Admissió d’animals domèstics provinents de països estrangers

Què has de saber?

Es tracta d’un procediment a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (animals de la UE) i del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (animals de països extracomunitaris), que permet obtenir els certificats i requeriments necessaris per a l’entrada a Espanya d’un animal de companyia.

Es permet que el moviment dels animals es faci en un mitjà de transport separat al del propietari si ocorre en un termini no superior a cinc dies respecte al moviment del propietari o propietària o persona responsable.

A qui s’adreça?

MOLT IMPORTANT:

A Espanya s’entenen per animals de companyia gossos, gats i fures i aus domèstiques que no siguin de corral.

Aquests animals han de viatjar sense ànim comercial, amb el seu propietari o propietària o persona autoritzada, i mantenir-se sota la seva responsabilitat durant el desplaçament.

Es poden admetre un màxim de cinc animals per persona i no es permet l’entrada d’animals sense vacunar.

Els requisits d’ingrés varien en funció de si l’animal prové d’un país membre de la Unió Europea o no.

Si no es compleixen tots els requisits, es pot produir la retenció de l’animal en instal·lacions de quarantena, la seva devolució al país d’origen o, fins i tot, com a última opció, l’eutanàsia.

Quin propòsit compleix aquesta autorització?

El propòsit d’aquesta autorització és evitar l’extensió de malalties potencialment transmissibles i garantir la protecció de la salut humana i animal.

Quin és el cost d’aquest tràmit?

Aquest tràmit és gratuït.

Com es tramita?

Quins són els requisits d’admissió d’animals domèstics provinents de països estrangers?

Requisits comuns perquè es consideri un animal de companyia

Aquests requisits són generals i poden variar depenent de l’animal que s’estigui transportant, la seva edat i historial clínic, i del país de procedència. Et recomanem que consultis directament amb el consolat o la missió diplomàtica del país d’origen.

 • El seu trasllat a Espanya no pot perseguir una finalitat comercial ni de transferència de propietat.
 • Es poden portar com a màxim cinc animals, tots acompanyats per la persona propietària o responsable.
 • Tots els animals que es portin han d’estar vacunats i complir els requisits sanitaris que corresponguin, tot això justificat amb els seus respectius documents acreditatius.
 • Aquests requisits varien en funció de si l’animal prové d’un país membre de la Unió Europea o no.

 

Requisits sanitaris generals exigits per a gats, gossos i fures

 • Estar identificat mitjançant un tatuatge (fet amb data anterior al 3/7/2011) o un microxip.
 • Tenir més de 3 mesos d’edat o 7 mesos en el cas de venir d’un país de fora de la Unió Europea amb presència o risc de ràbia.
 • Tenir la vacunació antiràbica.
  • Si és la primera vegada que es vacuna l’animal, cal esperar vint-i-un dies per poder fer el viatge.
  • En cas de venir d’un país no inclòs a l’annex II del Reglament (UE) 577/2013:
   • Fer una valoració dels anticossos contra la ràbia.
   • Estar sotmès a una prova serològica de la ràbia en un laboratori autoritzat.
 • En cas de disposar del passaport europeu d’animals de companyia, s’ha de tenir el passaport segellat i signat per un veterinari o veterinària.
 • En cas de no disposar del passaport europeu d’animals de companyia:
  • Tenir un certificat zoosanitari emplenat d’acord amb el model de la Unió Europea. Aquest document s’ha d’obtenir des del país d’origen i ha d’estar signat per un veterinari o veterinària i presentat, almenys, en castellà.
  • Tenir una còpia certificada de les dades d’identificació i vacunació dels animals.

 

Requisits sanitaris específics per a animals provinents d’un país membre de la UE

 • L’animal ha de tenir més de 3 mesos d’edat.
 • Ha de disposar d’un certificat veterinari d'acord amb el model INTRA-2, redactat almenys en castellà i emès en els últims deu dies.

 

Requisits sanitaris específics per a animals provinents d’un país no membre de la UE

 • Disposar d’un certificat zoosanitari emplenat d’acord amb el model de la Unió Europea, signat per un veterinari o veterinària i presentat, almenys, en castellà.
 • En el cas específic de les aus de companyia, s’ha de complir una de les quatre opcions establertes al certificat veterinari:
  • Abans de la seva importació, han d’estar aïllades sota control oficial almenys durant trenta dies al país d’origen.
  • Després de la seva importació, han d’estar en quarantena durant un període de trenta dies en instal·lacions autoritzades.
  • En els últims sis mesos i no més tard de seixanta dies abans de la seva expedició, han d’haver estat vacunades. Almenys en una ocasió, han d’haver estat vacunades de nou contra la grip aviària.
  • Almenys durant els deu dies anteriors a la seva exportació, han d’haver estat aïllades i sotmeses a una prova de detecció d’antigen o genoma H5N1 de la grip aviària, efectuada amb una mostra recollida no abans del tercer dia d’aïllament.

On es tramita?

Es tramita de manera presencial, a saber:

Quins passos has de seguir?

Abans de desplaçar-se a Espanya

 • Es recomana consultar un veterinari o veterinària i el consolat o missió diplomàtica d’origen abans de desplaçar-se a territori espanyol, amb prou antelació:
  • Si vens d’un estat membre de la UE, com a mínim dos mesos abans del viatge.
  • Si et desplaces des d’un territori de fora de la UE, és recomanable fer-ho amb més antelació.
 • T’has d’assegurar que l’animal compleix tots els requisits establerts, altrament, es pot produir la retenció de l’animal en instal·lacions de quarantena, la seva devolució al país d’origen o, fins i tot, com a última opció, l’eutanàsia.
 • Si vols viatjar amb algun animal específic no inclòs a la llista de requeriments, has de consultar correctament les condicions per poder fer-ho i la documentació addicional que pots necessitar.
 • Per identificar correctament a l’animal de companyia i disposar de tota la documentació, has d’anar al seu veterinari o veterinària habitual:
  • En el cas de països europeus, el mateix veterinari o veterinària pot autoritzar l’expedició del passaport europeu per a animals de companyia. Aquest document ha d’estar segellat i signat pel veterinari o veterinària.
  • En cas de no poder disposar del passaport esmentat, has d’obtenir el certificat zoosanitari, que expedeix una entitat competent del teu país d’origen. Aquest document permet fer constar el bon estat sanitari de l’animal i acreditar-ne l’origen.

 

Una vegada a Espanya

 • Presenta la documentació que permeti acreditar que l’animal de companyia compleix tots els requisits establerts. Aquesta documentació l’hauràs de presentar a la duana en cas que te la requereixin.
 • Sol·licita la inscripció de l’animal en el Registre censal:
  • Si ets la persona propietària de gossos, gats, fures o altres animals salvatges en captivitat, el primer pas que has de fer per acreditar-ne la tinença una vegada hagis arribat a la ciutat de Barcelona és registrar-los en el Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Vols saber-ne més?

Quins són els organismes responsables de l’autorització?

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (animals de la UE) i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (animals de països extracomunitaris).

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.