Matriculació de vehicles

Què has de saber?

És el procediment que permet assignar una matrícula vàlida a Espanya per identificar el vehicle.

Depenent del tipus de vehicle i de la seva procedència, el procediment pot variar. Hauràs de fer algunes gestions, sobretot de manera presencial, relacionades amb la inspecció del vehicle, el pagament d’impostos i la mateixa matriculació

MOLT IMPORTANT:

És un tràmit obligatori perquè un vehicle pugui circular per Espanya, si el període de residència és superior a sis mesos (excepte per a estades d’estudis).

El fet de no obtenir la matriculació abans dels sis mesos des de la teva arribada a la ciutat es considera una falta greu i pot suposar una sanció administrativa i la immobilització del vehicle.

A qui s’adreça?

S’adreça als ciutadans i ciutadanes que es desplacen per residir a Espanya i són propietaris o propietàries d’un vehicle que volen utilitzar al territori.

Quins requisits he de complir?

Has de sol·licitar la matriculació del teu vehicle abans de començar a circular per Barcelona com a persona resident (període superior a sis mesos). A més, has de complir els requisits següents:

 • Ser el propietari o propietària del vehicle o un o una representant amb l’acreditació deguda.
 • Disposar d’un permís de residència a Espanya.
 • Haver efectuat l’alta al padró d’habitants.

Com a norma general, no pots matricular un vehicle al país on tens una segona residència o casa de vacances.

Quina vigència té?

La matriculació del vehicle no caduca.

Com has de fer el tràmit?

Quins passos has de seguir?

PRESENCIAL

La matriculació d’un vehicle a Espanya es fa generalment de manera presencial:

 1. Sol·licita cita prèvia per a la inspecció tècnica del vehicle (ITV), que té com a objectiu verificar el compliment de les condicions de seguretat dels vehicles, així com els requisits quant a les emissions contaminants. Per fer-ho, has de sol·licitar cita prèvia en algun centre acreditat (són empreses privades que trobaràs fàcilment a internet).
 2. Ves al centre de ITV seleccionat, efectua el pagament de les taxes y presenta la documentació necessària (detallada en els apartats següents).
 3. Una vegada acabada la inspecció, si el resultat ha estat favorable, et lliuraran l’informe i et col·locaran un adhesiu acreditatiu de la ITV al cotxe. Si, al contrari, el vehicle presenta defectes greus o molt greus, t’indicaran quins són i hauràs de reparar-los i tornar a passar la ITV posteriorment.
 4. Una vegada superada amb èxit la ITV, has d’abonar els impostos.
 5. Amb la ITV passada i els impostos pagats, t’has d'adreçar a la Prefectura Provincial de la Direcció General de Trànsit (DGT) per lliurar-hi tota la documentació i fer la matriculació del vehicle. Per fer-ho, sol·licita cita prèvia a la DGT trucant al 060 o mitjançant la seu electrònica de la DGT.
 6. Quan vagis a la cita, has de pagar la taxa de trànsit i presentar tota la documentació.
 7. Una vegada acabat el tràmit, se t’assignarà un número de matrícula.
 8. A continuació, has de comprar les plaques amb el número de la matrícula i contractar una assegurança per al nou número de matrícula assignat. En aquell moment, ja podràs utilitzar el teu vehicle per la ciutat.

EN LÍNIA

Excepcionalment, podràs fer la sol·licitud a través d’internet (Registre electrònic), una vegada compleixis els requisits següents:

 • El teu vehicle disposa de la targeta d’ITV en format electrònic (NIVE).
 • Disposes de DNI electrònic, o certificat electrònic en vigor, o de les teves credencials de Cl@ve per accedir al registre.
 • Tens descarregat el programa AutoFirma per poder presentar l’escrit signat.

Qui pot fer la sol·licitud?

S’adreça als ciutadans i ciutadanes que es desplacen per residir a Espanya durant més de sis mesos i són propietaris o propietàries d’un vehicle que volen utilitzar al territori.

La presentació de la sol·licitud la pot fer el mateix propietari o propietària del vehicle o un o una representant amb l’acreditació deguda.

Per atorgar l’autorització a una altra persona que actuï en representació, es pot designar un representant a través del Registre d’apoderaments de la DGT. També, en cas de fer el tràmit de manera presencial, el representant pot personar-se sempre que disposi d’un document firmat per l’interessat on l’autoritzi a fer la sol·licitud i on expressi el seu caràcter gratuït. Per fer-ho, s’ha de descarregar i emplenar el model d'autorització de la DGT  “Atorgament de representació”. 

Si el tràmit el fa una altra persona en nom de l’interessat, en el moment de sol·licitar la cita prèvia al 060, s’ha d’indicar el DNI de l’interessat i també el de la persona autoritzada.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

La documentació varia en funció del país d’origen i de si es tracta d’un vehicle nou o d’un de ja matriculat.

En general, hi has de presentar:

 1. La documentació identificativa del titular del vehicle.
 2. El permís de circulació o document equivalent del país de procedència.
 3. L’original de la fitxa tècnica, targeta d’inspecció tècnica del vehicle, o document equivalent del país de procedència.
 4. La fitxa d’homologació (que acredita que el vehicle compleix la normativa europea d’homologació vehicular).

Quan vagis a la cita a la DGT, has de portar la documentació següent:

 1. Imprès oficial de sol·licitud.
 2. Documentació que acrediti la identitat i el domicili de la persona titular: (Nota: contingut en format desplegable.)
  • DNI, permís de conduir espanyol, targeta de residència o passaport i número d’identitat d’estranger (NIE).
  • En cas de menors o persones amb discapacitat:
   • Dades i signatura del pare, mare o tutor o tutora legal.
   • Document identificatiu.
   • Document que acrediti el concepte pel qual actuen.
  • En cas de no presentar el tràmit el titular: Autorització signada per la persona representant, juntament amb la documentació identificativa original.
 3. Documentació del vehicle:
  • Documentació acreditativa de la ITV favorable.
  • Impostos:
   • Justificant del pagament o exempció de l’impost de circulació de l’Ajuntament (original o fotocòpia).
   • Justificant del pagament, exempció de l’impost de matriculació o no subjecció a aquest (excepte en el cas de remolcs).
  • Si el vehicle prové de fora de la Unió Europea, hauràs de presentar el document únic administratiu (DUA) facilitat a la duana.

MOLT IMPORTANT:

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?

El termini màxim fixat per realitzar el procediment de matriculació per part de la DGT és de tres mesos. Si no obtens resposta en aquest termini és que el tràmit no s’ha realitzat. S’ha d’entendre la no resposta o el silenci administratiu com a negatiu.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La taxa de la inspercció tècnica és variable segons la tipologia del vehicle i del municipi on estiguis.

La taxa de matriculació (Trànsit) té un cost de 99,77 euros (excepte en el cas de ciclomotors, que és de 27,85 euros). No es pot pagar en metàl·lic.

A més de les taxes, cal abonar els impostos. En funció de com i on s’hagi adquirit el vehicle i de la mida que tingui, els impostos poden variar. Tot i això, els dos principals impostos que has d’ingressar són el de circulació i el de matriculació.

 

 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (o impost de circulació)

  • És un impost que han de pagar anualment els propietaris i propietàries de la majoria de vehicles.
  • L’import pot variar en funció del tipus de vehicle i del municipi en el qual t’hagis empadronat.
  • El pagament el pots fer al mateix Ajuntament, anant a l’entitat bancària corresponent amb la carta de pagament o per internet.

 

 • IMPOST DE MATRICULACIÓ

  • És un impost que grava, de manera directa i definitiva, la primera matriculació de vehicles de motor nous o utilitzats que es facin servir per circular per vies i terrenys públics.
  • El pagament s’efectua una única vegada i varia en funció del vehicle. Es pot fer telemàticament, amb el certificat digital o DNI electrònic, o presencialment a l’Agència Tributària.

 

És interessant consultar els requisits d’exempció dels impostos abans d’efectuar el pagament. Per exemple, si matricules el vehicle dins de la Unió Europea (UE) per canvi de residència, et pots estalviar el pagament de l’impost de circulació.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

La Direcció General de Trànsit (DGT).

On puc trobar més informació?

 

Direcció General de Trànsit (DGT).

Respecte als impostos, consulta el web de l’Institut Municipal d’Hisenda (disponible en anglès, francès, català i castellà) i el de l’Agència Tributària (disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials).

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.