçament a Espanya.

 • Si és treballador o treballadora per compte propi, pot aportar qualsevol dels documents següents:

  • Alta al cens d’Hisenda.

  • Justificació del seu establiment mitjançant la inscripció al Registre Mercantil.

  • Document d’alta o situació assimilada a l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, o consentiment de la comprovació de les dades.

 • Si no exerceix cap activitat laboral a Espanya, ha d’aportar:

  • Documentació que acrediti que té una assegurança de malaltia contractada a Espanya o en un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.

  • Documentació que acrediti que disposa de recursos suficients per a si mateix/a i els seus familiars per al període de residència a Espanya.

 • Si és estudiant, ha d’aportar:

  • Matrícula del centre d’ensenyament públic o privat, reconegut o finançat per l’administració educativa competent.

  • Documentació que acrediti que té una assegurança de malaltia contractada a Espanya o en un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya. Pot aportar una targeta sanitària europea amb una validesa que cobreixi el període de residència i l’habiliti per rebre les prestacions sanitàries necessàries des d’un punt de vista mèdic.

  • Documentació que acrediti que disposa de recursos suficients per a si mateix/a i els seus familiars per al període de residència a Espanya.

  • Es considera suficient per al compliment d’aquests requisits la presentació de documentació acreditativa de participar en un programa de la UE que afavoreixi l’intercanvi educatiu per a estudiants i professorat.

 • Si és familiar del ciutadà o ciutadana de la Unió, ha d’aportar:

  • Documentació acreditativa, si escau, legalitzada del vincle familiar amb el ciutadà o ciutadana de la Unió.

  • Documentació acreditativa de la dependència econòmica.

  • Documentació que acrediti que el o la familiar que li dona el dret compleix algun dels requisits següents:

  • Ser treballador o treballadora per compte d’altri o propi.

  • Tenir mitjans de vida suficients i assegurança de malaltia.

  • Ser estudiant, tenir mitjans suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família i assegurança de malaltia

Quin és el termini?

El termini de presentació és de tres mesos des de la data d’entrada a Espanya.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La taxa és de 12 euros.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Cos Nacional de Policia (Ministeri de l’Interior, Govern d’Espanya).

Més informació

Pots consultar el Portal d'Immigració del Govern d'Espanya.

Tràmits vinculats importants

Per poder sol·licitar el certificat de registre de ciutadans de la Unió és imprescindible haver efectuat els tràmits següents:

 

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.