Bescanvi del permís de conduir

Què has de saber?

És el procediment que permet obtenir el dret a conduir a tot el territori espanyol per als ciutadans i ciutadanes que tinguin un permís expedit al seu país d’origen.

Un bescanvi de permís consisteix en l’homologació d’un permís de conduir estranger, canviant-lo pel permís espanyol equivalent, i és un tràmit molt més senzill de fer que l’obtenció d’un nou permís. El bescanvi del permís inclou immediatament l’homologació de totes les autoritzacions de conduir que tinguis en el teu permís.

MOLT IMPORTANT:

Els requisits poden variar segons el país d’expedició del teu permís de conduir.

Es poden bescanviar permisos de conduir de països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), Andorra, Suïssa i Mònaco, i d’altres països sempre que hi hagi un conveni previ entre ambdós països.

No podràs fer el bescanvi i, per tant, hauràs d’obtenir un nou permís:

 • Si el teu país d’origen no apareix a la llista de països amb conveni.
 • El permís que vols bescanviar va ser obtingut al seu torn com a bescanvi d’un altre país amb el qual Espanya no tingui conveni.
 • Si vas obtenir el teu permís estranger sent ja resident legal a Espanya.
 • No serà possible bescanviar els permisos expedits a Veneçuela en format PDF per no complir la normativa europea.

Els tipus de permisos de conduir més comuns són els següents:

 1. Els permisos de cotxe (B, B1 i BE), que es poden obtenir a partir dels 18 anys i tenen una validesa de deu anys. No cal fer proves, el bescanvi és directe.
 2. Els permisos de motocicleta (AM, A1, A2 i A), que es poden obtenir a partir dels 15, 16, 18 i 20 anys, respectivament, i tenen una validesa de deu anys. No cal fer proves, el bescanvi és directe.
 3. Els permisos de camions i autobusos (C i D) requereixen la realització de proves d’aptitud addicionals (pràctica i, en alguns casos, teòrica) per poder fer el bescanvi, amb la qual cosa comporten un cost més gran.

Quins requisits s'han de complir?

Com a norma general, has de complir els requisits següents:

 • Has de tenir la residència legal a Espanya.
 • Has de disposar d’algun permís de conduir expedit al teu país d’origen (ha de ser un país de la UE, de l’EEE o un altre país que hagi signat conveni amb Espanya).
 • El teu permís de conduir ha d’estar vigent i no haver estat retirat. Hauràs de lliurar el document físic original.
 • Has d’haver obtingut el teu permís de conduir abans de ser resident legal a Espanya o amb data anterior a la signatura del conveni (si fos el cas).
 • Has de tenir l’edat mínima establerta a la normativa espanyola per poder conduir.
 • Únicament seran bescanviables els permisos de conducció expedits en origen en targeta de plàstic.

Les condicions per al bescanvi del permís de conduir varien en funció del país d’origen:

Permisos de la UE i EEE

La realització del bescanvi és totalment voluntària.

Si el teu permís de conduir va ser expedit per un país de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), com Islàndia, Liechtenstein i Noruega, el teu permís serà vàlid per conduir a Espanya mentre estigui en vigor i no hagi estat retirat per cap raó, amb la condició que l’edat mínima requerida per a la conducció correspondrà a l’exigida per obtenir el permís de conduir espanyol corresponent.

El o la titular d’un permís de conduir expedit en un d’aquests estats que hagi adquirit la seva residència normal a Espanya quedarà sotmès a les disposicions espanyoles relatives al seu període de vigència, de control de les seves aptituds psicofísiques i d’assignació d’un crèdit de punts.

Quan es tracti d’un permís de conduir no subjecte a un període de vigència determinat, el seu titular l'haurà de renovar una vegada transcorreguts dos anys des que hagi establert la seva residència normal a Espanya.

No pots tenir alhora més d’un permís de conduir de la UE.

El teu permís ha de ser expedit per l’administració del país de la UE on resideixes habitualment.

Permisos de fora de la UE i de l’EEE, per països amb conveni

Si vols continuar conduint a Espanya, hauràs de realitzar un bescanvi.

Si el teu permís de conduir va ser expedit per un país de fora de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), com Islàndia, Liechtenstein i Noruega, o per un país amb el qual hi hagi un conveni amb Espanya, el teu permís només serà vàlid per conduir a Espanya durant un termini de sis mesos, com a màxim, comptats des que hagis adquirit la residència normal a Espanya.

Els països amb conveni de bescanvi són els següents:  República Algeriana Democràtica i Popular, República Argentina, República de Bolívia, República de Xile, República de Colòmbia, República de l’Equador, Regne del Marroc, República de Nicaragua, República del Perú, República Dominicana, República de Panamà, República del Paraguai, República de l’Uruguai, República Federativa del Brasil, República d’El Salvador, República de les Filipines, República de Guatemala, República de Sèrbia, República de Turquia, Tunísia, Ucraïna, Macedònia.

No obstant això, pots consultar la llista de països que tenen convenis bilaterals amb Espanya i les seves dates, a la seu electrònica de la DGT.

Permisos del Regne Unit

Si vols continuar conduint a Espanya, hauràs de realitzar un bescanvi. Amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, els permisos de conduir britànics van deixar de ser vàlids per conduir a Espanya a partir del 31 de desembre de 2020. Si has sol·licitat un tràmit de bescanvi, renovació o substitució del teu permís de conduir expedit pel Regne Unit abans del 31 de desembre de 2020, el teu permís continuarà sent vàlid per conduir a Espanya fins al 31 d’octubre de 2021.

Permisos d’Andorra, Corea, el Japó, Suïssa i Mònaco

Si vols continuar conduint a Espanya, podràs realitzar un bescanvi quan es reuneixin una sèrie de requisits administratius.

Permisos de fora de la UE i EEE, per països sense conveni

No podràs realitzar el bescanvi del teu permís. Si vols continuar conduint a Espanya, hauràs d’obtenir un nou permís. Excepcionalment, si ets conductor o conductora professional resident a Espanya i tens un permís de conduir expedit per un país no comunitari amb el qual Espanya no té conveni, tens la possibilitat de bescanviar-lo per un d’espanyol complint una sèrie de requisits.

Quina és la seva vigència?

El permís de conduir té un període de validesa de deu anys.

Com has de fer el tràmit?

Quins passos has de seguir?

Pas 1. Sol·licita cita

 • Per iniciar el procediment, el primer és sol·licitar una cita a la DGT. Assegura’t que sol·licites l’opció “Bescanvis de permisos de conducció”. En fer la sol·licitud et donaran cita a la DGT per a un dia concret a una prefectura o oficina de trànsit .
 • Independentment que lliuris la documentació físicament o per internet, és imprescindible que sol·licitis aquesta cita, ja que amb aquesta sol·licitud començarà el procés de verificació d’equivalència i autenticitat dels permisos de conducció que vols bescanviar amb el teu país d’origen.
 • Per poder continuar amb el bescanvi cal que les autoritats del país que t’han expedit el permís en confirmin la validesa. És per això que moltes vegades els terminis s’allarguen.
 • Podràs reservar una única cita per a bescanvis. Recorda que, si anul·les la cita per bescanviar el permís, hauràs d’iniciar un nou procediment administratiu, per la qual cosa es tornarà a sol·licitar la verificació corresponent al país d’expedició del teu permís de conduir.

Pas 2. Verificació del bescanvi

 • En tot moment pots consultar l’estat en què es troba la verificació del bescanvi per part del teu país introduint el teu NIF o NIE.
 • Es considerarà confirmat si l’estat que apareix a la teva sol·licitud és: CONTESTADA. La sol·licitud es pot trobar en un dels estats següents:
  • Pendent: el país de la persona sol·licitant encara no ha contestat la petició d’informació efectuada.
  • Contestada: la persona sol·licitant podrà ser atesa el dia indicat, sense que això indiqui la concessió del bescanvi.
  • Rebutjada: el país de la persona sol·licitant indica que no té dades d’aquesta.
 • Una vegada verificat que el teu país ha confirmat el bescanvi del teu permís, es pot continuar la tramitació del teu permís.

Pas 3. Presentació de la documentació requerida

 • Una vegada confirmada la possibilitat de realitzar el bescanvi, hauràs de presentar la documentació necessària.
 • Pots fer aquesta presentació presencialment, acudint amb tota la informació necessària el dia de la cita que et van donar en el primer pas.
  • Si el teu país ha contestat afirmativament, la DGT procedirà a fer el bescanvi del teu permís.
  • Si no hagués contestat, tornaran a sol·licitar-li al teu país la informació necessària i et donaran una nova cita en aquell mateix moment.
 • En el moment de presentar la documentació, si tot és correcte i el teu bescanvi no requereix fer una prova addicional, et donaran un justificant del teu nou permís espanyol, que et servirà per conduir mentre se t’envia el definitiu al teu domicili.
 • En cas que el bescanvi exigeixi fer una prova addicional, ja sigui només la pràctica o teòrica i pràctica, hauràs de sol·licitar cita per efectuar aquestes proves. Una vegada superada la prova, ves a la teva prefectura o oficina de trànsit amb cita prèvia perquè et retirin el teu permís estranger i et donin un justificant del teu nou permís espanyol, que et servirà per conduir mentre se t’envia el definitiu al teu domicili.

Pas 4. Rep el permís

Rebràs el permís de conduir definitiu al teu domicili.

Qui pot fer la sol·licitud?

L’han de sol·licitar les persones que tenen un permís de conducció expedit al seu país d’origen (excepte els que no siguin comunitaris i que no tenen conveni), que estableixin la seva residència a Espanya i que vulguin conduir un vehicle pel territori espanyol.

La sol·licitud del bescanvi l’ha de fer el titular del permís o qualsevol persona autoritzada en nom seu. Per autoritzar una altra persona que actuï en la teva representació, pots designar un representant a través del Registre d’apoderaments de la DGT.

El o la representant també s’hi pot personar sempre que disposi d’un document signat per la persona interessada on l’autoritzi a realitzar la sol·licitud, i on expressi el seu caràcter gratuït. Per a això, descarrega i emplena el model d’autorització de la DGT “Atorgament de representació”.

Si el tràmit el fa una altra persona en nom teu, en el moment de sol·licitar la cita prèvia en el 060, s’ha d’indicar el DNI de la persona interessada i també el de la persona autoritzada.

Quina documentació és necessària?

 1. Sol·licitud de bescanvi emplenada en imprès oficial, en què s’inclou una declaració de no trobar-se privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors i de no posseir cap altre permís de la UE o de l’EEE d’igual classe que el sol·licitat o que hagi estat restringit, suspès o anul·lat.
 2. Identificació de la persona interessada: original en vigor per acreditar-ne la identitat: DNI, targeta de residència, o passaport en vigor.
 3. Acreditació de la situació de residència:
  • Per a ciutadans i ciutadanes comunitaris: certificat d’inscripció en el registre d’estrangers.
  • Per a ciutadans i ciutadanes no comunitàries: targeta de residència en vigor.
  • A l’imprès oficial pots autoritzar expressament la DGT que comprovi telemàticament el teu domicili d’empadronament i de l’IAE. No obstant això, si la DGT no obté informació vàlida, ho hauràs de resoldre aportant la documentació.
 4. Permís de conducció estranger per bescanviar en vigor. Per als permisos expedits per països no comunitaris, amb conveni, a la Prefectura Provincial de Trànsit et podran sol·licitar els informes que, en consideració a les circumstàncies, s’estimin procedents a fi de comprovar l’autenticitat, validesa i vigència del permís de conduir, a més del compliment de la resta de requisits.
 5. Número o justificant de pagament de la taxa.
  • Taxa 2.3. per a bescanvis que no requereixen proves addicionals o
  • Taxa 2.1. per a bescanvis que requereixin proves addicionals.
 6. Fotografia original. És important que la foto de carnet que presentis sigui:
  • de 32 × 26 mm, recent, en color i amb un fons uniforme d’un color llis.
  • Feta de cara i amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir o dificultar la teva identificació.
  • Si per la teva religió portes el cabell cobert, s’admetran les fotografies amb vel, però l’oval del rostre ha d’aparèixer totalment descobert des del naixement del cabell fins al mentó, de manera que no impedeixi o dificulti la teva identificació.
 7. Acreditació que no es residia a Espanya quan es va obtenir el permís per bescanviar (per a permisos expedits per països no comunitaris, amb conveni):
  • Si tens DNI, i vas obtenir la nacionalitat espanyola al teu país abans de residir a Espanya, hauràs d’aportar el certificat d’inscripció i la baixa consular expedits per l’Ambaixada d’Espanya del país en el qual vas obtenir el permís.
  • Altrament, hauràs d’aportar algun dels documents següents:
   • Targeta de residència, d’estudiant o comunitària.
   • Certificat de registre de ciutadà/a de la UE.
   • Si haguessis tingut targeta de residència abans d’obtenir el DNI, certificat d’estrangeria. Si en el formulari de sol·licitud de cita marques la corresponent casella autoritzant la confrontació de les dades d’identitat, no caldrà que aportis el certificat esmentat.
 8. Informe d’aptitud psicofísica (per a permisos expedits per països no comunitaris, amb conveni), expedit per un centre de reconeixement de conductors autoritzat :
  • Si el bescanvi no requereix fer cap prova (en general, si només inclou autorització per a permisos A i B), l’informe d’aptitud que has de presentar és el del grup I.
  • Si el bescanvi comporta fer alguna prova (en general, si s’inclouen permisos C i D), l’informe d’aptitud que has de presentar és el del grup II.

Si el país d’expedició és l’Argentina, s’haurà d’aportar un certificat de legalitat i antiguitat del teu permís de conduir. Aquest document l’has de sol·licitar a l’Argentina a la municipalitat en la qual vas obtenir el carnet de conduir, i després legalitzar-lo i postil·lar-ho per un notari amb la Postil·la de la Haia, que és un segell que certifica l’autenticitat del document.

Quin és el termini?

El que és habitual és que al cap d’un mes i mig de fer el tràmit tinguis el teu nou permís a casa teva.

Mentre esperes el nou permís, podràs conduir amb el permís provisional durant tres mesos. Aquest permís provisional es lliura en el moment de fer el tràmit.

No podràs conduir fora d’Espanya amb el permís provisional.

En el cas de duplicats, te'l lliurarà la DGT quan t’atenguin a la finestreta. Si es tracta d’una renovació, ho farà el centre mèdic on vas realitzar el reconeixement, i per a expedicions de nous permisos te'l facilitarà la teva autoescola.

Si no t’arriba el nou permís, passat un temps prudencial des de la realització del tràmit, t’aconsellem adreçar-te a la prefectura o oficina de trànsit on vas fer el tràmit perquè et comuniquin la incidència, buscar una solució i tornar a gestionar-lo si fos necessari.

Quin és el cost?

El bescanvi i posterior expedició del permís de conduir espanyol amb l’homologació de totes les autoritzacions de conduir que tinguis en el teu permís requereix l’abonament de la taxa següent:

 • Taxa 2.3 de 28,87 euros, per a bescanvis de permisos que no requereixen fer cap prova, en general permisos que només inclouen autoritzacions per conduir vehicles tipus A1, A, B, B + E - Motocicletes, cotxes i vehicles lleugers.
 • Taxa 2.1 de 94,05 euros, per a bescanvis de permisos que requereixen fer alguna prova, en general permisos que inclouen autoritzacions per conduir vehicles tipus C o D - Camions i Autobusos. Aquesta taxa et dona dret a dues convocatòries per fer les proves. En cas d’esgotar les dues convocatòries, hauràs de tornar a abonar la taxa per presentar-te.

La taxa s’actualitza anualment.

Com s’efectua el pagament?

1. Per internet, a través de la aplicació de pagament de taxes de la DGT. A l’hora de confirmar la compra necessitaràs un certificat digital o DNI electrònic en vigor.

Pots pagar amb targeta de crèdit o dèbit d’una entitat financera adherida al pagament de taxes amb targeta, o amb càrrec en compte bancari. Tingues en compte que has de ser titular, cotitular o estar autoritzat en el teu banc perquè autoritzin el càrrec de l’import del pagament de les taxes.

El pagament electrònic el pots fer abans d’anar a fer el tràmit i després descarregar el justificant de la taxa abonada, on pots trobar el número de taxa, número que ajuda per poder aplicar la taxa a aquest tràmit.

2. Des de l’app miDGT, aplicació per a mòbils i tauletes de la DGT. Podràs consultar quina taxa necessites i comprar-la, així com consultar les taxes que hagis comprat, tant l’històric com les que hagis comprat però encara no hagis fet servir. Pots consultar la pàgina miDGT per a més informació i descarregar de l’aplicació de manera gratuïta tant per a Android com per a iOS.

3. Presencialment:

 • En qualsevol prefectura o oficina de trànsit amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit. Pots pagar directament a l’hora de fer el tràmit mateix. No s'admet el pagament en efectiu a les les oficines de Trànsit.
 • En qualsevol entitat financera adherida al pagament de taxes. Pots triar entre fer-ho en efectiu o amb càrrec en compte bancari. En aquest cas, hauràs de completar un formulari d’autoliquidació d'acord amb el model 791.

El model 791 el pots obtenir a la Prefectura de Trànsit o per internet, a través de la mateixa aplicació de pagament electrònic de taxes i descàrrega de model 791, sense necessitat de certificat electrònic.

L’aplicació generarà tres exemplars: un per a tu, un altre per a l’Administració i un per a l’entitat financera col·laboradora. Has d’imprimir-lo i seguir els passos següents:

 1. Consigna a la part inferior el compte bancari en el qual vulguis que es faci el càrrec corresponent. Recorda que aquest mètode de pagament és exclusiu per al pagament de taxes i amb càrrec en compte i en efectiu.
 2. Després del pagament, l’entitat financera es quedarà amb el full “Exemplar per a l’entitat col·laboradora” i et lliurarà els altres dos amb la signatura o segell autoritzat, o validació mecànica de l’entitat.
 3. Posteriorment, hauràs de presentar a les finestretes de les oficines de Trànsit l’“Exemplar per a l’administració” validat degudament.

En aquell moment, el gestor de l’oficina de Trànsit et lliurarà les taxes corresponents que el banc ha pagat a l’entitat, perquè es puguin aplicar en els tràmits oportuns. L’“Exemplar per a l’interessat” serveix de justificant de pagament realitzat davant de l’entitat financera.

Cada formulari d’autoliquidació 791 disposa d’un número de justificant que es repeteix en els tres exemplars. Has de descarregar els tres exemplars del formulari cada vegada que vulguis efectuar un pagament, ja que els números de justificant són únics. Els models 791 no es poden fotocopiar, ni presentar diverses vegades; només el podràs utilitzar una vegada per l’import d’aquest i per adquirir les taxes que s’hi indiquen.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

La Direcció General de Trànsit (DGT).

Tràmits vinculats importants

Matriculació de vehicles

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.