Els serveis de mobilitat compartida són una bona opció per reduir i renovar el parc de vehicles existents, disminuir la contaminació, fomentar una mobilitat més sostenible, gestionar l’aparcament i impulsar vehicles amb energies netes, com l’elèctrica.

Les persones usuàries de serveis de mobilitat compartida no solen ser conductores habituals de cotxe o moto. En general, tenen uns hàbits de mobilitat intermodal i fan servir mitjans alternatius al cotxe, com la bicicleta, el transport públic i els desplaçaments a peu.

Fan ús d’aquest tipus de serveis de vehicle compartit per a desplaçaments puntuals i de manera conscient: un carsharing o qualsevol altre vehicle compartit pot arribar a substituir cinc vehicles circulant. Per tant, es tracta d’un estalvi econòmic i ambiental important.

 

Entre els avantatges dels serveis de mobilitat compartida destaquen:

 • Estalvi de costos de manteniment
 • Millora de l’accessibilitat al vehicle
 • Flexibilitat d’un servei pràcticament porta a porta
 • Alternativa òptima per evitar l’ús del vehicle privat
 • Reducció de costos d’amortització i de tinença d’un vehicle

Aquest decret regulador marca el nombre total de llicències a la ciutat i per empresa que s’adjudicaran amb els límits fixats a la normativa i defineix el procediment per a l’atorgament de llicències, tant per a bicicletes com per a motos d’ús compartit a la ciutat. També fixa les condicions d’ús de la llicència i l’obligació d’abonar la taxa aprovada pel Plenari municipal per aparcar a l’espai públic.

El nombre total de llicències per a motos i bicicletes s’adjudicaran a les empreses que facin la sol·licitud i compleixin els requeriments. El nombre de llicències per al primer any per a bicicletes d’ús compartit en règim d’explotació econòmica es fixa en 3.975 a tota la ciutat, de les quals es poden adjudicar a una mateixa empresa un màxim de 1.325. En el cas de les motocicletes i dels ciclomotors, el total a la ciutat es fixa en 6.958 i per empresa, en 2.319.

Cada llicència té una vigència inicial de 3 anys, que es podrà prorrogar per un any més a criteri de l’Ajuntament de Barcelona, amb la petició prèvia del titular. El nombre total de llicències a la ciutat serà revisat cada any, tal com preveu la normativa, per poder fer-ne els ajustos necessaris, d’acord amb la capacitat de l’espai públic per absorbir aquests nous vehicles.

L’atorgament de la llicència anirà condicionat al pagament de la taxa municipal corresponent prevista a l’Ordenança fiscal 3.10, que per a aquest any 2019 és de 71,51 euros anuals i per vehicle. El desplegament serà avaluat de manera contínua a partir de les dades proporcionades pels operadors.

En cas d’incomplir les condicions d’ús de l’espai públic, s’imposaran sancions de 450,76 euros. A més, l’Ajuntament també podrà:

 • Comissar vehicles si s’utilitzen un cop extingida la llicència.
 • Revocar la llicència si no es fa ús del vehicle durant un període superior a vint dies.
 • Revocar la llicència si l’interès públic ho justifica.

Ordenar l’espai públic i protegir els vianants

La mobilitat compartida ajuda a combatre la contaminació, a fomentar l’ús de la bicicleta i el transport públic i a impulsar el vehicle elèctric.

El nou marc regulador servirà per minimitzar els efectes negatius en l’ocupació de l’espai públic i la seguretat viària d’aquest tipus de mobilitat a la ciutat.

A Barcelona operen diverses empreses privades, públiques i cooperatives de vehicle compartit (cotxes, motos o bicis) que treballen en diverses modalitats de servei: desplaçament lliure, amb o sense estacions fixes, o desplaçament circular.

Barcelona treballa amb els diversos agents implicats en l'impuls d'aquesta modalitat per tal d'establir una regulació, reduir l'impacte i presència dels vehicles privats motoritzats i la contaminació associada.

La convocatòria del procediment inclou els requeriments necessaris per accedir a les llicències, el termini de presentació i la documentació que s’ha de presentar. L’anunci es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cada empresa pot sol·licitar fins al nombre màxim de llicències per empresa previstes a la normativa (1.325 en el cas de bicicletes i 2.319 en el cas de motocicletes o ciclomotors). El nombre total de llicències es dividirà entre el nombre de sol·licitants que compleixin els requisits i es farà un sorteig per determinar-ne l’ordre d’adjudicació. En primera instància s’adjudicarà a cada empresa aquesta xifra o el nombre total de llicències sol·licitat si és inferior. L’assignació de les llicències restants es durà a terme seguint el mateix sistema.

Aquest límit pràcticament permetrà doblar el parc de vehicles que operen actualment a Barcelona, sempre que compleixin les condicions establertes per la nova normativa: han de ser vehicles sostenibles i s’han d’estacionar al llocs habilitats, s’ha de garantir l’accés municipal a les dades, el servei s’ha de distribuir de manera òptima entre els districtes i està prohibit cedir les llicències atorgades.

Els vehicles amb llicència hauran de disposar d’un número d’identificació únic i visible per a cada vehicle i estar matriculats o registrats d’acord amb la normativa vigent.

Per a l’obtenció i el manteniment de la llicència s’estableixen uns deures i unes obligacions de les persones titulars:

 • Respectar la normativa vigent en matèria de seguretat viària, circulació, estacionament i ocupació de la via pública, així com la resta de la normativa legal i administrativa.
 • Disposar de les assegurances de responsabilitat civil per cobrir els danys que es puguin ocasionar a terceres persones i al domini públic. En el cas de les motos i dels ciclomotors han de tenir, com a mínim, l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Aquestes assegurances s’han de mantenir durant tota la durada de la llicència.
 • Compromís de responsabilitat social en matèria laboral.
 • Prohibició d’alienar, cedir o transmetre les llicències atorgades.
 • Constituir una garantia per assegurar el bon compliment de les condicions de la llicència, que s’estableix en un 10% de l’import de la taxa pel conjunt de vehicles.
 • Facilitar a l’Ajuntament les dades relatives a la geolocalització de tots els vehicles en temps real durant les 24 hores del dia en format accessible.
 • Reubicar correctament els vehicles quan es detecti que estan incomplint les obligacions en matèria d’estacionament en un termini de 24 hores.
 • Garantir l’aparcament de bicicletes exclusivament als espais previstos d’acord amb la normativa vigent, és a dir, ancorades als aparcaments en forma de U invertida que l'Ajuntament ha disposat a l’espai públic.
 • No concentrar més del 50% de la flota de cada operador a la zona centre per un període superior a dues hores consecutives.

Procediment

Les sol·licituds s'han de presentar a l'oficina del Registre General de la Gerència d'Ecologia Urbana (avinguda Diagonal 240, 2a planta) de 8.30 a 14.00 hores, o a qualsevol dels registres homologats, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Perfil del contractant.

Els usuaris i usuàries del servei de motos i bicicletes d’ús compartit hauran de seguir el codi de bones pràctiques, que promou una conducció responsable, sostenible i cívica. Les conductes que poden suposar l’expulsió del servei són:

 • Conduir amb una taxa d’alcohol que superi la permesa.
 • Conduir sota la influència de les drogues.
 • Conduir de manera temerària o imprudent.
 • Permetre l’ús del vehicle a una persona que no sigui la registrada.
 • Conduir sense permís de circulació.
 • Portar com a passatger una persona menor incomplint les normes vigents.
 • Fer servir el vehicle per cometre delictes.