Barcelona Cultura
Skip to main content

Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona


La Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona és l’òrgan col·legiat encarregat de vetllar pel compliment i desenvolupament del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona, així com d’analitzar les possibles millores i modificacions.

La Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona estarà integrada per set membres a proposta del Comitè Executiu del Consell de Cultura.

Funcions de la Comissió

Correspon a la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona:

 • Fer el seguiment del compliment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.
 • Fer el seguiment de la realització dels actes festius compresos en el Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.
 • Posar de manifest, quan escaigui, els casos en què es produeixi un incompliment del Protocol i/o en la realització dels actes festius compresos en el Protocol i requerir el seu compliment.
 • Elaborar, per iniciativa pròpia o a demanda de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de la Cultura de Barcelona, els informes que estimi oportuns sobre el compliment del Protocol i sobre la realització dels actes festius compresos en el Protocol.
 • Fer les crides oportunes per a la celebració de les festes compreses en el Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona, si és el cas que s’estableix aquesta fórmula.
 • Proposar, mitjançant el procediment previst al Reglament del Consell de la Cultura de Barcelona, la convocatòria de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de la Cultura de Barcelona.
 • Convocar les reunions de treball i/o informatives que estimi oportunes amb els diferents agents, col·lectius i entitats relacionades amb les activitats i els sectors festius de la ciutat.
 • Elaborar informes per a la renovació, la millora i les modificacions del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.
 • Recollir propostes per a la renovació, millora i modificacions del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona i de noves inclusions d’actes festius al Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona. Fer-ne la valoració, prendre l’acord, emetre’n informe i comunicar-ho als diferents agents i sectors de la festa afectats i a la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de la Cultura de Barcelona.
 • Elaborar propostes de noves inclusions d’actes festius al Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona. Fer-ne la valoració, prendre l’acord, emetre’n informe i comunicar-ho als diferents agents i sectors de la festa afectats i a la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de la Cultura de Barcelona.
 • Si escau, proposar al Ple del Consell de la Cultura de Barcelona, al final del mandat de la Comissió de Seguiment, la modificació del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona amb la inclusió de les millores, les modificacions i les noves incorporacions aprovades durant el seu mandat.