Barcelona Cultura
Skip to main content

Ple del Consell


El Ple del Consell de la Cultura de Barcelona és l’òrgan que recull l’aspecte més consultiu i assessor. L’integren un màxim de cinquanta persones amb veu i amb vot. Entre d’altres funcions, té la capacitat de crear Comissions delegades per tal d’obrir la participació i el debat a totes aquelles persones, col·lectius i entitats que conformen el sistema cultural de la ciutat.

Integren el Ple:

  • La Presidència, que recau en l’Alcalde o Alcaldessa.
  • La vicepresidència, escollida a proposta dels/de les representants de les entitats.
  • Fins a setze persones en representació d’entitats culturals de la ciutat.
  • Fins a setze persones de reconeguda vàlua.
  • Un/a representant de cadascun dels partits polítics presents al Ple de l’Ajuntament.
  • Un/a representant de la Comissió de Lectura Pública de Barcelona.
  • Fins a cinc tècnics municipals, amb veu però sense vot.
  • El/la Secretari/ària, amb veu però sense vot.