La UNDRR, l’agència de les Nacions Unides per a la reducció de Riscos i desastres, ha nomenat Barcelona Hub de Resiliència d’Europa, en el marc de la campanya Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), per les seves polítiques per abordar el risc climàtic i el risc de desastres a la ciutat.

Barcelona actuarà com a Hub de Resiliència durant tres anys, en què es compromet a compartir amb altres ciutats la seva experiència i els seus coneixements per millorar la resiliència davant dels desastres, conscient que  la col•laboració entre ciutats és essencial per avançar en el camí de la resiliència urbana a tot el món.

Des del 2019, Barcelona té un equip de professionals experts a treballar i millorar la resiliència urbana per preparar la ciutat i prevenir o, en cas que sigui inevitable, minimitzar l’impacte de situacions excepcionals d’emergència.

Els centres de resiliència formen part de la iniciativa MCR2030, en què cada ciutat ha desenvolupat solucions locals per millorar la capacitat de resistir i recuperar–se davant els desastres, que poden contribuir a orientar les polítiques municipals cap a la reducció de riscos.

Barcelona ja és reconeguda com a líder internacional en el foment de la resiliència i com a centre de cooperació global, que ofereix la seva ajuda a altres ciutats a través del programa de cooperació entre ciutats i del conveni de col•laboració amb el Programa global de resiliència d’UN–Habitat.

En aquest sentit, treballa per donar suport tècnic a les ciutats perquè ampliïn els perfils de resiliència i avancin pel que fa al coneixement i l’autoavaluació en relació amb les vulnerabilitats. També col•labora amb altres institucions internacionals com el programa de les "100 Resilient Cities", promogut per la Rockefeller Foundation, o la xarxa de ciutats C40.

La resiliència urbana

La resiliència és la capacitat d’un sistema urbà de prevenir i resistir qualsevol perill o risc possible i recuperar-se'n.

L’Ajuntament de Barcelona promou un model de resiliència que treballa per construir una ciutat amb més capacitat d’afrontar els reptes actuals i de futur, reduir-ne les vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes de manera proactiva, a fi de garantir la qualitat de vida de la ciutadania.

  • Reduir les vulnerabilitats de la ciutat amb accions preventives que minimitzin l’impacte de les tensions que es poden donar, de manera que la ciutat sigui capaç de resistir-les mantenint les seves funcions essencials.
  • Proveir la ciutat dels mecanismes adequats per a la detecció i l'avaluació anticipada dels riscs que pugui necessitar gestionar.
  • Treballar per millorar la capacitat de resposta i minimitzar l’impacte i el temps de recuperació de la ciutat al seu estat original, o equivalent, davant de situacions de crisi.
  • Proporcionar informació útil i eines per donar suport al procés de presa de decisions - tan operatives com estratègiques - a escala global de ciutat.

Procés de creació de resiliència a Barcelona

El model de resiliència urbana  de Barcelona s’assenta sobre tres puntals que es corresponen amb les tres fases que componen el cicle de millora continuada per a la creació de resiliència:

  • La gestió dels incidents, a través de la central d’operacions de l’espai públic i la coordinació amb la resta de centres de control de la ciutat
  • L’anàlisi de la informació, mitjançant la plataforma de gestió de la informació i anàlisi de resiliència
  • La reducció del risc, a través de les taules de resiliència.

Taules de resiliència

Amb el propòsit  de reduir la vulnerabilitat de la ciutat  es van crear les Taules de Resiliència.

El seu objectiu era disminuir la vulnerabilitat davant de riscos relacionats tant amb les infraestructures i serveis , com amb els riscos naturals i antròpics que poden alterar la continuïtat funcional i la prestació dels serveis de la ciutat.

Les Taules estan formades per equips de treball multidisciplinaris en els quals treballa personal tècnic de l’Ajuntament amb entitats no municipals, tant públiques com privades.  Des del Departament de Resiliència es coordina de manera transversal els professionals i les entitats que participen en els projectes per tal de reduir les vulnerabilitats detectades. En total, més de 70 professionals i més de 20 entitats estan involucrades a les taules de resiliència.

Des del 2021, com a resposta a la demanda creixent d'abordar els impactes i tensions que s'han tornat crítics en els darrers anys -i arran de les situacions de vulnerabilitat agreujades per la Covid-19-, s’han reformulat les taules de resiliència en la Ponència municipal de resiliència.

Col·laboracions internacionals

Barcelona col·labora amb institucions internacionals que treballen en aquest àmbit amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'experiències per aportar la visió, l'experiència i el model desenvolupat per Barcelona.

Alguns d'aquests organismes són: UN-Hàbitat, amb seu a Barcelona, mitjançant el programa "City Resilience Profiling Programme"; UNISDR, que ha reconegut Barcelona com a centre de resilència d’Europa en el marc de la campanya "Making Cities Resilient"; el programa de les "100 Resilient Cities", promogut per la Rockefeller Foundation, o la xarxa de ciutats C40.