Barcelona Cultura
Skip to main content

Informes Preceptius


Correspon al Consell de la Cultura de Barcelona elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i polítiques culturals, a iniciativa pròpia o a instància de l’Ajuntament.

És competència del Comitè Executiu del Consell informar preceptivament, i amb caràcter previ, sobre:

  • La creació de nous organismes o equipaments culturals de caràcter municipal.
  • Els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre temes de política cultural o artística.
  • El nomenament de les persones responsables dels equipaments culturals municipals.