La manera de moure’ns per la ciutat està canviant. Cada cop més optem per vehicles personals més sostenibles i pràctics, que ens aporten autonomia per desplaçar-nos on i quan volem. Els patinets o les rodes elèctriques i els cicles de més de dues rodes estan cada cop més presents als carrers de Barcelona.

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes disposen, des de juliol de 2017, d’una normativa pròpia per a la seguretat i protecció dels seus usuaris i la bona convivència amb la resta de vianants i vehicles de la via pública. La normativa regula tant als VMP d’ús personal de motor, com els VMP i cicles de més de dues rodes d’ús comercial i lucratiu ja siguin de motor o mecànics.

L’edat mínima per conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys. En cas que es transportin persones amb un dispositiu homologat (tipus C0 o C1) cal tenir la majoria d’edat per conduir-los.

La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil enfront de tercers és obligatòria en cas que es desenvolupi una activitat comercial. Per a ús personal es recomana l’assegurança.

Tipologia i normativa

Mides: Vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites: massa màxima 25 kg , longitud màxima 1 m., i amplada màxima 0,6 m. Són considerats “Tipus A”.

Per on poden circular: per carril bici, pels carrers de plataforma única i pels parcs públics. Si poden circular a velocitat superior als 20 km/h també poden fer-ho per calçades de carrers 30 (vies amb un únic carril de circulació per sentit).

Atenció grups: En el cas que aquests vehicles circulin amb grup (entre tres i sis persones i un guia) només podran desplaçar-se per determinades rutes (consulteu plànol). Ciutat Vella compta amb un decret especial (d’1 de juny a 1 d’octubre).

Ús del casc: És obligatori l’ús del casc sempre que es formi part d’un servei d’ús públic i compartit o una activitat comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre. En el cas que es faci un ús personal d’aquests aparells, només es recomana l’ús del casc.

Mides: Vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans: massa màxima 50 kg , longitud màxima 1,9 m., i amplada màxima 0,8 m. Són considerats “Tipus B”.

Per on poden circular: pels mateixos itineraris que els de tipus A i també per calçades de carrers 30.

Atenció grups: En el cas que aquests vehicles circulin amb grup (entre tres i sis persones i un guia) només podran desplaçar-se per determinades rutes (consulteu plànol). Ciutat Vella compta amb un decret especial (d’1 de juny a 1 d’octubre).

Ús del casc: En els usuaris dels vehicles de tipus B, l’ús del casc és obligatori.

Mides: Vehicles de massa màxima 500 kg , longitud màxima 3,1 m., i amplada màxima 1,5 m. Són considerats “Tipus C0” i equivalents a la bicicleta.

Per on poden circular: en vies equivalents a les que s’estableix per a bicicletes.

Ús del casc: Ús recomanat, no és obligatori

Mides: Vehicles de massa màxima 500 kg , longitud màxima 3,1 m., i amplada màxima 1,5 m. Són considerats “Tipus C1”.

Per on poden circular: per carrils bici (sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti), carrers amb plataforma única, calçada de carrers 30 i en les calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat.

Ús del casc: Ús recomanat, no és obligatori

Mides: Vehicles de massa màxima 500 kg , longitud màxima 3,1 m., i amplada màxima 1,5 m. Són considerats “Tipus C2”.

Per on poden circular: pels mateixos espais que el grup C1, inclosos els parcs públics. També poden fer ús de les voreres de més de 4,75 metres, però només per accedir al punt de destinació (per efectuar la càrrega o descàrrega, per exemple).

Ús del casc: Ús recomanat, no és obligatori

Quan els vehicles de mobilitat personal facin una activitat d'explotació comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre, cal seguir unes condicions especials de circulació.

Els vehicles de tipus A i B, amb un màxim de dues persones i obligatòriament acompanyats per un guia, i el de tipus C1, amb un màxim d'un vehicle per persona, han de complir amb les condicions generals de circulació pròpies del tipus de vehicle i l'àmbit per on es desplacin.

Els grups, formats per entre tres i sis persones amb vehicles de tipus A o B, hauran d'anar obligatòriament acompanyats per un guia i només podran circular per les rutes següents marcades en aquests plànols:

S'ha de mantenir una distància entre els grups de més de 50 metres.

Hi pot haver restriccions específiques en àmbits i districtes on hi ha una pressió o una problemàtica especial amb aquest tipus de vehicles. Consulteu les rutes autoritzades per grups (PDF).

Els titulars de l'explotació econòmica han de vetllar perquè els usuaris dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes disposin d'un nivell d'habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat i la de la resta d'usuaris de la via pública. Així mateix, han d'informar de les rutes autoritzades i les condicions de circulació.

Identificació i registre

Quan els vehicles de mobilitat personal, bicicletes i cicles de més de dues rodes desenvolupin una activitat d'explotació econòmica, la identificació i el registre dels vehicles és obligatòria. Els vehicles s'identificaran amb un codi QR, excepte aquells cicles la potència dels quals sigui superior als 250 W, que quedarien fora d’aquesta classificació ja que són vehicles que han de disposar de matricula.

Més informació: bsmsa.cat o al telèfon d’atenció al client de B:SM (938 875 034).

Assegurança

La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil és obligatòria per a totes les persones físiques i jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre títol, davant de tercers i davant dels passatgers dels vehicles tipus C1 i per cobrir la indemnització de caràcter subsidiari pels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquells vehicles i cicles per part dels usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin.

Si l'ús del vehicle és personal, l'assegurança no és obligatòria però sí recomanada.