Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Projecte Tractor Una Ciutat amb més habitatge social

Avançar en la garantia d’una llar per a tothom.

Objectius

Impulsar accions per garantir l’accés a un habitatge digne i adequat per a totes les persones i famílies de la ciutat.

Concretament:

 • Conèixer i afrontar els desnonaments a la ciutat.
 • Incrementar el parc d’habitatge asequible i d’inclusió a la ciutat impulsant noves formes de captació i promoció.
 • Dimensionar i reduir el nombre de persones sense llar a la ciutat.
 • Millorar les condicions dels habitatges dels col·lectius més vulnerables.

Referents de la Comissió Executiva

Referents municipals

 • Departamento de Participación Social
 • Direcció de serveis d’intervenció social
 • Gerència d’Habitatge (Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona)
 • Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Espai de Governança

 • Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

Xarxes i espais de participació

Accions realitzades

 • Seguiment del projecte per part de l'entitat referent del projecte tractor que forma part de la permanent del Consell de l'habitatge, que vetllarà per l'impuls dels objectius del GIS i la coproducció.
 • Reunions de seguiment semestrals.
 • Promoure que es desenvolupin les accions previstes al projecte tractor a través del Consell de l'Habitatge: crear una Housing Assotiation, conèixer el parc públic de la ciutat de Barcelona, ampliar el coneixement sobre la situació d'exclusió residencial a la ciutat, definir percentatges d'adjudicació d'habitatge i realitzar un cens de l'habitatge buit a la ciutat.

Pla de treball 2017

 • Elecció entitat referent.
 • Redacció del document del projecte.
 • Definició de l'espai de governança del GIS en el marc del Consell de l'Habitatge de Barcelona.
 • Incorporació de la persona referent del projecte tractor a la permanent del Consell de l'habitatge per vetllar per l'impuls dels objectius del GIS i que s'impulsi la coproducció.