Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

¿Qué debes saber?

Es el permiso otorgado por el Ayuntamiento que da derecho a las personas a tener un perro potencialmente peligroso y a pasearlo por espacios públicos. Esta licencia es personal e intransferible y se tiene que renovar cada cinco años.

MOLT IMPORTANT:

Un gos potencialment perillós és aquell que, per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, mida o potència de mandíbula té capacitat de causar lesions o la mort a les persones o a altres animals i danys en béns públics o privats.

Si no tens la llicència corresponent, et poden sancionar econòmicament. La sanció pot ser lleu, greu o molt greu, i es poden pagar imports des dels 60 euros fins als 30.000 euros.

Cal actualitzar les dades censals quan l’animal canvia de domicili i donar-lo de baixa en cas de defunció.

La llicència té una vigència de cinc anys i és vàlida per a tot l’Estat espanyol. Si un gos potencialment perillós canvia de municipi, cal sol·licitar la baixa al cens del municipi on residia i l’alta a l’ajuntament del nou municipi.

Quin propòsit compleix aquesta autorització?

És un tràmit obligatori per a totes aquelles persones que tenen un gos potencialment perillós, creat amb l’objectiu de garantir la seguretat de la ciutat.

Quin és el cost i la vigència d’aquesta llicència?

L’import per a l’obtenció de la llicència és de 53 euros.

La llicència té un termini de validesa de cinc anys i és vàlida per a tot el territori espanyol. Si un gos potencialment perillós canvia de municipi, cal sol·licitar la baixa al cens del municipi on residia i l’alta a l’ajuntament del nou municipi.

Quins gossos es consideren potencialment perillosos?

 • Els que pertanyen a una de les següents races o als seus encreuaments: akita inu, terrier de Staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier i Tosa inu o japonès.
 • Els que han tingut episodis d’agressions cap a persones o altres gossos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Els que presenten les característiques següents: forta musculatura, aspecte poderós, robustesa, agilitat, vigor, resistència, caràcter marcat i gran valor, coll ample, musculós i curt..., i altres trets esmentats en l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març.

Com es tramita?

Qui la pot sol·licitar?

 • La persona major d’edat propietària de l’animal.
 • Qualsevol persona que hagi de passejar per l’espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos i que no estigui incapacitada per proporcionar a l’animal les cures necessàries. Això inclou tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també les persones que el passegen.

Quins requisits he de complir?

 • Ser major d’edat.
 • No tenir incapacitat per proporcionar a l’animal les cures necessàries.
 • No haver rebut una condemna per delictes d’homicidi, lesions o tortures, o per delictes contra la llibertat o la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública.
 • No haver rebut una condemna per delictes d’associació amb alguna banda armada o de narcotràfic.
 • No tenir sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Aportar un certificat d’aptituds físiques i psicològiques.
 • Tenir una assegurança de responsabilitat civil de danys a tercers amb una cobertura mínima de 150.253 euros.

Quines obligacions he de complir com a persona propietària o que passeja un gos potencialment perillós?

 • Els gossos s’han de passejar lligats amb una cadena no escorredora d’un màxim de dos metres de longitud i amb morrió.
 • Les instal·lacions que allotgin els gossos han de complir les característiques que evitin que els animals puguin sortir i cometre danys a tercers:
  • Les parets i les tanques han de ser prou altes i consistents i han d’estar ben fixades per suportar el pes i la pressió de l’animal.
  • Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
  • El recinte ha d’estar senyalitzat convenientment amb l’advertència que hi ha un gos d’aquesta mena.
 • Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona.
 • Està prohibit fer que gossos potencialment perillosos criïn, llevat que les instal·lacions s’inscriguin en el Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.
 • En cas que una persona sol·liciti una llicència per poder passejar gossos potencialment perillosos que no són de la seva propietat (passejadors de gossos, voluntaris d’una protectora d’animals, personal de residències canines...), cal sol·licitar la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos a l’Ajuntament. A diferència de les llicències per a particulars, en aquests casos no constarà el nom ni el xip de cap gos, ja que els gossos aniran canviant.

 

 

En cas de dubtes, adreça’t a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel, on hi ha un servei d’atenció presencial en els idiomes següents: català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú, i en llengua de signes. L’horari d’atenció, amb cita prèvia, és de dilluns a dissabte, de 8.30 a 20.00 h (excepte el mes d’agost, en què l’horari dels dissabtes és de 9.00 a 14.00 h).

Passos necessaris per a la seva tramitació

Pots obtenir la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos anant a l’oficina d’atenció ciutadana municipal. No obstant això, l’obtenció del full de sol·licitud i l’inici del tràmit es poden fer de manera telemàtica (en línia i sense certificat digital), per telèfon o de manera presencial.

 1. Requisits comuns per a totes les modalitats
  1. Sol·licita la inscripció de l’animal en el Registre censal.
  2. Recopila la documentació següent:
   1. Per obtenir la llicència per primera vegada:
    1. Original i fotocòpia de l’imprès de sol·licitud de la llicència emplenat degudament.
    2. Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa.
    3. Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
    4. Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
    5. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
    6. Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d’identificació de l’animal (nom, raça, codi de microxip); l’assegurança ha de tenir una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
    7. Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
    8. Còpia de l’imprès d’autoliquidació per a la inscripció en el Registre censal d’animals de companyia.
    9. Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip.
    10. En el cas de ciutadans o ciutadanes d’altres països pertanyents a la Unió Europea, caldrà aportar el certificat d’antecedents penals.
   2. Per a la renovació de la llicència es requerirà la mateixa documentació anterior, llevat de la còpia de l’imprès d’autoliquidació per a la inscripció en el Registre censal d’animals de companyia i acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip.
   3. Per a l’adquisició d’un nou gos potencialment perillós, com que ja disposes d’una llicència en vigor, pots presentar la documentació relativa al nou animal per correu postal a l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.
  3. Efectua el pagament de la taxa associada a través d’internet o bé en una entitat bancària i continua el tràmit de manera presencial.
  4. Sol·licita cita prèvia per lliurar la documentació i el comprovant de pagament de la taxa. Per fer-ho, accedeix al portal de cites amb l’Ajuntament de Barcelona o truca al 010.
  5. Adreça’t al lloc indicat i lliura la documentació requerida.
  6. El dia de la cita, adreça’t al lloc indicat. Hauràs de facilitar les dades de la persona titular i de l’animal per al qual es vol obtenir la llicència i lliurar la documentació requerida.
  7. Rebràs la targeta de la llicència al teu domicili. Una vegada acabat el tràmit i comprovades les dades de la sol·licitud, en un termini aproximat de tres mesos, l’Ajuntament et farà arribar la targeta de la llicència al domicili o bé te’n notificarà la denegació.
  8. Abans d’enviar-te la llicència, si la documentació és correcta, l’Ajuntament t’enviarà una llicència provisional. Aquesta llicència provisional serà vàlida durant sis mesos.
 2. Requisit específic per a la tramitació telemàtica (passos necessaris)

Una vegada recopilada la documentació, emplena el formulari. Has d’accedir al formulari de sol·licitud, emplenar-lo, confirmar les dades i imprimir-lo (el formulari està disponible en català i castellà).

 

 1. Requisits específics per a tramitació telefònica

Una vegada recopilada la documentació, truca, facilita les dades.

Si truques des de la ciutat de Barcelona, ho has de fer al 010. En la mateixa trucada, has de facilitar les dades de la persona titular i les de l’animal.

L’atenció telefònica està disponible en anglès, francès, català i castellà.

 

 1. Requisits específics per a la tramitació presencial

Una vegada recopilada la documentació i després d’haver sol·licitat cita prèvia en el portal de cites amb l’Ajuntament de Barcelona, adreça’t a l’oficina d’atenció ciutadana que hagis triat:

Vols saber-ne més?

Quins altres tràmits vinculats importants cal que conegui?

En cas de tenir un animal considerat potencialment perillós, prèviament a l’obtenció de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, has d’obtenir:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.