Barcelona Cultura
Skip to main content

Comitè Executiu


El Comitè Executiu, presidit per la Vicepresidència del Consell i integrat per sis persones més (totes elles designades pel Ple, entre les de reconeguda vàlua), té un perfil netament independent en el seu funcionament i és l’òrgan que concentra les competències executives del Consell.

Funcions del Comitè Executiu

Són funcions del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona les següents:

a) Informar amb caràcter preceptiu, per iniciativa pròpia o a instància del Ple, sobre:

  • La creació de nous organismes o equipaments culturals de caràcter municipal.
  • Els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin en temes de política cultural o artística.
  • El nomenament dels responsables dels equipaments culturals municipals.

b) Participar en la destinació de les subvencions de l’àmbit de cultura, en el marc de la normativa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

c) Proposar els membres dels Jurats dels Premis Ciutat de Barcelona.

d) Totes aquelles funcions que li encomani expressament el Ple del Consell de la Cultura de Barcelona