Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'atenció a persones sense llar

La Xarxa d'atenció a persones sense llar es va constituir el novembre del 2005 amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat per tal de que, amb la màxima col·laboració i representativitat d’entitats i/o organitzacions, s’acompanyi a les persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal, incentivant la detecció i vinculació d’aquestes persones als recursos existents.

Així mateix, contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis garantits i reforçant les capacitats globals de la ciutat per atendre les situacions més diverses i més complexes, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

 • Missió: atendre les necessitats integrals de les persones en situació d’exclusió o vulnerabilitat residencial, des del vincle emocional amb la persona atesa, amb vocació comunitària, sense afany de lucre i amb respecte pels seus drets universals.
 • Visió: ser una xarxa referent, consolidada en el territori, compromesa amb la comunitat i amb una cartera de qualitat i diversificada de serveis adreçats a les persones.
 • Valors: participació, compromís solidari, flexibilitat, eficiència, sostenibilitat i il·lusió.

Entitats participants

logo xarxa
banner xarxa
imatge xarxa 2

Objectius

 • Sensibilitzar la població en general sobre la situació del sensellarisme i fer denúncia de les situacions que vulneren el dret a un habitatge digne.
 • Seguir definint el model Barcelona d’Atenció a Persones sense llar.
 • Compartir la informació dels serveis i recursos, així com de les necessitats de les persones ateses i de les respostes que es donen des de les entitats.
 • Contribuir a la formació de les persones que treballen en l’atenció a les persones en situació de sensellarisme.
 • Incidir proactivament per promoure canvis que afavoreixin millores en les polítiques de suport a les persones sense llar.
 • Millorar l’abordatge del sensellarisme i conseqüentment l'eficàcia dels serveis i recursos específics.
 • Innovar en les metodologies d’atenció a les persones sense llar.

Accions realitzades

 • Realització de recomptes i diagnosis de la situació de les persones sense llar a Barcelona.
 • Realització de l’estudi i elaboració de l’informe de Diagnosi sobre el sensellarisme a Barcelona 2008-2015.
 • Jornades de reflexió i propostes d’actuació:
  • I Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: "Salut mental i persones sense sostre" (7 de juliol de 2009).
  • II Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: "Imagina un 2015 sense ningú al carrer" (30 de novembre de 2010).
  • III Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre sobre persones sense llar en situació administrativa irregular.
  • IV Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: La perspectiva de gènere en l'atenció a persones sense llar.
  • V Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: La implementació del Housing First a Barcelona.
 • Catàleg de Recursos i Serveis de la Xarxa d'atenció a persones sense llar.
 • Accions de sensibilització:
  • Campanya "Imagina un 2015 sense ningú al carrer".
  • Acció de sensibilització a mercats municipals de la ciutat.
  • Realització de diverses accions de difusió i sensibilització a través dels mitjans de comunicació (ràdio, premsa i televisió).
  • Realització, cada any, d’una flashmob, promoguda per Càritas, amb motiu del Dia Internacional de les persones sense llar.
  • Campanya d’informació i recollida de suport social a través del web http://www.bcn.cat/sensellar
  • Projecte Retrats Sense Sostre.
  • Campanya Podries Ser Tu".
 • Participació en l’Speakers’ Corner del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
 • Mensualment, des de la Direcció d'Acció Social, es fa extensiu un informe de situació de persones localitzades en situació de sense sostre al carrer.
 • Elaboració del Manual de bones pràctiques i de la Guia d'estil sobre sensellarisme.
 • Contribució a l'elaboració del Pla de Lluita contra el Sensellarisme.
 • Projecte Impulsem.
 • Participació al grup tècnic de diferents ajuntaments i entitats.
 • Compartir informació i anàlisi sobre diferents models de Housing First.
 • Creació grups de treball sobre les dificultats d’accés a l’habitatge per part de les entitats i llurs usuaris i sobre la realitat de les famílies en situació de sensellarisme.
 • Anàlisi sobre la participació interna de persones usuàries o antigues usuàries al funcionament ordinari de les organitzacions de la XAPSLL.
 • Seguiment de la implementació del Pla de Lluita contra el sensellarisme, establint la metodologia d’avaluació de la primera fase.
 • Seguiment de l’estratègia catalana d’abordatge del sensellarisme.
 • Jornada sobre el paper dels PEERS (persones que han viscut al carrer) i la participació interna a les entitats, amb assistència de més de 100 persones.
 • Revisió i actualització del reglament intern, aprovat per la Plenària de gener 2019.
 • Participació a les reunions dels diferents espais de l'Acord.
 • Realització de debats específics a les trobades plenàries de la Xarxa, convidant-hi serveis municipals concrets o institucions com la Oficina de la No Discriminació, Atenció a la Immigració o l'Estratègia Catalana d'abordatge del sensellarisme.
 • Elaboració d'un document que recull un DAFO i propostes de millora en l'accés a l'habitatge per part de les persones sense llar i de les entitats que les atenen i s'han establert relacions amb Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Habitatge.
 • Anàlisi de les característiques que tenen les famílies que estan en situació de sensellarisme i s'ha acordat fer un projecte conjunt amb el grup de recerca GRITS de la UB per fer un estudi qualitatiu.
 • S'ha elaborat i presentat l'Informe Diagnosi 2019 sobre joves i sensellarisme, incorporant les dades del recompte de persones sense llar allotjades en equipaments residencials que es va fer al maig
 • S'ha dut a terme la primera fase de l'estudi amb el Grup de Recerca GRITS de la UB sobre la situació de les famílies sense llar a Barcelona
 • S'ha establert un mecanisme de recollida d'informació i dades sobre violència i discriminació que pateixen les persones sense llar que quedarà recollit a l'Informe anual de la Discriminació a la ciutat de Barcelona, impulsat per l'Oficina de No Discriminació
 • Les entitats han reivindicat els drets de les persones sense llar amb diverses accions en el marc del dia mundial de les persones sense llar, així com una acció al carrer conjunta de la XAPSLL
 • S'ha fet una avaluació del seguiment del Pla de Lluita contra el sensellarisme, identificant els compromisos pendents de dur a terme
 • S'ha incrementat l'intercanvi d'informació sobre habitatges amb l'Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona i amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya
 • S'ha definit la propera jornada de la XAPSLL, que es farà conjuntament amb ECAS el proper mes de febrer, sobre habitatge i sensellarisme
 • S'ha fet una primera recollida d'informació sobretot qualitativa sobre les característiques principals del model d'acompanyament residencial i social de diverses organitzacions de la XAPSLL
 • S'ha representat la XAPSLL a diferents espais, com l'Acord Ciutadà, la Taula d'entitats per la no-discriminació i davant de mitjans de comunicació
 • Recompte 2020 de persones dormint a equipaments residencials de Barcelona.
 • Estudi qualitatiu, concreció de metodologia i recollida de dades per a l’elaboració de l’estudi de famílies sense llar a Barcelona, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona.
 • S’ha començat a definir l’informe Diagnosi 2021 i s’ha treballat en la recollida de dades sobre la mobilitat forçada de persones enviades cap a la ciutat de Barcelona per part d’altres administracions.
 • Incidir en la Generalitat de Catalunya per tal que s’implementi l’Estratègia Catalana d’abordatge del sensellarisme en allò que fa referència al Pla de Lluita contra el sensellarisme de BCN.
 • S’ha atès a les entitats de la XAPSLL, les que sol·liciten incorporar-se i s’ha vetllat pel compliment del reglament. També s’ha establert vincle entre les activitats i reunions de l’Acord Ciutadà i les entitats de la Xarxa.

Pla de treball 2023

 • El gran repte, entre d’altres, és la implementació de les línies estratègiques de la XAPSLL.
 • Fer la presentació de l’Informe Diagnosi i Mercat Laboral.
 • Col·laborar en la campanya anual d’Apropa Cultura “La llar de totes”.
 • Fer el Recompte de persones sense llar i definir els paràmetres pel proper informe diagnosi.

Funcionament de la xarxa

 • Treball en comissions per desenvolupar diversos aspectes de la xarxa:
  • Comissió Permanent.
  • Comissió de Diagnosi i Recompte.
  • Comissió de Drets i Aporofòbia.
  • Comissió de Seguiment i Pla de Lluita.
 • Treball en grups per tal d’abordar necessitats específiques de les persones sense llar:
  • Grup de Famílies i Sensellarisme.
  • Grup de Models d’Acompanyament.

Documentació de la xarxa

Diagnosi 2022. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i relació amb el mercat laboral (català).
Diagnosis 2022. La situación del sinhogarismo en Barcelona. Evolución y relación con el mercado laboral (castellà).
Diagnosis 2022. Homelessness in Barcelona. Trends and relationship with the labour market (anglès).
Recerca sobre Famílies en situació de sensellarisme a Barcelona 2021.(català).
Diagnosi 2019. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i joves en situació de sensellarisme (català).
Diagnosi 2017. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i accés a l’habitatge (català).
Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i polítiques d’intervenció (català).
Diagnosis 2015. La situación del sinhogarismo en Barcelona. Evolución y políticas de intervención (castellà).
Diagnosis 2015. The situation of homelessness in Barcelona. Evolution and intervention policies (anglès).
Objectius de la xarxa any 2015.
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (català).
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (castellà).
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (anglès).
Diagnosi 2011. La situació de les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre de 2011 (català).
Document de presentació de la xarxa (17 de desembre de 2010).