Barcelona Cultura
Skip to main content

Comissió de Cultura Popular i Tradicional


La Comissió de Cultura Popular i Tradicional és una de les Comissions Delegades del Ple del Consell de Cultura amb caràcter permanent.

Atribucions de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional

  • Assessorar al govern municipal en matèria de Cultura Popular.
  • Participar en el disseny, avaluació i seguiment d’actuacions i programes de cultura Popular de l’àmbit de la ciutat.
  • Generar debat i coneixement de la Cultura Popular a la Ciutat.
  • Informar preceptivament sobre els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre temes de política cultural, posant el focus en la cultura popular.
  • Participar en les propostes de membres als grups de treball especialment a la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona i a la Comissió de seguiment del Seguici Festiu de la Ciutat de Barcelona.