Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Asociación de Servicio Integral Sectorial Para Ancianos
ASISPA

AdreçaMartínez Villergas, 6
28027 Madrid
ubicar al mapa
Districtefora de Barcelona
Telèfon914033131
Correu electrònicarturo@asispa.org
asispa@asispa.org
Adreça webwww.asispa.org

DescripcióASISPA és constituïda el 1980 com una associació privada i sense ànim de lucre.

Té per missió la realització d'activitats conduents a promoure tant l'autonomia personal com la millor atenció a les Persones (majors, adults, joventut, infància, etc ..) sent una Entitat d'Economia Social.

El model d'atenció de ASISPA s'articula en una sèrie de serveis i activitats que es complementen entre si per cobrir totes les possibles necessitats que puguin presentar les persones grans principalment, i altres col·lectius en situació de dependència.

Xarxa de Serveis

Per a possibilitar l'Atenció Integral a les Persones Dependents (Majors, Exclusió Social, etc.). ASISPA té a la seva disposició els següents serveis:

Servei d'Ajuda a Domicili.
Servei de Teleassistència Domiciliària.
Servei de Residència.
Servei de Centre de Dia.
Servei de Pisos Tutelats.
Persones sense llar.
Formació.
Voluntariat.

La visió de ASISPA és ser una entitat referent en el sector per la seva qualitat, calidesa i innovació en la prestació de serveis per a la promoció de l'autonomia, atenció a la dependència i / o en situació de vulnerabilitat social.

Dins dels seus valors destaquen:

- Principi d'igualtat i respecte a la diferència.
- Professionalitat, eficàcia i eficiència en el treball.
- Qualitat i calidesa (respecte, professionalitat, proximitat, sensibilitat, amabilitat) en l'atenció.
- Treball en Equip i comunicació interna.
- Iniciativa.
- Transparència i integritat.
- Compromís amb els objectius de l'Entitat.
- Millora contínua de la gestió i de l'acompliment del sistema.

ASISPA té certificat el seu sistema de gestió de la qualitat per Certificació i Confiança Cambra S.L.U (Cambra Certifica), d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001.

El nostre Sistema integrat de Gestió de la Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient i Gestió Ètica i Socialment Responsable té com a finalitat:

- Satisfer als clients interns / externs.
- Garantir el compliment dels requisits contractats, reglamentaris i altres aplicables als nostres serveis, en la Seguretat - Salut Laboral, Ambiental i Social.
- Donar una resposta eficaç als incidents / emergències que es poden presentar a l'Entitat.
- Actuar de manera sostenible social, econòmica i ambientalment, integrant en els processos i en l'estratègia de tota l'entitat a la Gestió Ètica i Socialment Responsable més enllà del mer compliment dels requisits legals que ens apliquin.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gent gran
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Persones sense llar
TemàticaDependència
Educació
docència i formació
Gènere
Habitatge
Salut
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Alimentació
Assessorament jurídic i legal
Assistència domiciliària
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Atenció residencial permanent
Formació
Habitatge
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Programes o projectes a destacarSegons es detalla a la Memòria de 2015 disponible al nostre web. Durant 2015 podem destacar els següents Projectes i el nombre de persones ateses per ells

Servei d'Ajuda a Domicili 21.697
teleassistència 46.736
Centre de dia 2.219
residències 1.232
Habitatges amb serveis 135
Persones Sensellar 136
SIS 3.992
SISFArom 471
Fisioteràpia Preventiva 46
Tallers de Formació 60
Programa de Detecció,
valoració i seguiment
majors 1.509

El total d'usuaris atesos per servei en l'any 2015 han estat 78.233 persones. La plantilla de ASISPA a 31/12/2015 personal ascendia a 4.261 persones.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Atenció a Persones Sense Llar