Estada per estudis: visat i autorització

Què has de saber?

Si planeges la realització o ampliació d’estudis en un centre d’ensenyament autoritzat a l'àrea de Barcelona per un període superior a noranta (90) dies i ets una persona extracomunitària, hauràs de tramitar l'estada per estudis.

MOLT IMPORTANT

Si la durada de l’estada supera els sis (6) mesos, hauràs de tramitar l’obtenció de la teva targeta d’identitat d’estranger (TIE).

També has de saber que si la sol·licitud de l’estada per estudis és acceptada, com a estudiant podràs fer activitats laborals per compte d’altri o per compte propi, sempre que aquestes activitats siguin compatibles amb els estudis i no superin les 30 hores setmanals.

De la mateixa manera, l’autorització d’estada per estudis permetrà treballar per compte d’altri i per compte propi sense la necessitat de dur a terme cap tràmit addicional, quan es tracti d’estudis superiors, d’una manera reglada per a l’ocupació o destinada a l’obtenció d’un certificat de professionalitat, o bé una formació que condueixi a l’obtenció de la certificació d’aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l’exercici d’una ocupació específica. Això últim només és aplicable a les autoritzacions d’estada per estudis obtingudes a partir del 16 d’agost de 2022.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones de fora de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa que es desplacin a Espanya per cursar estudis.

Quina és la teva situació actual?

Si estàs fora d’Espanya, hauràs de sol·licitar el visat d’estada per estudis.

Si estàs legalment a Espanya, hauràs de sol·licitar l’autorització d’estada per estudis.

Quins requisits has de complir?

 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadà o ciutadana d’aquests països als quals els sigui aplicable el règim de ciutadans de la Unió.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Tenir mitjans econòmics suficients per sufragar les despeses d’estada i retorn al teu país i, si escau, les dels teus familiars.
 • Tenir una assegurança pública o privada de malaltia concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Haver estat admès en un centre d’ensenyament autoritzat a Espanya per cursar-hi un programa a temps complet, amb el qual s’obtingui un títol o certificat d’estudis.

En el cas que la durada de l’estada superi els sis mesos, es requerirà el següent:

 • Si ets major d’edat, no tens antecedents penals a Espanya ni en els teus anteriors països de residència durant els últims cinc anys per delictes existents en l’ordenament espanyol.
 • En el cas del VISAT i abans de desplaçar-te a Espanya, hauràs d’acreditar amb un certificat mèdic que no pateixes cap de les malalties que poden tenir repercussions de salut pública greus, de conformitat amb el que disposa el Reglament sanitari internacional del 2005.
 • Quan arribis a Espanya, hauràs de tramitar la teva targeta d’identitat d’estranger (TIE).

Quina és la seva vigència?

La vigència tant per al visat com per a l'autorització coincideixen amb la durada del programa d’estudis, amb el límit màxim d'un any, o bé, de dos anys si es tracta d'estudis realitzats en una institució d'ensenyament superior autoritzada, que donin lloc a la d'un títol d'educació superior reconegut.

Una vegada expirat el visat d’estada original, aquest es podrà prorrogar anualment si acredites que continues reunint els requisits i continues cursant els mateixos estudis o altres de relacionats. En aquest cas, hauràs d’acreditar que has superat les proves o els requisits pertinents per a la continuïtat d’aquests estudis.

Puc portar la meva família amb mi?

.

Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament. Aquesta condició és aplicable a:

 • cònjuge o parella de fet; 
 • fills i filles menors d’edat o que tinguin una discapacitat i no siguin objectivament capaços de cobrir les seves pròpies necessitats a causa del seu estat de salut.

Tingues en compte el següent:

 • Si ets a l’estranger juntament amb els teus familiars,  pots realitzar la sol·licitud de visat per a estada d’estudis i, de forma conjunta, també ho poden fer els teus familiars per acompanyar-te.
 • Si estàs legalment a Espanya (per exemple, amb visat de turista) i fas la sol·licitud d’autorització d’estada per estudis, en aquest cas els teus familiars no poden fer la sol·licitud de forma conjunta. Es farà de forma successiva: hauran d’esperar que tu hagis obtingut prèviament l’autorització.
  • Si els teus familiars són a l’estranger, una vegada obtinguis l’autorització podran demanar el visat davant del consolat d’Espanya corresponent per unir-se a tu.
  • En el cas que els teus familiars estiguessin amb tu legalment a Espanya (per exemple, amb visat de turista) en el moment de realitzar la sol·licitud de l’autorització, hauran de sortir del país per sol·licitar el visat des de l’estranger davant del consolat espanyol corresponent.

És important saber que, si presentes la sol·licitud des d’Espanya, ho has de fer quan et quedin com a mínim 30 dies d’estada legal per endavant (del teu visat de turista, per exemple).

Com has de fer el tràmit?

Quins passos has de seguir?

PRESENCIAL. Per sol·licitar un visat

 1. Una vegada preparada la documentació necessària, descarrega, emplena i signa el formulari de sol·licitud de visat nacional. Els formularis estan disponibles en castellà, i de vegades, el consolat competent posa a disposició una versió en l’idioma del país on es presenti la sol·licitud. 
 2. Sol·licita cita prèvia a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país, a través de la seva pàgina web o mitjançant trucada telefònica.
 3. Paga la taxa associada. La taxa que correspon pagar en aquest cas varia en funció del lloc o país on facis la presentació, de manera que t’aconsellem que consultis directament la pàgina web del consolat o ambaixada espanyola del teu país de residència.
 4. Adreça’t a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència per lliurar-hi la documentació i poder tramitar el visat corresponent.
 5. Rep o recull el visat. Una vegada validada la documentació, el pagament de la taxa i els requisits, s’emetrà una resolució sobre el teu visat d’estudis en el termini aproximat d’un (1) mes. El consolat et notificarà que ja ha emès una resolució per correu electrònic.
 6. Quan arribis a Espanya, si la durada dels estudis supera els sis mesos, hauràs de tramitar la teva targeta d’identitat d’estranger (TIE).

 

TELEMÀTICA. Per sol·licitar una autorització

 1. Has d’obtenir el certificat digital FNMT-RCM propi o, si ho fas mitjançant representació o representació jurídica, certificat digital de representant o advocat/ada. 
 2. Una vegada preparada la documentació necessària, has de descarregar, emplenar i signar el model oficial de sol·licitud d’autorització d’estada per estudis: formulari EX-00.
 3. Presenta la sol·licitud. Ingresa a la plataforma oferta per l'Administració del Govern Mercurio Iniciales per efectuar la sol·licitud seguint els passos indicats i adjuntant la documentació requerida. 
 4. Rep la resposta de l’òrgan competent: La Delegació del Govern serà l’encarregada directa de valorar els documents que acompanyin la sol·licitud i de resoldre i notificar a la persona interessada el sentit de la resolució en un termini màxim d’un mes. Una vegada transcorregut aquest termini sense haver obtingut resposta, s’entendrà que el seu sentit és desfavorable.
 5. Recorda que, si la durada dels estudis supera els sis mesos, hauràs de tramitar la teva targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer la persona estrangera personalment o mitjançant un o una representant amb la deguda acreditació.

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents. Si s’aporten documents d’altres països, han d’estar traduïts al castellà mitjançant una traducció jurada i legalitzats correctament. 

D’altra banda, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Documentació comuna tant per al VISAT com per a l’AUTORITZACIÓ
 • L'imprès de sol·licitud model EX-00 degudament emplenat i signat.
 • Còpia completa del passaport o títol de viatge en vigor amb una vigència mínima per al període per al qual se sol·licita l’estada.
 • Acreditació de mitjans econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família (per al supòsit del visat) durant el període de residència a Espanya i per al retorn al país de procedència. En cas de ser menor d’edat sense mitjans propis, els hauran d’acreditar les persones progenitores o responsables econòmics.
 • Per a estudiants menors d’edat, autorització de persones progenitores o tutores en la qual consti el centre, organització, entitat i organisme responsable de l’activitat i del període d’estada previst. 
 • Assegurança de malaltia concertada amb una entitat que operi a Espanya.
 • Carta d’acceptació o certificat d’inici d’estudis en un centre d’ensenyament. 

Si la durada de l’estada supera els sis mesos:  

 • Certificat d’antecedents penals expedit per les autoritats del país d’origen o del país en què hagi residit durant els últims cinc anys. 
 • Certificat mèdic que acrediti que no es pateix cap de les malalties amb repercussions per a la salut pública.
Documentació específica per a sol·licitud de VISAT 

A més dels documents anteriors, s’ha de presentar el formulari de sol·licitud del visat nacional d’entrada i justificant del pagament de la taxa corresponent. 

Quin és el termini?

El termini de resolució tant per al visat com per a l’autorització és d’un màxim d’un mes. Una vegada transcorregut aquest termini sense haver obtingut resposta, s’entendrà que el seu sentit és desfavorable. La sol·licitud haurà sigut desestimada.

Quin és el cost?

El cost de la taxa per al visat varia en funció del lloc o país on facis la presentació, de manera que t’aconsellem que consultis directament la pàgina web del consolat o ambaixada espanyola del teu país de residència. 

En el cas de l’autorització, no hi ha taxa. (Només es paga taxa quan se sol·licita una pròrroga de l’estada per estudis).

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Per al cas del VISAT, és el Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i de Cooperació (Govern d’Espanya).

Per al cas de l’AUTORITZACIÓ, és la subdelegació del Govern a la província de Barcelona (Govern d’Espanya).

Més informació

En el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Tràmits vinculats importants

Targeta d’identitat d’estranger (TIE).

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.