Targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Què has de saber?

És el document únic i exclusiu que acredita la situació legal a Espanya i la identitat de les persones estrangeres no comunitàries que disposin d’una autorització de residència superior a sis mesos o de totes les persones estrangeres que hagin obtingut una autorització de residència de llarga durada.

Aquesta targeta conté les dades d’identificació, la fotografia i el número d’identitat d’estranger (NIE), així com el tipus d’autorització d’estada o residència a Espanya.

Image
TIE

MOLT IMPORTANT

Es considera un tràmit prioritari que, a més, s’ha de fer personalment, ja que per obtenir la targeta se sol·licita el registre de l’empremta dactilar.

És obligatori per a totes les persones estrangeres a les quals s’hagi expedit un visat o una autorització per quedar-se a Espanya per un període superior a sis mesos o per als qui hagin obtingut la residència de llarga durada.

Aquest document és el que n’acredita la permanència legal al país i s’ha de conservar en vigor. Si no es té, i encara que es disposi de visat, això pot comportar una sanció.

Hi ha una certa confusió en l’ús dels termes NIE, certificat de registre de ciutadans de la Unió, i TIE. Per aclarir possibles dubtes, consulta Què és el NIE?

La demanda de cites prèvies és elevada, i per això pot ser difícil aconseguir hora la primera vegada que s’intenta sol·licitar. Per aquesta raó, es recomana intentar obtenir una cita tan bon punt s’arribi a Espanya.

A qui s’adreça?

S’adreça a:

 • Els ciutadans i ciutadanes extracomunitaris que vulguin residir a Espanya per un període superior a sis mesos.
 • Tots els ciutadans o ciutadanes estrangers que hagin obtingut el permís de residència de llarga durada.

Quins requisits s’han de complir?

Per sol·licitar la TIE s’ha de donar algun dels casos següents:

 • Tenir un visat o una autorització per quedar-se a Espanya per un període superior a sis mesos.
 • Que s’hagi modificat o alterat la situació legal de la persona titular de la TIE o la seva situació laboral, incloent-hi la renovació de l’autorització.
 • Que s’hagi robat, extraviat, destruït o inutilitzat la TIE de què es disposava.

Quina és la seva vigència?

La TIE tindrà un període de vigència idèntic al de l’autorització o el reconeixement del dret que en justifiqui l’expedició.

El termini de sol·licitud és d'un mes des de l’entrada a Espanya o des de la data de la publicació de la resolució de l’autorització de residència. 

Com has de fer el tràmit?

En tractar-se d’un tràmit identificatiu del ciutadà o ciutadana estranger, únicament el pots fer de manera presencial a la comissaria de policia corresponent.

Recorda que, per efectuar el tràmit, es requereix la identificació mitjançant l’empremta dactilar.

Quins passos has de seguir?

Pas 1: Tramita l’obtenció del visat o l’autorització
 • Per poder sol·licitar la TIE has d’obtenir prèviament el visat o l’autorització que et doni permís per residir o residir i treballar al territori nacional. La targeta és l’últim pas necessari per formalitzar el permís de treball esmentat, i no es pot sol·licitar sense l’expedició prèvia d’aquest.
Pas 2: Obtén el número de la Seguretat Social i l’alta (si et cal)
 • Després de la teva entrada a Espanya i abans del començament de l’activitat laboral, t’has d’afiliar a la Seguretat Social sol·licitant el número de la Seguretat Social i l’alta al sistema. Si no treballaràs (perquè per exemple ets estudiant), aquest pas no és necessari.
Pas 3: Emplena el formulari i recopila la documentació necessària
 • Has de descarregar, emplenar i signar el formulari per duplicat.
 • Per als perfils d’estudiants i treballadors/ores per compte propi o autònoms/es s’ha d’utilitzar el formulari EX-17, ja que el seu procediment es regeix pel procediment general (Llei orgànica 4/2000).
 • Per als perfils de l'anomenada llei d'emprenedors (Llei 14/2013), s'ha d'utilitzar el formulari oficial MI-TIE. Es tracta dels perfils que gestiona la Unitat de Grans Empreses (UGE): inversors/ores, emprenedors/ores, professionals altament qualificats/ades, investigadors/ores, professionals que facin moviments intraempresarials, teletreballadors/es o nómades digitals i professionals en produccions del sector audiovisual i cultural i familiars dels supòsits anteriors. El formulari està disponible únicament en castellà. Per tal d'ajudar a emplenar el formulari, s'ha traduït a diferents idiomes amb caràcter merament informatiu:
 • Abans d’iniciar-se el període de sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran per obtenir la targeta.
Pas 4: Sol·licita la cita prèvia en línia
 • Per sol·licitar la TIE és indispensable sol·licitar cita prèvia per presentar la documentació a la comissaria de policia corresponent.
 • Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:
  • A “PROVÍNCIES DISPONIBLES”, tria “Barcelona” i fes clic a “Acceptar”. 
  • En el camp “TRÀMITS COS NACIONAL DE POLICIA”, tria l’opció:
   • "POLICIA-EXPEDICIÓN DE TARJETAS CUYA AUTORIZACIÓN RESUELVE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES" per als perfils de la Llei d'emprenedors que gestiona la UGE.
   • “POLICIA-TOMA DE HUELLAS (EXPEDICIÓN DE TARJETA) Y RENOVACIÓN DE TARJETA DE LARGA DURACIÓN” per als perfils d'estudiants i treballadors per compte propi o autònom/a. 
  • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Acceptar”.  
  • Emplena les dades personals sol·licitades. 
  • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita. Emplena les dades complementàries sol·licitades. 
  • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles. 
  • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica. 
 • Per obtenir informació de l’adreça, els telèfons i els horaris d’atenció al públic, consulta la pàgina web de les oficines d'estrangeria (Dependències policials).
Pas 5: Paga la taxa associada al tràmit
 • Has d’abonar la taxa abans de la cita prèvia, ja que n’hauràs de justificar el pagament. Hi ha un únic model (model 790, codi 012) per efectuar el pagament, en el qual has d’assenyalar el tipus exacte de document que demanes.
Pas 6: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • Ves al lloc indicat, en el qual hagis concertat cita prèvia, i lliurar-hi la documentació i registra les teves empremtes dactilars. 
 • En acabar la cita, rebràs un resguard per poder anar a recollir la targeta en un període de quaranta dies, aproximadament. En el resguard s’indica el lloc de recollida.
 • Els nens i nenes de menys de 5 anys no han d’efectuar el procés de presa d’empremtes necessari per sol·licitar la targeta, però sí que hi han d’anar personalment per demanar-la. En canvi, en algunes comissaries no cal que hi vagin de nou per poder recollir-la, ja que ho poden fer els seus progenitors o el tutor o tutora legal.
Pas 7: Recull la targeta d’identitat d’estranger
 • Ves al lloc indicat per recollir la teva TIE, amb el teu passaport i el resguard de recollida de la targeta, els quals acreditin que ets el destinatari o destinatària del document. 

Qui pot fer la sol·licitud?

La sol·licitud l’ha de presentar la mateixa persona estrangera i de manera presencial, atès que se li demanarà la identificació mitjançant l’empremta dactilar per obtenir la targeta. 

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Hauràs de reunir:

 • Justificant de la cita.
 • Formulario de sol·licitud per duplicat, degudament emplenat i signat.
 • Passaport o títol de viatge amb el segell d’entrada a Espanya, signe o marca del control efectuat al lloc fronterer.
 • Justificant del pagament de la taxa de la targeta. 
 • Una fotografia recent en color, amb fons blanc, de mida carnet.
 • Acreditació d’un dels requisits següents:
 • En general, documentació que acrediti l’alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona. Per als perfils de l'anomenada llei d'emprenedors (Llei 14/2013), el padró no és necessari.
 • En el cas d’haver perdut la targeta o que hagi quedat inutilitzada: denúncia per pèrdua o robatori o presentació de la targeta inutilitzada.
 • Còpia de la resolució administrativa de concessió de l’autorització de residència. 
 • En el cas de menors, han d’anar en companyia del seu representant legal amb la documentació deguda (pare, mare o tutor o tutora).
 • En cas de reagrupament familiar, hi ha d’anar el o la familiar reagrupant amb la seva targeta original.
 • En cas de permisos o visats sol·licitats conjuntament per unitats familiars, el titular del visat o permís haurà de ser present en cada una de les cites dels membres familiars.

Quin és el termini?

Aproximadament quaranta-cinc (45) dies.

Quin és el cost?

La taxa depèn de l’autorització de residència que documenta la targeta. D’acord amb això, les taxes varien i poden ser:

 • "TIE que documenta l’autorització de residència de llarga durada o residència de llarga durada-UE": taxa de 21,87 euros. 
 • La taxa per a altres tipus de TIE oscil·la entre els 16 euros i els 20 euros.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Cos Nacional de Policia (Ministeri de l’Interior, Govern d’Espanya)

Més informació

Pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Tràmits vinculats importants

Per poder sol·licitar la TIE és imprescindible haver efectuat els tràmits següents:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.