Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent

FINALITAT DE LA XAVI I OBJECTIUS EN LECTURA FÀCIL

La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent té la missió de promoure la transformació social a la ciutat i donar resposta per a la plena inclusió i al dret a una vida digna de les persones amb diversitat funcional. Des de diferents visions transformem els entorns i barreres culturals, per garantir els drets i promoure la satisfacció amb la vida.

Des del referent de la Convenció de Drets de les persones amb discapacitat de l’ONU, promovem accions concretes per visibilitzar, promoure i reivindicar iniciatives que facin possible l’equiparació dels mateixos drets ciutadans i condicions de vida.

Unint esforços es fa més gran la representativitat de les entitats de persones amb discapacitat, les seves famílies i les organitzacions del sector, però sempre tenint en compte que la persona és el centre de les decisions.

Actualment la XAVI es compon de 4 grups de treball:

 • Accessibilitat
 • Habitatge de Vida Independent
 • Suport a famílies
 • Oci Inclusiu

En un futur, es poden afegir altres temes en funció de l'interès dels membres de la XAVI d'emprendre propostes concretes

Entitats participants

Objectius

Avançar en la conscienciació i la sensibilització ciutadana

 • Promoure projectes i accions que afavoreixin la sensibilització i la conscienciació de la ciutadania vers els drets de les persones amb diversitat funcional, al llarg i ample de la vida (educació, treball, empreses, comerços, salut, oci …).
 • Promoure campanyes de comunicació i/o accions per fer visible i difondre la situació del sector de la diversitat funcional, donar a conèixer les propostes de millora i ser altaveu per reclamar els drets.

Treballar per la garantia de drets

 • Vetllar pel compliment de drets i lleis, especialment en garantir l'acompliment de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat a Barcelona i la Llei d’Accessibilitat de Catalunya, emetent informes respecte a la vulneració de drets.

Impulsar la participació, l’auto representació i el treball col·laboratiu

 • Defensar la presa de decisions de les persones amb discapacitat mitjançant els representants de les seves entitats.
 • Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional que formin part de les entitats adherides a la Xarxa, donant-los-hi més veu, garantint l’aprenentatge d’habilitats, actituds i continguts teòrics, per tenir-hi més incidència davant de decisions polítiques preses.

Provocar el pensament crític i constructiu, des de la diversitat, i superant visions sectorials

 • Aprofundir i unificar metodologies i establir criteris de definició de conceptes que ajudin a acostar posicions en espais de debat constructiu, conceptes com vida independent, respir i lleure o altres.
 • Compartir coneixement, experiències, models teòrico-pràctics, models d’intervenció i gestió, mitjançant debats i jornades, i així provocar pensament crític i constructiu que permeti avalar l’autoria de la Xarxa.

Coproduir models, projectes i accions

 • Cocrear un espai on promoure projectes i accions amb la visió d’implementar un Pla de transició al model comunitari dels serveis i suports per a les persones amb diversitat funcional.
 • Acompanyar, fer seguiment i avaluar els projectes que s’emprenen, extreure’n bones pràctiques, amb la finalitat de construir polítiques eficaces, coherents i responsables amb les necessitats i demandes reals de les persones.

Difondre i fer accessible l'entrada a la XAVI

 • Augmentar la participació d’entitats vinculades al sector de la diversitat funcional amb el compromís d’implicar-s’hi.
 • Obrir a nous agents socials externs a l’àmbit de la diversitat funcional per ampliar el coneixement i la incidència de les accions en determinats aspectes que la XAVI decideixi promoure.

Accions realitzades

 • Presentació de la XAVI com a Xarxa de l'Acord Ciutadà. Fruit del treball realitzat amb les entitats des de l'any 2016, en el mes de gener de 2019 es presenta oficialment la Xarxa. Es defineixen els objectius, les finalitats, els principis i els valors de futur que es proposa la xarxa.
 • Grup d’Oci Inclusiu: Projecte d’Oci Inclusiu als Equipaments Equipaments Culturals de Proximitat de Barcelona (Centres Cívics i Casals de Barri). Gràcies a aquest projecte, les persones amb discapacitat poden gaudir de bonificacions als Centres Cívics i el suport que necessitin per a la matriculació, el trasllat fins el centre civic, i la realització de les activitats. S’han format a mes de 38 referents I mes de 50 treballadors dels centres culturals.
 • Grup d’Accessibilitat: Elaboració i difusió del document “Recomanacions per a unes àrees de joc accessibles i inclusives.” El document es presenta a diferents jornades i al Pla de Joc de Barcelona.
 • Grup d’Habitatge I Vida Independent: Elaboració del document que incorpora orientacions “Requeriments pels Habitatges Públics d’Inclusió per a les persones amb discapacitat/ diversitat funcional.
 • Grup de Famílies: Durant aquest any es treballa per valorar les necessitas vuits en el support a les families de les persones amb diversitat functional. També s’inicien les relacions amb Barcelona Cuida.
 • Assessorament per iniciar el procés de sol·licitud o revisió de mesures de suport per a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat i les seves famílies.
 • Campanya promocional de la targeta acreditativa de discapacitat com a eina per obtenir descomptes i altres avantatges en l’accés a espais de cultura i oci.
 • Eina interactiva de presentació de les diferents alternatives d’habitatge existents per a persones amb discapacitat, tenint en compte la situació i necessitats de les persones.
 • Activitats transversals Adhesió de 4 noves entitats a la Xarxa Reunions periòdiques del grup impulsor de la XAVI Elaboració del document de benvinguda a noves entitats Elaboració del protocol de funcionament intern de la Xarxa Arrancada de 3 projectes propis de la Xarxa, amb un total de 28 reunions de treball en Xarxa i unes 750 hores dedicades, com a mínim, per part de les entitats Suport i col·laboració amb 3 projectes liderats per altres organismes municipals de Barcelona Projecte de visites inclusives al Parc Güell i Zoo de Barcelona, en col·laboració amb B:SM Projecte d’àrees accessibles de joc infantil, en col·laboració amb l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona Projecte d’oci inclusiu als centres cívics, en col·laboració amb l’ICUB
 • Pla de treball 2023

  • Assessorament i circuit per la sol·licitud de mesures de suport.
  • Campanya promocional de la targeta de discapacitat.
  • Eina interactiva alternatives d’habitatge.
  • Visites inclusives al Zoo i Parc Güell.
  • Oci inclusiu als centres cívics.