Número d’identitat d’estranger (NIE)

Què has de saber?

És el número personal, únic i exclusiu, de caràcter seqüencial, que identifica la persona estrangera davant l’Administració espanyola.

MOLT IMPORTANT

La petició del NIE, sense la tramitació del certificat de registre de ciutadans de la Unió o de la TIE, només es pot fer per interessos econòmics, professionals o socials específics.

Hi ha una certa confusió en l’ús dels termes NIE (número d’identitat d’estranger), TIE (targeta d’identitat d’estranger) i certificat de registre de ciutadans de la Unió, de manera que és molt important que t’informis del document que necessites abans de sol·licitar-lo. A sota detallem a què es refereix cada nomenclatura:

 • El NIE és només el número, únic i exclusiu, que permet la identificació administrativa de les persones estrangeres, fins i tot d’aquelles que no resideixin a Espanya, però que tinguin interès econòmic al país. Apareix en tots els documents identificatius de la persona estrangera i, a més, haurà de constar en les diligències que s’estampin en la seva targeta d’identitat o passaport.
 • La TIE és una targeta física identificativa. L’han de tenir les persones extracomunitàries autoritzades a quedar-se a Espanya per un període superior a sis mesos o totes les persones estrangeres amb un permís de llarga durada. Conté les dades d’identificació, així com el NIE i el tipus d’autorització d’estada o residència de la persona estrangera.
 • El certificat de registre de ciutadans de la Unió és un document físic identificatiu. L’han de tenir obligatòriament les persones de la UE, de l’EEE o de Suïssa que vulguin quedar-se a Espanya per un període superior a tres mesos. Conté les dades d’identificació, així com el NIE.

El NIE apareix tant al certificat de registre de ciutadans de la Unió com a la TIE. Tot i això, hi ha casos en què, malgrat que no és necessari tramitar aquests documents, cal obtenir el NIE per poder dur a terme activitats econòmiques, professionals o socials (per exemple, tràmits fiscals).

Mira el vídeo Què és el NIE?

A qui s’adreça?

S’adreça a qualsevol persona estrangera que es relacioni amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials, i a la qual encara no se li hagi assignat (ja sigui comunitària, no comunitària en situació regular i resident o no a Espanya).

Quina és la teva situació actual?

Si estàs fora d’Espanya, hauràs d’anar a la missió diplomàtica o oficina consular espanyola corresponent a la teva demarcació de residència (en general es demana cita prèvia). D’altra banda, pots atorgar poders a algú que estigui a Espanya per representar-te.

Si estàs legalment a Espanya, hauràs de sol·licitar cita prèvia per anar a la Direcció General de Policia o a l’oficina d’estrangeria o de la comissaria de policia de la província on estiguis.

Quina és la seva vigència?

El NIE no té vigència, el teu número d’identificació d’estranger serà el mateix per tota la vida.

Com has de fer el tràmit?

Quins passos has de seguir?

 1. Has de descarregar, emplenar i signar el model oficial de sol·licitud del NIE (el formulari EX-15) per duplicat (només està disponible en castellà).
 2. Recopila la documentació necessària.
 3. Sol·licita la cita prèvia en línia.
  1. Si estàs dins d’Espanya o si tens un representant a Espanya, accedeix a la seu electrònica del Govern i segueix les orientacions de la pàgina per a l’assignació del NIE (comunitaris i no comunitaris).*
  2. Si estàs fora d’Espanya, has de trucar a la missió diplomàtica o oficina consular espanyola corresponent a la teva demarcació de residència i concertar cita prèvia segons els procediments locals que siguin aplicables.
 4. Paga la taxa associada al tràmit.
 5. Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per lliurar-hi la documentació.
 6. Rep el teu NIE.

La demanda de cites prèvies és elevada, i per això pot ser difícil aconseguir hora la primera vegada que s’intenta sol·licitar. Per aquesta raó, es recomana intentar obtenir una cita tan bon punt s’arribi a Espanya.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

La documentació que es presenta a continuació és merament indicativa, a manera de requisits mínims, ja que la documentació requerida pot variar en funció del teu país de residència. Cada missió diplomàtica o oficina consular podrà requerir qualsevol documentació addicional que consideri necessària per a la decisió sobre la concessió del visat. Tot i això, la documentació general i específica bàsica que has d’aportar és la següent:

 1. Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-15) per duplicat, degudament emplenat i signat.
 2. Passaport complet, títol de viatge o cèdula d’inscripció, o document d’identitat si la persona sol·licitant és ciutadà o ciutadana de la Unió.
 3. Documentació que acrediti el motiu pel qual la persona interessada necessita l’assignació d’un NIE.
 4. Comprovant del pagament de la taxa.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?

El termini de resolució de la sol·licitud és de cinc (5) dies.

Quin és el cost de la sol·licitud?

L’import ascendeix a 9,64 euros. Pots efectuar el pagament a través del formulari en línia (taxa 012 del model 790). Emplena els camps del formulari (indicant el mètode de pagament), descarrega’l i imprimeix-lo.

El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números). El formulari està disponible únicament en castellà.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

Cos Nacional de Policia (Ministeri de l’Interior, Govern d’Espanya) i Oficina d’Estrangeria.

Tràmits vinculats importants

El procés de sol·licitud relacionat amb l’obtenció del NIE (sense tramitar el certificat de registre o la TIE) no està vinculat amb cap tràmit específic inclòs a la guia, però és útil per efectuar altres gestions (per exemple, obrir un compte bancari o adquirir un habitatge).

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.