Homologació i convalidació de títols i estudis universitaris

Què has de saber?

És un procediment mitjançant el qual es reconeix la validesa oficial a Espanya dels títols d’educació superior, sobre professions determinades, cursats a l’estranger. 

MOLT IMPORTANT:

Mitjançant l’homologació s’obté el reconeixement oficial del grau acadèmic, s’habilita a continuar estudis del següent nivell educatiu i es pot exercir la professió corresponent. Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris, excepte els d’idiomes. És necessari haver completat uns estudis i haver obtingut un títol.

Mitjançant la convalidació es reconeixen estudis cursats a l’estranger i es permet als i les estudiants acabar les assignatures o matèries que no s’hagin convalidat, o bé obtenir el títol al país on es vol convalidar. Aquí no cal haver completat els estudis o haver obtingut el títol.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones titulades per una institució d’educació superior oficial no espanyola que volen obtenir l’homologació o convalidació dels títols.

Quins requisits s’han de complir?

Disposar d’un títol superior oficial emès per una institució no espanyola i abonar la taxa per poder iniciar el procediment.

Per a la tramitació dels expedients d’homologació de títols estrangers no s’han de presentar els documents originals dels títols, programes o qualsevol altra documentació, sinó la fotocòpia compulsada d’aquests documents.

Com has de fer el tràmit?

La sol·licitud d’homologació i convalidació de títols estrangers d’educació superior la pots fer en línia o de manera presencial.

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

Pas 1: Reuneix la documentació necessària i escaneja-la per adjuntar-la telemàticament
Pas 2: Accedeix a la seu electrònica per presentar la sol·licitud
Pas 3: Obtén la resolució definitiva mitjançant certificat d’equivalència
 • Les resolucions d’homologació i convalidació de títols estrangers d’educació superior es formalitzaran mitjançant un certificat d’equivalència expedit per la Subdirecció General de Títols i Ordenació, Seguiment i Gestió dels Ensenyaments Universitaris del Ministeri d'Universitats.
 • Tots els certificats d’equivalència s’enviaran en format digital amb signatura electrònica.
 • En cas que requereixes que el lliurament dels certificats d'equivalència es faci en altres dependències, ho podràs sol·licitar, mitjançant escrit dirigit a la Subdirecció General, que desitges que el teu certificat d'equivalència se t'enviï:
  • a l’Àrea d’Alta Inspecció d’Educació de la Delegació del Govern o a la Subdelegació del Govern.
  • a la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya.

PRESENCIAL

Pas 1: Emplena la sol·licitud i recopila la documentació
 • Has d’emplenar el full de sol·licitud d’homologació i convalidació de títols o estudis estrangers universitaris.
 • Abans de continuar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.
Pas 2: Efectua el pagament de la taxa
 • Has d’efectuar el pagament de la taxa associada a l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers.
 • Has de descarregar-te, emplenar i imprimir la sol·licitud formulari 790-170.
 • Posteriorment, has de presentar l’imprès a qualsevol entitat bancària.
 • La justificació de l’abonament de la taxa és un requisit necessari per a la tramitació de l’expedient.
Pas 3: Adreça't al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • Has de presentar el full de la sol·licitud i la documentació requerida anant a qualsevol registre públic de l’Administració General de l’Estat, comunitats autònomes o algunes de les administracions locals (alguns ajuntaments han subscrit convenis que els permeten actuar com a registre públic).
Pas 4: Rebràs la resolució
 • Les resolucions d’homologació i convalidació de títols estrangers d’educació superior es formalitzaran mitjançant un certificat d’equivalència expedit per la Subdirecció General de Títols i Ordenació, Seguiment i Gestió dels Ensenyaments Universitaris del Ministeri d'Universitats.
 • Normalment es lliura per via digital però si cal pots recollir el document de l’homologació personalment o a través d’una persona o gestoria autoritzada, acreditada degudament.
 • El lloc assignat per recollir la documentació és la seu de la  Subdirecció General (passeig de la Castellana, 162, Madrid). Tot i així, mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General, pots sol·licitar que se t’enviï la documentació a les entitats següents:
  • L’Àrea Funcional d’Alta Inspecció d’Educació de la Delegació del Govern o la subdelegació del Govern 
  • La Regidoria d’Educació de l’ambaixada d’Espanya
 • Finalment, has de saber que la resolució de l’homologació de títols estrangers d’educació superior pot quedar condicionada a la superació de determinats requisits formatius complementaris.


Els certificats d’equivalència emesos abans del 15/3/2020 que estan en format paper es poden recollir personalment o a través d’una persona o gestoria degudament autoritzada mitjançant poder notarial o autorització escrita a aquest efecte, amb signatura de la persona interessada i acompanyada de fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport d’aquesta i de la persona autoritzada mitjançant cita prèvia.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el mateix ciutadà o ciutadana que vol obtenir el reconeixement dels títols.

Quina documentació és necessària?

Els documents que es presenten han de ser oficials i ser expedits per les autoritats competents.

La documentació imprescindible és la següent:

 • Document que acrediti la identitat i nacionalitat de la persona sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria. En format de còpia compulsada per a la tramitació presencial i original escanejat per a la tramitació en línia.
 • Títol del qual se sol·licita l’homologació o la convalidació i, si escau, la seva traducció oficial. En format de còpia compulsada per a la tramitació presencial i original escanejat per a la tramitació en línia.
 • Certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol, en la qual constin, entre altres extrems, la durada oficial en anys acadèmics del pla d’estudis seguit, les assignatures cursades i la càrrega horària total de cada una expressada en hores o en crèdits ECTS (europeus) i, si escau, de la corresponent traducció oficial. En format de còpia compulsada per a la tramitació presencial i original escanejat per a la tramitació en línia.
 • Acreditació del pagament de la taxa 107.
 • Acreditació de la competència lingüística necessària per a l’exercici a Espanya de la professió corresponent. En format de còpia compulsada per a la tramitació presencial i original escanejat per a la tramitació en línia.

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d’un notari de l’Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l’apartat corresponent del web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (disponible en català i castellà).

MOLT IMPORTANT:

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

La documentació s’ha de presentar acompanyada del full de presentació de la documentació que s’obté quan es formalitza la sol·licitud telemàtica.

Quin és el cost?

La taxa és única i s’actualitza cada any.

Pots consultar la taxa vigent en el formulario 790-170.

 

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

El Ministeri d’Educació i Formació Professional (Govern d’Espanya).

Més informació

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial als serveis a la ciutadania del web del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a l’homologació o convalidació dels títols:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.