Admissió d’animals domèstics provinents de països estrangers

Què has de saber?

Es tracta d’un procediment que permet obtenir els certificats i requeriments necessaris per a l’entrada d’un animal de companyia a Espanya. 

S’entenen per animals de companyia gossos, gats, fures i aus domèstiques que no siguin de corral.

El propòsit és evitar l’extensió de malalties potencialment transmissibles i garantir la protecció de la salut humana i animal.

MOLT IMPORTANT:

Els requisits d’ingrés varien en funció de si l’animal prové d’un país membre de la Unió Europea (UE) o no.

Si no es compleixen tots els requisits, es pot produir la retenció de l’animal en instal·lacions de quarantena, la seva devolució al país d’origen o, fins i tot, com a última opció, l’eutanàsia.

A qui s’adreça?

A les persones propietàries d'animals de companyies que es desplacin a Espanya amb ells.

Es considera desplaçament d'animal de companyia sempre que:

 • El seu trasllat a Espanya no pot perseguir una finalitat comercial ni de transferència de propietat.
 • Es poden portar com a màxim cinc animals, tots acompanyats per la persona propietària o responsable i mantenir-se sota la seva responsabilitat durant el desplaçament. Es permet que el moviment dels animals es faci en un mitjà de transport separat al del propietari si ocorre en un termini no superior a cinc dies respecte al moviment del propietari o propietària o persona responsable.
 • Tots els animals que es portin han d’estar vacunats i complir els requisits sanitaris que corresponguin, tot això justificat amb els seus respectius documents acreditatius.

Quins requisits s'han de complir?

Els requisits sanitaris varien en funció de si l'animal prové d'un país membre de la UE o no. Aquest requisits generals poden variar depenent de l’animal que s’estigui transportant, la seva edat i historial clínic, i del país de procedència. Et recomanem que consultis directament amb el consolat o la missió diplomàtica del país d’origen.

 

REQUISITS SANITARIS EXIGITS PER A GATS, GOSSOS I FURES PROVINENTS D’UN PAÍS DE LA UE

 • Estar identificat mitjançant un microxip o un tatuatge (fet amb data anterior al 3/7/2011).
 • Cal disposar d’un passaport europeu per al moviment d’animals de companyia. Per emplenar correctament el passaport, cal consultar l’annex I de la Instrucció sobre la introducció a Espanya de gossos, gats i fures procedents d’altres Estats membres.
 • Tenir la vacunació antiràbica. Si és la primera vegada que es vacuna a l'animal, s'ha d'esperar vint-i-un dies per poder fer el viatge. En tot cas, no es podrà vacunar els animals de companyia que no hagin assolit l’edat mínima de 12 setmanes.
 • No s'autoritzarà l'entrada a Espanya de gossos, gats i fures menors de 15 setmanes.

 

REQUISITS SANITARIS EXIGITS PER A GATS, GOSSOS I FURES PROVINENTS D’UN PAÍS NO MEMBRE DE LA UE

 • Estar identificat mitjançant un microxip o un tatuatge (fet amb data anterior al 3/7/2011).
 • Tenir la vacunació antiràbica.
 • Si l'animal de companyia procedeix d'un país no llistat a l'annex II del Reglament (UE) 577/2013, haurà d'haver estat sotmès a test serològic contra la ràbia en un laboratori autoritzat.
 • En els supòsits en què l'animal de companyia no disposi d'un passaport europeu, aquests han d'obtenir:
  • Un certificat zoosanitari, signat per veterinari oficial del país no pertanyent a la UE. Aquest certificat s'haurà de presentar almenys en castellà.
  • Una declaració, conforme al model de la UE (aplicable també al certificat zoosanitari)
  • Una còpia certificada de les dades identificatives i de vacunació de l'animal.

 

REQUISITS SANITARIS EXIGITS PER A OCELLS DOMÈSTICS QUE NO SIGUIN DE CORRAL PROVINENTS D’UN PAÍS DE LA UE

 

REQUISITS SANITARIS EXIGITS PER A OCELLS DOMÈSTICS QUE NO SIGUIN DE CORRAL PROVINENTS D’UN PAÍS NO MEMBRE DE LA UE

 • L’animal ha de disposar de:
 • De la mateixa manera, en relació amb aquestes aus, s’ha de complir una de les quatre opcions que estableix el certificat veterinari:
  • Abans de la seva importació, han d’estar aïllades sota control oficial almenys durant trenta dies al país d’origen.
  • Després de la seva importació, han d’estar en quarantena durant un període de trenta dies en instal·lacions autoritzades.
  • En els últims sis mesos i no més tard de seixanta dies abans de la seva expedició, han d’haver estat vacunades. És important saber que, almenys en una ocasió, han d’haver estat vacunades de nou contra la grip aviària.
  • Han d’haver romàs aïllades durant 14 dies abans de l’exportació i haver estat sotmeses a una prova de detecció del genoma o antigen H5 i H7 de la grip aviària. Aquesta prova ha de ser efectuada amb una mostra de recollida no abans del setè dia d’aïllament.

Com es tramita?

Per portar el teu animal de companyia, hauràs de fer gestions presencialment al teu país d’origen. Bàsicament, el teu animal de companyia ha d’estar vacunat i tenir els certificats de salut necessaris.

Quins passos has de seguir?

Abans de desplaçar-se a Espanya

 • Es recomana consultar un veterinari o veterinària i el consolat o missió diplomàtica d’origen abans de desplaçar-se a territori espanyol, amb prou antelació:
  • Si vens d’un estat membre de la UE, com a mínim dos mesos abans del viatge.
  • Si et desplaces des d’un territori de fora de la UE, és recomanable fer-ho amb més antelació.
 • T’has d’assegurar que l’animal compleix tots els requisits establerts anteriorment (depenent del supòsit). 

A l'arribada a Espanya

 • Presenta la documentació que permeti acreditar que l’animal de companyia compleix tots els requisits establerts.

  • Si portes l'animal des d'un estat membre de la UE, aquesta documentació l'has de presentar a la duana en cas que te'l requereixin.

  • Si portes l'animal des d'un tercer país, ho has de fer a través d'un dels Punts d'Entrada de Viatgers (PEV) designats. Hi ha un PEV a l’aeroport internacional de Barcelona. Així mateix hauràs de declarar al Resguard Fiscal de la Guàrdia Civil que viatges amb un animal de companyia i presentar la documentació corresponent.

 • Si ets la persona propietària de gossos, gats, fures o altres animals salvatges en captivitat, el primer pas que has de fer per acreditar-ne la tinença una vegada hagis arribat a la ciutat de Barcelona és registrar-los en el Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Quin és el cost?

Aquest tràmit és gratuït.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (animals de la UE) i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (animals de països extracomunitaris).

Més informació

Consulta Viatjar amb animals de companyia 

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.