Residència per a inversores i inversors de capital: visat i autorització

Què has de saber?

Per obtenir el visat (si estàs fora d’Espanya) o l’autorització (si ja estàs legalment a Espanya) pel concepte d’inversió de capital s’han de complir uns mínims d’inversió. Tant el visat com l’autorització t’habilitaran per residir i treballar a Espanya.

El visat per inversió de capital també es coneix com Golden visa, en especial quan la inversió es realitza en immobles.

MOLT IMPORTANT

El visat s’ha de tramitar si la persona estrangera que ha efectuat una inversió significativa és fora del territori espanyol. Té una durada d’un any y no obliga el beneficiari a residir a Espanya.

Si l’inversor o inversora vol mantenir la residència més d’un any i pot acreditar els requisits, pot sol·licitar l’autorització de residència per a inversors i inversores de capital en qualsevol moment abans del venciment del visat.

L’autorització la sol·licita la mateixa persona inversora en cas que estigui a Espanya legalment, i té un període de validesa de tres anys.

Una vegada complert el termini, l’autorització es pot renovar per períodes de cinc anys, sempre que es mantinguin les condicions que van generar el dret.

A qui s’adreça?

Cal diferenciar dos casos:

 • S’adreça a les persones extracomunitàries que efectuïn una inversió significativa de capital en actius financers, adquisició d’immobles o algun projecte empresarial.
 • També s’adreça a les persones estrangeres que tenen una empresa quan la inversió la dugui a terme una persona jurídica domiciliada en territori que no sigui considerat paradís fiscal. En aquest cas, la persona estrangera ha de tenir, directament o indirectament, la majoria dels seus drets de vot i tenir la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres del seu òrgan d’administració.

Quina és la teva situació?

Si estàs fora d’Espanya, has de sol·licitar el visat de residència per a inversors i inversores de capital o per adquisició de béns immobles a les missions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya en el país de residència.

Si estàs legalment a Espanya, has de sol·licitar l’autorització de residència per a inversors i inversores de capital.

Quins requisits he de complir?

Tant per al visat com per a l’autorització, has de complir els requisits generals per a la residència al territori espanyol i els requisits específics relacionats amb el tipus de visat o autorització de residència per a inversors i inversores de capital o per adquisició de béns immobles.

En el cas de l’autorització, no s’exigeix que el seu titular resideixi o romangui un determinat temps al territori, sinó que podrà ser titular de l’autorització sense viure necessàriament a Espanya i només viatjant com a mínim una vegada a l’any a Espanya. 

Requisits generals

 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • Tenir més de 18 anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en els quals s’hagi residit durant els últims cinc anys per delictes previstos en l’ordenament jurídic espanyol.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Disposar de recursos econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la família durant el període de residència a Espanya.
 • Tenir una assegurança de malaltia concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Abonar la taxa per a la tramitació de l’autorització.

Requisits específics de la inversió

Efectuar una inversió que compleixi els imports mínims exigits:

 • Inversió en actius financers, fent una inversió inicial igual o superior a algun dels valors següents:
  • Dos milions d’euros en títols de deute públic espanyol.
  • Un milió d’euros en accions o participacions socials de societats de capital espanyoles amb una activitat real de negoci.
  • Un milió d’euros en fons d’inversió, fons d’inversió de caràcter tancat o fons de capital de risc constituïts a Espanya.
  • Un milió d’euros en dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.
 • Adquisició d’immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros (Golden visa).
 • Inversió en un projecte empresarial que s’hagi de desenvolupar a Espanya i que sigui considerat i acreditat com d’interès general, cas en el qual es valorarà el compliment de, com a mínim, una de les condicions següents:
  • Creació de llocs de treball.
  • Realització d’una inversió amb impacte socioeconòmic de rellevància en l’àmbit geogràfic en el qual s’hagi de desenvolupar l’activitat.
  • Aportació rellevant a la innovació científica o tecnològica.

Quina és la seva vigència?

 • Visat: Té un període de validesa d’un any (tret d’adquisició d’immobles mitjançant contracte d’arres: 6 mesos).
 • Autorització: Té un període de validesa de tres anys. Una vegada complert el termini, l’autorització es pot renovar per períodes de cinc anys, sempre que es mantinguin les condicions que van generar el dret.

Puc portar la meva família amb mi?

Sí.

Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament, i en qualsevol moment poden sol·licitar, de manera conjunta o successiva, l’autorització o el visat. Aquesta condició és aplicable a:

 • Cònjuge o parella de fet

 • Fills i filles del titular, o del cònjuge o parella, menors d'edat o majors que, depenent econòmicament del titular o del cònjuge o parella, no hagin constituït per si mateixos una unitat familiar.

 • Ascendents a càrrec en primer grau del titular o del cònjuge o parella.

Com has de fer el tràmit?

 • Visat: Només pots fer el tràmit de manera presencial, adreçant-te personalment a les missions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en el teu país de residència. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat. Abans d’iniciar la sol·licitud, consulta’n el funcionament específic a la missió diplomàtica o oficina consular corresponent.
 • Autorització: La sol·licitud de l’autorització l’has de fer per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Específics (UGE-CE).

Quins passos has de seguir per obtenir el visat?

PAS 1: Sol·licita l’informe de valoració del projecte
 • Si ets inversor o inversora en projectes empresarials o has efectuat la inversió a través d’una persona jurídica, abans de sol·licitar el visat de residència per a inversors i inversores de capital o per adquisició de béns immobles al consolat del teu país de residència, has de descarregar, emplenar i signar la sol·licitud de l’informe de valoració del projecte o informe per a inversor amb persona jurídica, respectivament. (El formulari està disponible únicament en castellà).
 • Una vegada completat, has de presentar l’informe a l’oficina econòmica i comercial d’Espanya del teu lloc de residència.
PAS 2: Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació
 • Has de descarregar, emplenar i signar l’imprès de sol·licitud del visat nacional i especificar-hi el motiu del desplaçament.
 • En cas de desplaçar-te en companyia de familiars, has de descarregar, emplenar i signar un imprès de sol·licitud de visat nacional per a cada membre de la família i sol·licitar el visat conjuntament.
 • Els formularis estan disponibles en castellà, i de vegades, el consolat competent posa a disposició una versió en l’idioma del país on es presenti la sol·licitud. El formulari de sol·licitud és comú per a tots els tipus de visat, tret de la sol·licitud de visat Schengen.
 • Abans de tramitar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
PAS 3: Sol·licita cita prèvia
 • Has de sol·licitar el visat en persona. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat. 
 • De manera general, per poder anar a tramitar el visat a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència has de concertar una cita prèvia.
PAS 4: Paga la taxa associada al visat
 • Per sol·licitar el visat de residència per a inversors i inversores de capital o per adquisició de béns immobles, s’ha d’abonar la taxa establerta.
 • En alguns supòsits, està prevista una reducció o una exempció de la taxa. Tot i això, no està prevista la devolució de la taxa en cas que es denegui la sol·licitud.
PAS 5: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
PAS 6: Rep o recull el visat
 • Una vegada validada la documentació, el pagament de la taxa i els requisits, s’emetrà el teu visat de residència per a inversors i inversores de capital o per adquisició de béns immobles en un període de deu dies laborables segons la llei. Pot ser que el rebis al domicili o que t’hagis de desplaçar per recollir-lo personalment a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país.
 • En cas que el visat s’hagi denegat, rebràs una notificació.
 • Una vegada recollit el visat, recorda que has d’entrar a Espanya durant l’any de vigència del teu visat.

Quins passos has de seguir per obtenir l’autorització?

PAS 1: Emplena el formulari de sol·licitud
 • Has de descarregar i emplenar el model de sol·licitud de l'autorització MI-T. Aquest document l'hauràs d'adjuntar posteriorment a la sol·licitud. El formulari oficial està disponible únicament en castellà. Per tal d'ajudar a emplenar el formulari, s'ha traduït a diferents idiomes amb caràcter merament informatiu:
 • En cas que et desplacis en companyia de familiars, també has de descarregar, emplenar i signar el corresponent imprès per a familiars MI-F per poder sol·licitar l’autorització conjuntament. El formulari oficial està disponible únicament en castellà. Per tal d'ajudar a emplenar el formulari, s'ha traduït a diferents idiomes amb caràcter merament informatiu:
 • Abans d’iniciar-se el període de sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
PAS 2: Paga la taxa 
 • Has d’abonar la taxa establerta abans de començar el procés d’alta de la sol·licitud.
 • Per poder fer el pagament de la taxa corresponent (taxa 038 del model 790), emplena els camps del formulari (indicant-hi la forma de pagament) i descarrega’l.
 • El formulari 790 taxa 038 permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números).
 • Per a això, t’hauràs d’identificar mitjançant el certificat digital FNMT-RCM o bé a través del sistema Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente. Has d’acceptar que s’executi la miniaplicació (applet) de signatura per poder continuar la sol·licitud.
PAS 3: Fes l’alta de la sol·licitud, adjunta-hi els documents i signa-la
 • Una vegada completat el formulari i pagada la taxa, has d’accedir al procediment “Presentació de sol·licituds d’autorització de residència de mobilitat internacional regulades per la Llei 14/2013”, de la seu electrònica de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE).
 • Selecciona l’opció “Alta de sol·licitud” per començar el tràmit i donar d’alta la teva sol·licitud.
 • Per a això, t’hauràs d’identificar mitjançant un certificat digital o bé a través del sistema Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente. Has d’acceptar que s’executi la miniaplicació (applet) de signatura per poder continuar la sol·licitud.
 • Quan es validi la identificació, accediràs a una pàgina en què has de seleccionar el tipus de sol·licitud que vols efectuar, en aquest cas, la sol·licitud inicial.
 • A la part superior hi apareixen les dades personals que has de completar (país, adreça, codi postal i telèfon).
 • A la part inferior hi apareixen els documents obligatoris que s’han d’annexar.
 • La documentació necessària es detalla en el primer apartat del procés (“1. Accedeix a la seu electrònica, emplena el formulari i recopila la documentació > Documentació”).
 • Addicionalment, s’ofereix la possibilitat d’adjuntar els documents complementaris que consideris oportuns.
 • Quan tot sigui correcte, marca la casella de conformitat per al tractament informàtic de les dades i prem el botó “Signar”.
 • Una vegada feta la sol·licitud, se t’informarà del seu número de registre i podràs descarregar el fitxer amb la sol·licitud signada i el justificant de recepció.
 • Recorda que és important guardar el número per poder fer consultes futures de l’estat de la sol·licitud.
PAS 4: Rep la notificació de resolució
 • En el termini establert es resoldrà la teva autorització de residència per a inversors i inversores de capital o per adquisició de béns immobles.
 • Rebràs una notificació de l’estat de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica indicada en el moment de l’alta de la sol·licitud.

Qui pot fer la sol·licitud?

La persona estrangera pot realitzar la presentació de la sol·licitud tant de visat com d’autorització personalment o mitjançant un/a representant amb l’acreditació deguda.

Quina documentació és necessària?

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Documentació general

 • Formulari de sol·licitud de l’autorització o visat nacional, segons correspongui.
 • Document d’identitat o passaport.
 • Assegurança pública o privada de malaltia concertada amb una entitat que operi a Espanya.
 • Certificat d'antecedents penals del país o països on hagis viscut els darrers 2 anys, per delictes previstos a l'ordenament jurídic espanyol. Addicionalment, es presentarà una declaració responsable de la inexistència d'antecedents penals dels darrers cinc anys.
 • Acreditació de disposar de mitjans econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família durant el període de residència a Espanya (400% de l’IPREM per al sol·licitant principal i el 100% de l’IPREM per cada familiar acompanyant).

Documentació específica      

 • Si es tracta d’una inversió en actius financers a Espanya: ​
  • En deute públic: import mínim de 2 milions d’euros (€). 
  • Adquisició d’accions o participacions socials de societats de capital espanyol: import mínim d’1 milió d’euros (€). 
  • En fons d’inversió, fons d’inversió de caràcter tancat o fons de capital de risc constituïts a Espanya: import mínim d’1 milió d’euros (€). 
  • En dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles: import mínim d’1 milió d’euros (€). 
 • Si es tracta d’una inversió en immobles, aquesta ha de ser per un import mínim de 500.000 euros (€). 
 • Si es tracta d’una inversió en un projecte empresarial a Espanya, no hi ha un import mínim per a aquest tipus d’inversió, ja que se’n valora l’impacte en l’interès general segons tres factors: 
  •  Creació de llocs de treball. 
  • Impacte socioeconòmic a la zona geogràfica on es desenvoluparà. 
  • Aportació rellevant a la innovació científica o tecnològica.

Per demostrar l’acreditació de la inversió, cal aportar la següent documentació específica d’acord amb cada cas concret:

 • En deute públic: certificat d’entitat financera o del Banc d’Espanya. 
 • En accions no cotitzades: declaració d’inversió efectuada en el Registre d’Inversions Exteriors de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions (DGCOMINVER). 
 • En accions cotitzades: certificat d’intermediari financer registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) o al Banc d’Espanya. 
 • En fons d’inversió: certificat de la societat gestora. 
 • Dipòsit bancari: certificat de l’entitat financera. 
 • En immobles: certificat del registre de la propietat i escriptura de la compravenda. Si la compra de l’immoble no s’ha formalitzat, s’ha de presentar el contracte d’arres formalitzat en escriptura pública. S’ha de presentar el certificat de domini i càrregues.
 • En un projecte empresarial: informe favorable emès per la DGCOMINVER. 

Quin és el termini?

 • Visat: Una vegada validada la documentació, el pagament de la taxa i els requisits, s’emetrà el teu visat de residència per a inversors i inversores de capital o per adquisició de béns immobles en un període deu dies laborables segons la llei.
 • Autorització: En un termini de vint dies laborables es resoldrà la teva autorització de residència per a inversors i inversores de capital o per adquisició de béns immobles. Rebràs una notificació de l’estat de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica indicada en el moment de l’alta de la sol·licitud.

Quin és el cost?

 • Visat: La taxa és de 60 euros (amb caràcter general però pot variar en funció de cada país de residència). En cas que se’t denegui la sol·licitud, no està prevista la devolució de la taxa.
 • Autorització: La taxa és de 73,26 euros.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Més informació

Pots consultar la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès i en castellà) i el full informatiu per invertir a Espanya (inversors estrangers no EU) disponible en diferents llengües:

 • Full informatiu inversor/a en castellà
 • Full informatiu inversor/a en anglès
 • Full informatiu inversor/a en rus
 • Full informatiu inversor/a en xinès
 • Full informatiu inversor/a en portuguès

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.