Homologació i convalidació de títols i estudis no universitaris

Què has de saber?

És el procediment mitjançant el qual es reconeix la validesa oficial a Espanya dels títols i estudis d’ensenyament no universitari cursats a l’estranger.

MOLT IMPORTANT:

Mitjançant l’homologació s’obté el reconeixement oficial del grau acadèmic, s’habilita a continuar estudis del següent nivell educatiu i es pot exercir la professió corresponent. L’homologació implica la declaració de l’equivalència amb els títols del sistema educatiu espanyol vigent. Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris, excepte els d’idiomes. És necessari haver completat uns estudis i haver obtingut un títol.

Mitjançant la convalidació es reconeixen estudis cursats a l’estranger i es permet als i les estudiants acabar les assignatures o matèries que no s’hagin convalidat, o bé obtenir el títol al país on es vol convalidar. Aquí no cal haver completat els estudis o haver obtingut el títol.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones que volen obtenir l’homologació o convalidació de títols d’estudis no universitaris cursats a l’estranger.

Excepcions:

 • Els i les alumnes de sistemes educatius estrangers que s’incorporen a un curs d’educació primària o secundària (ensenyaments obligatoris) no han de sol·licitar l’homologació.
 • Tampoc no han de sol·licitar-la les persones adultes que volen cursar ensenyaments d’educació secundària obligatòria.

Quins requisits s’han de complir?

 • Les persones que sol·liciten l’homologació o la convalidació han de residir a Catalunya.
 • Els documents s’han de presentar en original i legalitzats (la legalització s’ha de fer sobre el document original), i han d’anar acompanyats de la traducció oficial, si escau.
 • Els títols, els diplomes i les certificacions acadèmiques han de tenir validesa oficial i ser expedits per les autoritats competents del país al qual corresponen.
 • En el cas de l’homologació, els estudis han d’estar efectivament superats al país de procedència.
 • S’han d’haver superat tots i cada un dels cursos anteriors al curs que es vol homologar o convalidar. No es convaliden assignatures de manera individual.
 • Hi ha d’haver equivalència acadèmica suficient, en la durada i els continguts, respecte al títol o els títols espanyols.
 • Ha de durar com a mínim un curs sencer, ja que no es convaliden estudis inferiors a un curs escolar. Si només has cursat un semestre, o un o dos trimestres, no podràs homologar ni convalidar aquests estudis.
 • En el cas dels estudis cursats en un centre estranger ubicat a l’Estat espanyol:
  • El centre que els imparteix ha de tenir l’autorització de l’Administració educativa espanyola competent.
  • No es pot haver obtingut prèviament el mateix títol o estudis en el sistema educatiu espanyol.
 • S’ha d’homologar el títol original. No es pot homologar un títol estranger obtingut per homologació, convalidació o reconeixement d’un altre títol obtingut en un tercer país.

Com has de fer el tràmit?

De manera presencial. La sol·licitud només es pot emplenar en línia, però una vegada emplenada cal que te la descarreguis i la presentis juntament amb la documentació exigida en una de les oficines de registre.

Quins passos has de seguir?

PAS 1: Emplena la sol·licitud i recopila la documentació
 • Has d’emplenar i enviar el full de sol·licitud d’homologació i convalidació de títols o estudis estrangers no universitaris. Un cop ho hagis fet, l’aplicació genera els documents següents:
  • El resguard de la sol·licitud, amb el número de registre electrònic i la data.
  • El full de presentació de documentació, que conté la llista dels documents que cal presentar. Aquest document serveix de volant d’inscripció condicional i és important conservar-lo mentre no s’obté la credencial, perquè serveix per inscriure’s en determinats ensenyaments o per poder fer proves d’accés.
  • La carta de pagament de la taxa amb l’import i el termini per abonar-lo.
 • Per a l’homologació amb el títol de graduat en educació secundària no s’ha d’abonar cap taxa i, per tant, l’aplicació només genera els dos documents anteriors.
 • Imprimeix, per una sola cara, els tres documents obtinguts i guarda’ls, ja que són necessaris per continuar la tramitació. En el cas del full de presentació de documentació, imprimeix-lo dues vegades, perquè una còpia se la queda el registre.
 • En cas que no es generin automàticament els documents esmentats, els rebràs com a document adjunt a l’adreça electrònica que hagis fet constar a la sol·licitud. Espera a rebre el correu i no tornis a fer una nova sol·licitud.
 • Després d’enviar la sol·licitud, si has d’esmenar algun error o fer algun canvi en les dades, adreça’t al punt de tramitació (amb cita prèvia) per sol·licitar l’esmena o el canvi, però no obris una nova sol·licitud.
 • Recorda que pots indicar el teu número de telèfon a la sol·licitud per rebre notificacions del seu estat.
 • Abans de continuar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
PAS 2: Efectua el pagament de la taxa
 • Perquè puguis abonar l’import de la taxa, és imprescindible tenir la carta de pagament que se t’ha generat en fer la sol·licitud. En aquest document trobaràs les indicacions per efectuar el pagament.
 • És imprescindible que abonis l’import per tramitar l’expedient d’homologació o convalidació. Si no el pagues, es considerarà que desisteixes de la sol·licitud.
PAS 3: Demana cita per presentar la documentació
 • Sol·licita una cita prèvia en una de les oficines de registre.
 • El dia de la cita, ves-hi amb la documentació acadèmica exigida, amb el resguard de la sol·licitud presentada telemàticament i amb el resguard de pagament de la taxa.
PAS 4: Rebràs la resolució
 • Una vegada presentada la sol·licitud d’homologació o convalidació, si vas acceptar rebre notificacions electròniques, en cas que l’Administració t’hagi de fer algun requeriment, el rebràs mitjançant un missatge de correu electrònic o SMS. En canvi, si no vas acceptar rebre notificacions electròniques, els requeriments els rebràs per correu postal al domicili indicat a la sol·licitud.
 • Rebràs un escrit en el qual se t’indicarà el lloc on has de recollir la credencial d’homologació o convalidació. 

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el mateix ciutadà o ciutadana que vol obtenir el reconeixement dels estudis, o bé les persones progenitores o tutores legals.

Quina documentació és necessària?

La documentació per a la tramitació de l’homologació i convalidació de títols no universitaris depèn de l’ensenyament que es vol homologar o convalidar; no obstant això, han de complir el següent:

 • Documentació general:
  • Document que acrediti la identitat del o la sol·licitant: passaport, DNI, NIE o document de països de la UE (ha d’estar vigent i tenir una fotografia).
  • Els documents que es presenten han de ser els originals i anar acompanyats de les corresponents fotocòpies compulsades. La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d’un notari de l’Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l’apartat corresponent del web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (disponible en català i castellà).

MOLT IMPORTANT:

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

 • La documentació s’ha de presentar acompanyada del full de presentació de la documentació que s’obté quan es formalitza la sol·licitud telemàtica.
 • Documentació per a l’homologació o convalidació del títol de graduat en educació secundària obligatòria i de primer de batxillerat: certificat acadèmic oficial dels dos últims cursos escolars acabats. Hi han de constar les assignatures cursades, les qualificacions i els anys acadèmics.
 • Documentació per a l’homologació o convalidació de batxillerat complet: títol, diploma o certificat final obtingut.
 • Documentació per a l’homologació o convalidació de formació professional i ensenyaments artístics i esportius:
  • Títol, diploma o certificat obtingut.
  • Càrrega horària total de cada una de les assignatures cursades, amb la durada oficial del pla d’estudis seguit.
  • Certificat acadèmic oficial dels estudis cursats abans dels que es volen convalidar.
  • Programa d’estudis, segellat pel centre, amb els continguts de les assignatures.
  • Acreditació de les pràctiques preprofessionals efectuades.
  • Certificat de serveis prestats en empreses en relació amb la titulació que es vol homologar.

L’òrgan instructor pot requerir, a més, els documents que consideri necessaris per a l’acreditació de l’equivalència entre els estudis estrangers cursats i el títol o els estudis espanyols amb els quals es volen homologar o convalidar.

Quin és el cost?

Per a la sol·licitud d’homologació amb el títol de graduat en educació secundària no s’abonarà cap taxa.

Per a la resta de les disciplines educatives, la taxa varia segons el títol que es vol homologar. Els imports de les taxes són els mateixos que cal pagar per a l’expedició de títols acadèmics i professionals.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

El Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

Més informació

Consulta les guies de països del portal Estudiar a Catalunya per conèixer informació addicional específica.

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a l’homologació o convalidació dels títols:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.