Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat

Què has de saber?

Si tens un animal de companyia, l’has d’inscriure en el Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

És un tràmit obligatori que han de fer les persones propietàries de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat.

A més, és un tràmit important, ja que:

 • En cas de pèrdua o robatori s’agiliten els tràmits de recuperació de l’animal.
 • La devolució de l’animal perdut pot fer-la directament la persona que l’ha trobat.
 • El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona podrà posar-se en contacte immediatament amb les persones propietàries dels animals perduts i identificats.

MOLT IMPORTANT:

És obligatori que registris la teva mascota dins del termini de tres mesos des del seu naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició.

Als espais públics, els animals han de portar una placa identificadora adaptada al collar, on ha de constar el nom de l’animal i les dades de la persona responsable.

En cas que l’animal es perdi, cal comunicar-ho a l’Ajuntament abans de 48 hores. Si l’han sostret, a més, cal denunciar-ho a la policia.

En cas que es canviï de residència o es produeixi la defunció de l’animal, cal comunicar-ho a l’Ajuntament on estigui censat abans de trenta dies. Si el canvi de residència és en un altre municipi, cal censar-lo de nou.

Quins requisits s'han de complir?

 • Requisits de la persona propietària de l’animal
  • Tenir 16 anys o més.
  • Estar inscrita en el padró municipal d’habitants.
 • Requisits de l’animal
  • Estar identificat amb microxip o tatuatge.
  • Tenir un document d’identificació, lliurat pel veterinari o veterinària que implanta el microxip.

Quina és la seva vigència?

Aquest tràmit NO CADUCA.

Com es tramita?

L’inici del tràmit i l’obtenció del full d’autoliquidació de la taxa es pot fer de manera telemàtica (en línia i sense certificat digital), per telèfon o presencialment amb cita prèvia a una oficina d’atenció ciutadana (OAC).

Quins passos has de seguir?

TRAMITACIÓ TELEMÁTICA

 • Recopileu la documentació necessària.
 • Accediu al formulari de sol·licitud (el formulari està disponible en català i castellà). Heu d’omplir, confirmar i imprimir els documents que es generen automàticament, el full d’autoliquidació de la taxa inclòs.
 • Si esteu exempt/a del pagament de la taxa, podeu acabar el tràmit de manera telemàtica, fent l’annexió de documents. Heu d’aportar el full d’autoliquidació (l’exemplar per a l’Ajuntament) i la resta de documentació necessària.
 • Si no esteu exempt/a del pagament de la taxa, heu de pagar la taxa en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores indicades al full d’autoliquidació. Una vegada pagada, podeu acabar el tràmit de manera telemàtica (amb el número de referència d’internet del tràmit iniciat), fent l’annexió de documents. Heu d’aportar justificant de pagament de la taxa i la resta de documentació necessària.
 • El vostre animal de companyia quedarà enregistrat.

 

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 

TRAMITACIÓ TELEFÒNICA

 • Recopileu la documentació necessària.
 • Truqueu al telèfon 010, si ho feu des de la ciutat de Barcelona. L’atenció telefònica està disponible en anglès, francès, català i castellà.
 • En la mateixa trucada, heu de facilitar les dades de la persona titular i les de l’animal.
 • Rebreu per correu postal el formulari de sol·licitud i d’autoliquidació de la taxa ja omplert. Quan us arribi, signeu el formulari.
 • Si esteu exempt/a del pagament de la taxa, podeu:
  • enviar per correu postal l’exemplar per a l’Ajuntament del full d’autoliquidació i la documentació requerida a l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.
  • Concertar una cita prèvia en qualsevol OAC i presentar el justificant de pagament de la taxa i la resta de documentació necessària.
 • Si no esteu exempt/a del pagament de la taxa, heu de pagar la taxa en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores indicades al full d’autoliquidació. Una vegada fet el pagament, podeu:
  •  enviar per correu postal l’exemplar per a l’Ajuntament del full d’autoliquidació i la documentació requerida a l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.
  • Concertar una cita prèvia en qualsevol OAC i presentar el justificant de pagament de la taxa i la resta de documentació necessària.
 • El vostre animal de companyia quedarà enregistrat.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Documentació general

 • Formulari d’inscripció en el Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.
 • Comprovant del pagament de la taxa.
 • Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l’animal.
 • Fotocòpia del document acreditatiu d’identificació de l’animal.
 • Any de naixement de l’animal.
 • Data en què el veterinari o veterinària va posar el microxip a l’animal (està indicada en el full d’identificació que lliura el veterinari o veterinària en el moment de posar el microxip).
 • Número de microxip (està en una etiqueta adhesiva a la cartilla sanitària de l’animal i en el full d’identificació que lliura el veterinari en el moment de posar el microxip).

Documentació necessària en cas que la sol·licitud la faci una persona autoritzada

 • Autorització signada per la persona propietària.
 • DNI, passaport o permís de residència de la persona autoritzada.

Documentació necessària per a les persones que tenen dret a exempció en el pagament de la taxa (segons procedeixi)

 • Fotocòpia de l’acreditació del microxip o bé fotocòpia de la cartilla, amb les dades de l’animal i de la persona propietària.
 • Dades de l’animal: nom, raça, sexe, data de naixement i codi de microxip.
 • Dades de la persona propietària: nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfons.
 • Fotocòpia de l’acreditació de la disminució visual.
 • Fotocòpia de la Targeta Rosa.
 • Fotocòpia de l’acreditació de la renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.

 

L'Ajuntament de Barcelona accepta documentació acreditativa de la identificació de l'animal, on constin totes les dades per efectuar la tramitació, emesa per veterinaris o per organismes oficials de països estrangersEn aquest cas cal saber que els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat. Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Quin és el cost?

La taxa és de 38 euros, si no compleixes els requisits d’exempció de pagament.

Estaran exemptes del pagament de la taxa:

 • Les persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall.
 • Les persones que tinguin la Targeta Rosa (modalitats gratuïta i reduïda).
 • Les persones que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
 • Les persones que acreditin que els animals estan identificats amb microxip.
 • D’acord amb els criteris d’exempció, es recomana identificar els animals amb un microxip per quedar exempts del pagament de la taxa.
 • Les persones exemptes del pagament de la taxa han de presentar igualment l’autoliquidació, encara que l’import que es pagui sigui de 0 euros.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Ajuntament de Barcelona

Tràmits vinculats importants

En cas de tenir un animal considerat potencialment perillós, a més d’inscriure'l en el Registre censal d’animals de companyia, cal obtenir:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.