Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'habitatges d'inclusió social de Barcelona

La Xarxa d'habitatges d'inclusió social va constituir-se el mes de juny de 2010 motivada per l’existència d’un important nombre d’entitats socials dedicades a la inclusió residencial i que gestionen habitatges per atendre a persones i famílies en situació o risc d’exclusió residencial.

La missió de la xarxa és esdevenir l’espai de reflexió i coordinació del conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, fomentant la seva complementarietat i l’acció conjunta i proporcionant una visió global dels recursos residencials a la ciutat.

Entitats participants

imagen red
imagen red 2

Objectius

En relació a l'accés als habitatges d'inclusió i la canalització de la seva sortida en funció de les seves necessitats:

 • Treballar per aconseguir millorar l’accés als habitatges d’inclusió de les persones en risc d’exclusió.
 • Vetllar per impulsar les vies de sortida dels habitatges d’inclusió d’acord a les necessitats de cada persona: accés a habitatge social i/o de mercat, o bé altres sortides residencials adequades a les seves necessitats.
 • Treballar per aconseguir millorar l’accés a l’habitatge destinat a inclusió de les entitats membres.

Pel que fa a l'anàlisi i la reflexió compartida entorn els habitatges d'inclusió:

 • Disposar de major coneixement dels recursos residencials per a la inclusió social que hi ha a la ciutat de Barcelona.
 • Treballar per arribar al consens en quant a la definició de l’habitatge d’inclusió i a l’aplicació del model Housing First en les seves diferents variants.
 • Acordar criteris de caràcter genèric per facilitar l’homogeneïtzació en el tractament i la coordinació amb altres solucions residencials (consensuar metodologies d’actuació, criteris d’admissió, un protocol de derivació, etc.).

En relació amb l'entorn:

 • Facilitar la coordinació general de tots els actors implicats en els processos d’inclusió per afavorir un millor seguiment social de les persones en risc d’exclusió.
 • Treballar en xarxa en relació amb altres programes de serveis municipals vinculats a cobrir les necessitats d’habitatge: contingents especials, emergències socials i Borsa de lloguer social.

Pel que fa a la sensibilització i la incidència pública:

 • Visualitzar i difondre el conjunt de les actuacions socials i residencials d’inclusió a la ciutat.
 • Fer incidència política i promoure canvis legislatius en l’àmbit dels habitatges d’inclusió.

Pla de treball 2023

 • Realitzar una prova pilot amb un o dos pisos per veure de com procedir segon dificultats de sortida. Aquesta prova estarà gestionada per les entitats interessades d’acord en la presentació dels projectes millors valorats presentats l’any passat.
 • Proposta de projecte de pisos compartits.
 • Accions realitzades

  • Sessió Constitutiva de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
  • Procés intern entre la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i la Regidoria d'Habitatge, per a la concreció de la constitució de la xarxa.
  • Reunió de treball amb entitats i persones del Consell de l'Habitatge Social per a la concreció de la definició i objectius de la xarxa.
  • Elaboració d'una fitxa de dades dels membres integrants de la xarxa.
  • Sessió Constitutiva de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
  • Sessió de definició d'objectius i constitució de grups de treball (28 d'octubre).
  • Sessió Plenària 2011 de la xarxa i signatura dels convenis amb les entitats membres (8 de juny de 2011).
  • Signatura de convenis amb les entitats de la Xarxa que els permet participar en la valoració del grau d'autonomia dels usuaris/es per tal de poder accedir de manera prioritària en el procés d'adjudicació d'habitatge social per contingents econòmicament vulnerables.
  • Impuls de la Comissió de recorregut social, que ha avançat en la definició dels criteris de valoració del recorregut social.
  • Impuls de la Comissió de recorregut residencial per treballar els criteris d'accés de les entitats a l'habitatge públic protegit.
  • Realització d'un estudi per millorar el coneixement existent sobre els diferents recursos residencials municipals i d'entitats de la ciutat.
  • Redacció del Protocol d’accés d’entitats de la Xarxa d’habitatges d’inclusió a l’habitatge protegit, on s’estableixen les bases i criteris per a aquest procés.
  • Adjudicació de 14 habitatges entre 7 entitats per part de la Mesa d’accés a habitatge públic d’inclusió (novembre de 2012).
  • Realització d’una sessió de treball específica de la xarxa en el marc del procés participatiu d’elaboració del Pla per a la Inclusió Social.
  • Jornada de reimpuls de la xarxa amb l’objectiu de valorar conjuntament la situació actual de la xarxa i treballar de manera conjunta entorn d’una proposta que permeti el seu reimpuls.
  • Reunions del Grup Motor de la xarxa amb l’objectiu de treballar i elaborar un document de reimpuls de la xarxa i establir el pla de treball per a l’any 2017.
  • Reunió Plenària de la Xarxa 2017: aprovació del Manual d’organització de la Xarxa, impuls del cens d’entitats i establiment del pla de treball 2017.
  • En el marc del reimpuls de la Xarxa, s’han impulsat dues comissions de treball. La Comissió d’Organització per establir un protocol intern dins de la Xarxa, i la Comissió de Cens per a recollir adreces (cens) per fer una mapificació.
  • Finalització i aprovació del Manual d’organització de la XHIB.
  • Reunió Plenària el dia 6 de juliol del 2017 amb el conjunt de membres de la Xarxa.
  • Reflexió entorn els principals reptes i problemàtiques que es troben les entitats de la Xarxa i sobre el marc legal genèric - marc contractual dels habitatges d’inclusió i fer propostes normatives, així com compartir coneixements i bones pràctiques relacionades amb l’habitatge social.
  • Elaboració del cens dels pisos d’inclusió de la XHIB i d'una cartera de serveis compartits per tal d’incrementar el coneixement entre totes les entitats i organitzacions membres de la Xarxa amb l’objectiu de crear un mapa d’actius i una cartera de serveis que doni una visió global i optimitzi recursos, que permeti revelar la diversitat de serveis i models que agrupa la XHIB.
  • Impuls dels grups de treball "Sortides dels habitatges" i "Marc legal i reptes".
  • Sessió informativa sobre la convocatòria de pisos per a contingents especials el 12 de desembre de 2017.
  • Explicar al conjunt d’entitats de la XHIB les accions realitzades durant el darrer any.
  • Presentar per a la aprovació de la plenària els resultats del treball del grup motor i de les dues comissions: Cens d'entitats i Manual d'organització.
  • Estudi per avaluar de les necessitats dels pisos d’inclusió.
  • Constitució de la Comissió permanent de la XHIB.
  • Presentació de les conclusions del Grup de treball de Sortides: dificultats, accions i propostes.
  • Presentació de l'Avaluació de necessitats de la XHIB per part d'Ivàlua
  • Treball conjunt amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per l'elaboració d'una fitxa de cens conjunta pel 2020.
  • Sessió d'informació de dret de tanteig i retracte per part de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Presentar per a la aprovació de la plenària els resultats del treball del grup motor i de les dues comissions:
   • Cens d’entitats 2019.
   • Manual d’organització.
  • Estudi per avaluar de les necessitats dels pisos d’inclusió és va realitzar el Cens 2019 estudi d’IVALUA.
  • Es va presentar l’estudi a tots els nivells tan tècnics com de la pròpia xarxa.
 • Explicar al conjunt d’entitats de la XHIB les accions realitzades durant el darrer any.
 • Presentar per a la aprovació de la plenària els resultats del treball del grup motor i de les comissions.
 • Valorar si és continua amb la realització de la continuïtat del estudi sobre el Cens de la XHIB.
 • Presentació de 5 projectes d’entitats i les seves valoracions per fer les sortides dels seus pisos d’inclusió.
 • Vols adherir-te a la XHIB?

 • Protocol d'adhesió.
 • Document de compromís.
 • Sol·licitud d'incorporació.
 • Documentació de la xarxa

 • Manual d'organització de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
 • Resum Executiu de l'avaluació de necessitats de la Xarxa.
 • Policy Brief.
 • Informe de necessitats de la XHIB.
 • Informe del cens de la XHIB.
 • Informe del Grup de Sortides
 • Resum executiu de l'Informe del Grup de Sortides