La ciutat és un espai de convivència que es transforma a partir de les necessitats dels veïns i veïnes, amb l’objectiu de satisfer un entorn urbà de qualitat en benefici de tothom.  Barcelona disposa d’òrgans de participació que són mitjans de  trobada regular entre la ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, opinions i propostes sobre les polítiques i actuacions municipals. 

Pacte per la Mobilitat

El Pacte per la Mobilitat és un espai de debat, diàleg, col·laboració i participació amb persones, entitats i institucions amb principis compartits. L’objectiu del pacte és la construcció d’un model de mobilitat sostenible, segura i saludable que doni resposta a les necessitats de tothom per construir un model de mobilitat basat en el consens.

Taula contra la Contaminació de l'Aire

És un espai transversal de participació i debat per treballar, conjuntament amb el Govern de la ciutat, les entitats i els agents del sector, els problemes de contaminació de la ciutat. Té l’objectiu d’analitzar la situació de la qualitat de l’aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores i fer-ne el seguiment, informar i sensibilitzar, i analitzar l’actuació davant episodis de contaminació de l’aire.

Consell Ciutadà per a la Sostenibilitat

Òrgan consultiu i de representació de les organitzacions implicades en l'assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 que, d’acord amb el seu reglament, actua com a promotor de noves estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes envers la sostenibilitat a la ciutat de Barcelona.

Grup de Treball Soroll i Salut de Barcelona

Espai de treball integrat per entitats i organitzacions de l’àmbit social, polític, econòmic, col·legis professionals, sector acadèmic, agents vinculats a la mobilitat i el mateix Ajuntament de Barcelona. Té com a objectiu debatre col·lectivament mesures i accions específiques generals o per sectors d’activitat per tal de garantir el dret a la salut a la ciutat tot incidint en la contaminació acústica. Creat el 19 de desembre de 2018 a Barcelona.