Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Projecte Tractor Una Economia més Social

Promoure una ocupació de qualitat, més benestar i solidaritat.

Objectius

 • Aconseguir el reconeixement del Tercer Sector i de l’economia social com un actor econòmic més.
 • Enfortir l’organització en xarxa per obtener economies d’escala en l’administració de les empreses i entitats de l’economia social.
 • Impulsar la responsabilitat social empresarial i la contractació responsable a tota la ciutat.
 • Impulsar una contractació pública dels serveis d’atenció a les persones on l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat en l’atenció a les persones prevalgui per sobre del preu.
 • Promoure la incorporació de clàusules socials i ètiques que posin en valor les aportacions del sector de l’economia social en la contractació pública.
 • Aconseguir una situación financera més estable per les entitats i empreses de l’economia social i promoure nous projectes de l’economia social i solidària.

Referents de la Comissió Executiva

 • Taula d’Entitats del Tercer sector Social de Catalunya

Referents municipals

 • Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària
 • Departament de Participació (Àrea de Drets Socials)
 • Barcelona Activa (Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica)

Membres

Xarxes i espais de participació

Accions realitzades

 • Constitució i signatura de compromís del Grup d’Impuls i Seguiment del projecte.
 • Concreció dels objectius i accions a desenvolupar i priorització d’accions a impulsar en el marc del projecte tractor i actors implicats.
 • Trobada amb el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària.
 • Presentació de projectes i accions en marxa en el marc d’alguns dels objectius prioritzats pel GIS; concretament en relació al desplegament de clàusules de contingut social a tota la contractació municipal, a la inserció laboral de persones en risc en tota la contractació municipal i entorn les noves mesures per a la contractació pública responsable.
 • Aprovació de la proposta d'incorporar el GIS a l'Àmbit Participat del Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària.
 • Reunió de treball per revisar els objectius del GIS i de l'Espai participat i plantejar i proposar grups de treball operatius en relació a les accions més prioritzades pel projecte tractor.

Pla de treball 2017

 • Coordinació, a través de la Taula del Tercer Sector, de l'Àmbit Participat del Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i el GIS i l'Acord, per garantir que es vetlla pels objectius establerts pel GIS.
 • Reunió de treball a finals del primer trimestre de 2017 per analitzar com avança l'Espai participat i plantejar si cal impulsar algun grup de treball o alguna altra acció.