Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

¿Qué debes saber?

Es el permiso otorgado por el Ayuntamiento que da derecho a las personas a tener un perro potencialmente peligroso y a pasearlo por espacios públicos.

És un tràmit obligatori per a totes aquelles persones que tenen un gos potencialment perillós, creat amb l’objectiu de garantir la seguretat de la ciutat.

Esta licencia es personal e intransferible. Les persones propietàries dels gossos qualificats d’aquesta manera han de tenir la llicència, així com les persones que s’encarreguin de treure’ls a passejar. Això significa que, si són diverses les persones que solen sortir al carrer amb el gos, totes han d’obtenir el permís corresponent.

Si no tens la llicència corresponent, et poden sancionar econòmicament. La sanció pot ser lleu, greu o molt greu, i es poden pagar imports des dels 60 euros fins als 30.000 euros.

MOLT IMPORTANT:

Un gos potencialment perillós és aquell que, per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, mida o potència de mandíbula té capacitat de causar lesions o la mort a les persones o a altres animals i danys en béns públics o privats.

Quins gossos es consideren potencialment perillosos?

 • Els que pertanyen a una de les següents races o als seus encreuaments: akita inu, terrier de Staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier i Tosa inu o japonès.
 • Els que han tingut episodis d’agressions cap a persones o altres gossos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Els que presenten les característiques següents: forta musculatura, aspecte poderós, robustesa, agilitat, vigor, resistència, caràcter marcat i gran valor, coll ample, musculós i curt..., i altres trets esmentats en l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març.

L’Ajuntament pot modificar o ampliar la llista anterior en casos o situacions concretes i quan les circumstàncies així ho aconsellin.

La llicència per a tinença de gossos potencialment perillosos és vàlida per a tot l’Estat espanyol.

Si ja heu tramitat la llicència del vostre gos potencialment perillós en un altre municipi fora de Barcelona, no és necessari tramitar la llicència a la ciutat, però sí que heu d’inscriure el vostre gos en el Registre censal d’animals de companyia.

Si heu tramitat la llicència del vostre gos potencialment perillós fora d’Espanya, és necessari tramitar primer la inscripció en el Registre censal d’animals de companyia i després la llicència.

A qui s’adreça?

 • La persona major d’edat propietària de l’animal.
 • Qualsevol persona que hagi de passejar per l’espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos i que no estigui incapacitada per proporcionar a l’animal les cures necessàries. Això inclou tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també les persones que el passegen.

Quins requisits s'han de complir?

REQUISITS PER A LA PERSONA PROPIETÀRIA

 • Ser major d’edat.
 • No tenir incapacitat per proporcionar a l’animal les cures necessàries.
 • No haver rebut una condemna per delictes d’homicidi, lesions o tortures, o per delictes contra la llibertat o la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública.
 • No haver rebut una condemna per delictes d’associació amb alguna banda armada o de narcotràfic.
 • No tenir sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Aportar un certificat d’aptituds físiques i psicològiques.
 • Tenir una assegurança de responsabilitat civil de danys a tercers amb una cobertura mínima de 150.253 euros.

OBLIGACIONS PER A LA PERSONA PROPIETÀRIA O QUE PASSEJA A UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS

 • Els gossos s’han de passejar lligats amb una cadena no escorredora d’un màxim de dos metres de longitud i amb morrió.
 • Les instal·lacions que allotgin els gossos han de complir les característiques que evitin que els animals puguin sortir i cometre danys a tercers:
  • Les parets i les tanques han de ser prou altes i consistents i han d’estar ben fixades per suportar el pes i la pressió de l’animal.
  • Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
  • El recinte ha d’estar senyalitzat convenientment amb l’advertència que hi ha un gos d’aquesta mena.
 • Els gossos, en llocs i espais privats, finques, terrenys, terrats, patis o qualsevol altre lloc delimitat, han d’anar lligats, excepte si el lloc on es troben disposa d’una superfície, altura i tancament adequat per protegir les persones o animals que accedeixin o s’apropin a aquests llocs
 • Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona.
 • Està prohibit fer que gossos potencialment perillosos criïn, llevat que les instal·lacions s’inscriguin en el Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.
 • En cas que una persona sol·liciti una llicència per poder passejar gossos potencialment perillosos que no són de la seva propietat (passejadors de gossos, voluntaris d’una protectora d’animals, personal de residències canines...), cal sol·licitar la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos a l’Ajuntament. A diferència de les llicències per a particulars, en aquests casos no constarà el nom ni el xip de cap gos, ja que els gossos aniran canviant.

Quina és la seva vigència?

La llicència té una vigència de cinc anys i és vàlida per a tot l’Estat espanyol.

Anualment, coincidint amb la renovació de l’assegurança, n’heu de presentar còpia del rebut perquè l’Ajuntament pugui comprovar-ne la vigència. Podeu enviar la còpia del rebut per correu electrònic a l’Oficina de Protecció d’Animals de Barcelona o podeu demanar cita prèvia a qualsevol oficina d’atenció ciutadana per presentar la còpia del rebut.

Com has de fer el tràmit?

Pot fer-se de manera telemàtica (en línia i sense certificat digital), o bé, podeu iniciar el tràmit per telèfon presencialment amb cita prèvia en una oficina d’atenció ciutadana (OAC).

Quins passos has de seguir?

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 • Recopileu la documentació necessària.
 • Accediu al formulari de sol·licitud (el formulari està disponible en català i castellà).
 • Heu d’omplir, confirmar i imprimir els documents que es generen automàticament.
 • Pagament de la taxa, en línia o en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores indicades al full d’autoliquidació.
 • Una vegada pagada la taxa, podeu acabar el tràmit de manera telemàtica (amb el número de referència d’internet del tràmit iniciat), fent l’annexió de documents. Heu d’aportar justificant de pagament de la taxa i la resta de documentació necessària.
 • Posteriorment, una vegada comprovades les dades de la sol·licitud, i en un termini aproximat de 3 mesos, l’Ajuntament us farà arribar la targeta de la llicència al vostre domicili, en cas de concessió, o bé us comunicarà la denegació en cas que no s’hagi concedit.
 • Abans d’enviar la llicència, si la documentació és correcta, l’Ajuntament us enviarà una llicència provisional vàlida per sis mesos.

 

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 

TRAMITACIÓ TELEFÒNICA

 • Recopileu la documentació necessària.
 • Si truqueu des de la ciutat de Barcelona, ho heu de fer al 010. L’atenció telefònica està disponible en anglès, francès, català i castellà.
 • En la mateixa trucada, heu de facilitar les dades de la persona titular i els de l’animal perquè us facin arribar, per correu postal, el formulari de sol·licitud i d’autoliquidació de la taxa ja omplert.
 • Quan us arribi, signeu el formulari.
 • Pagueu la taxa en una entitat col·laboradora.
 • Una vegada pagada la taxa, heu de concertar cita prèvia a qualsevol oficina d’atenció ciutadana per presentar tota la documentació requerida a la sol·licitud de concessió de la llicència. 
 • Posteriorment, una vegada comprovades les dades de la sol·licitud, i en un termini aproximat de 3 mesos, l’Ajuntament us farà arribar la targeta de la llicència al vostre domicili, en cas de concessió, o bé us comunicarà la denegació en cas que no s’hagi concedit.
 • Abans d’enviar la llicència, si la documentació és correcta, l’Ajuntament us enviarà una llicència provisional vàlida per sis mesos.

Quina documentació és necessària?

Per obtenir la llicència per primera vegada

 • Original i fotocòpia de l’imprès de sol·licitud de la llicència emplenat degudament.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original) per a la tinença d’aquest tipus d’animals emès per un centre mèdic especialitzat
 • Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d’identificació de l’animal (nom, raça, codi de microxip); l’assegurança ha de tenir una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l’imprès d’autoliquidació per a la inscripció en el Registre censal d’animals de companyia.
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip.
 • El certificat d’antecedents penals.

Per a la renovació de la llicència

Es requerirà la mateixa documentació anterior, llevat de la còpia de l’imprès d’autoliquidació per a la inscripció en el Registre censal d’animals de companyia i acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip.

Per a l’adquisició d’un nou gos potencialment perillós

Com que ja disposes d’una llicència en vigor, pots presentar la documentació relativa al nou animal per correu postal a l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.

Quin és el cost?

L’import per a l’obtenció de la llicència és de 53 euros.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

L'Ajuntament de Barcelona

Més informació

A la pàgina web de l'Oficina Virtual de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, secció Benestar animal

Tràmits vinculats importants

En cas de tenir un animal considerat potencialment perillós, prèviament a l’obtenció de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, has d'haver realitzat el:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.