Títol de família monoparental

Què has de saber?

És un document que acredita la condició de família monoparental i atorga beneficis a tot el territori espanyol.

És un document oficial que acredita la condició de família que depèn econòmicament d’una sola persona (monoparental).

Permet gaudir de beneficis, avantatges fiscals i bonificacions davant d’institucions, entitats i establiments comercials, tant del sector públic com del sector privat.

Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, s’expedeix un carnet individual per a cada membre de la família, d’ús personal i intransferible.

MOLT IMPORTANT:

El termini de validesa general és de quatre anys i es pot sol·licitar en qualsevol moment. 

Les persones estrangeres nacionals d’altres països tindran dret al reconeixement de la condició de família monoparental en les mateixes condicions que les persones amb nacionalitat espanyola sempre que tots els membres de la família que donin dret al títol resideixin legalment en territori espanyol.

En el cas de persones estrangeres no comunitàries, es requereix que el permís de residència de tots els membres de la família monoparental estigui vigent, i la data de caducitat del títol en cap cas podrà excedir la data del permís esmentat.

A les famílies que alhora tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i com a família monoparental se’ls expedeix cada un dels títols, que són compatibles. Tot i així, els beneficis de la mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, tret que s’estableixi el contrari.

 

És un tràmit no obligatori, però d’elevat interès per a les famílies que compleixen els requisits de família monoparental i volen accedir als beneficis que el títol ofereix. Aquests beneficis es relacionen principalment amb descomptes i bonificacions relacionats tant amb el naixement, l’adopció o tutela o l’acollida de menors com amb temes d’habitatge, educació i cultura, selecció personal, transport i lleure.

En aquest sentit, el títol de família monoparental ofereix, entre d’altres, els avantatges següents:

 • Ajuda directa en l’entrada per a l’adquisició d’un habitatge protegit.
 • Ajut econòmic universal per a famílies monoparentals amb nens o nenes de 0 a 6 anys.
 • Carnet familiar d’alberguista gratuït presentant el títol de família monoparental. Amb aquest carnet es poden allotjar als albergs totes les persones de la unitat familiar monoparental.
 • Descompte de 6 euros per dia d’estada, en règim de pensió completa, per a cada membre de la família monoparental, als vint albergs de titularitat de Turisme de Catalunya.
 • Bonificació del 50% del preu públic de les llars d’infants públiques que siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Subvenció de l’impost sobre béns immobles (IBI).
 • Bonificacions en títols de transport.

Quins requisits s'han de complir?

S’adreça a les famílies que conviuen i que depenen econòmicament d’una sola persona, i compleixen una de les condicions següents:

 • Estar formades per un o més fills o filles menors de 21 anys.
 • Estar formades per un o més fills o filles menors de 26 anys, si estudien.

Addicionalment, hi ha altres casuístiques familiars que també es preveuen com a família monoparental:

Requisits que ha de complir el nucli familiar

Categoria especial:

 • Famílies que depenen econòmicament d’una única persona amb dos o més fills o filles.
 • Famílies que depenen econòmicament d’una única persona en les quals o bé una persona progenitora o bé un fill o filla és una persona discapacitada o està incapacitada per treballar.

Categoria general:

 • Famílies que depenen econòmicament d’una única persona i que no es trobin en les situacions descrites en l’apartat anterior.

S’equiparen a les famílies monoparentals les famílies constituïdes per:

 • Una persona progenitora, amb fills o filles a càrrec, que conviu alhora amb altres persones amb qui no té un vincle matrimonial ni forma una unió estable de parella. Una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles que depenguin econòmicament d’aquesta.
 • Una persona progenitora que té la guarda dels fills o filles i que no percep cap pensió per a la seva alimentació establerta judicialment. També s’hi inclouen les famílies que perceben una pensió per als aliments que és inferior a la meitat de l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill o filla.
 • Una persona progenitora amb fills o filles a càrrec que ha patit violència, d’acord amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per part de l’altra persona progenitora o convivent.
 • Una persona progenitora amb fills o filles a càrrec que ha patit abandó de família per part de l’altra persona progenitora o convivent.
 • Una persona progenitora amb nens o nenes a càrrec quan l’altra persona progenitora està, durant un any o més, en situació de privació de llibertat, hospitalitzada o en altres situacions similars.

Requisits que han de complir els fills o filles:

 • Tenir menys de 21 anys o patir alguna discapacitat o incapacitat per treballar, o bé tenir menys de 26 anys quan cursin estudis. No hi ha límit d’edat per als fills o filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la família.
 • Conviure amb el progenitor o la progenitora i dependre’n econòmicament.

Quina és la seva vigència?

El termini de validesa general és de quatre anys.

 

 

Com has de fer el tràmit?

Pots obtenir el títol de família monoparental de manera presencial, anant a les oficines corresponents, o bé telemàticament, a través del web de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat, si disposes de certificat digital.

Quins passos has de seguir?

Telemàtic:

Pas 1. Has d’obtenir el certificat digital

 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital, accedeix a la fitxa corresponent on es descriu la informació i tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Pas 2. Emplena el formulari i recopila la documentació necessària 

 • Has d’accedir al formulari de sol·licitud del títol de família monoparental, emplenar-lo seguint les indicacions, adjuntar els documents que se sol·licitin i enviar-lo.
 • No es podrà tramitar la sol·licitud per internet en els casos en què hi hagi fills o filles més grans de 26 anys amb discapacitat.
 • En cas de formar part d’una unitat familiar amb casuístiques determinades no previstes prèviament, consulta a l’organisme responsable la documentació específica requerida.
 • Quan la sol·licitud estigui registrada, es mostrarà una pàgina amb les dades del tràmit i el document d’acusament de recepció. Aquest document l’has d’imprimir o guardar, ja que conté el registre d’entrada, l’identificador del tràmit i les taxes.

Pas 3. Rebràs el títol al teu domicili

 • Si la sol·licitud s’ha enviat correctament, rebràs l’acusament de recepció i un correu electrònic de confirmació (si així ho vas indicar al formulari de sol·licitud).
 • El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Si es resol favorablement, el títol s’enviarà per correu certificat al teu domicili, juntament amb la resolució estimatòria.

Presencial:

Pas 1. Emplena el formulari i recopila la documentació necessària 

 • T’has de descarregar el formulari de sol·licitud del títol de família monoparental, emplenar-lo, confirmar-ne les dades, imprimir-lo i signar-lo. 
 • Si ho prefereixes, pots sol·licitar i emplenar directament el formulari a la mateixa oficina en la qual lliuris la documentació.
 • Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.

Pas 2. Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació requerida

 

 • Per sol·licitar el títol de manera presencial, t’has d’adreçar a una de les següents oficines de la província de Barcelona per presentar la sol·licitud i la documentació necessària:
  • Oficines d'Afers Socials i Famílies i oficines d’atenció ciutadana del Departament de Drets Socials, amb cita prèvia
  • Oficines de registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya
 • Addicionalment, es pot presentar a qualsevol dels altres llocs que preveu la llei:
  • Als registres dels òrgans administratius
  • A les oficines de Correus (en la forma en què s’estableixi per reglament)
  • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger
  • En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Pas 3. Rebràs el títol al teu domicili

 • El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud.
 • El títol s’expedirà per correu certificat al teu domicili, juntament amb la resolució estimatòria, sempre que compleixis tots els requisits per tenir la condició de família monoparental i hagis aportat la documentació acreditativa.
 • S’expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i un títol individual per a cadascuna de les persones que la formen, amb la finalitat de facilitar l’accés als beneficis i avantatges de la condició de família monoparental.

Qui pot fer la sol·licitud?

El tràmit el pot fer qualsevol de les persones majors d’edat que constitueixen la unitat familiar, que reuneix les condicions per ser família monoparental.

Quina documentació és necessària?

Tota la documentació que cal lliurar ha de ser l’original i la fotocòpia, o bé la fotocòpia compulsada.

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d’un notari de l’Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l’apartat compulsa de documents del web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Documentació general

Document identificatiu (cal lliurar un dels documents següents):

 • DNI, NIF (número d'identificació fiscal) o NIE (número d'identitat d'estranger) de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles de més de 18 anys que formen part de la unitat familiar.

Document familiar (cal lliurar un dels documents següents):

 • Llibre de família complet.
 • Sentència, acta notarial o resolució administrativa de l’adopció (únicament en el cas en què aquest document no s’hagi lliurat prèviament a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció o que no consti al llibre de família).
 • Resolució judicial de tutela o administrativa d’acolliment familiar.

Documentació específica

La documentació específica que cal presentar varia segons els supòsits en els quals es trobi la persona sol·licitant.

 • En cas que hi hagi fills o filles més grans de 21 anys:
  • Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud.
 • En cas de no estar obligats a declarar l’impost sobre la renda de les persones físiques respecte als fills o filles de més de 21 anys:
  • Declaració certificada de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’últim exercici disponible o certificat d’imputació de rendes.

En cas que autoritzis l'organisme responsable del tràmit a consultar totes dues dades en una altra administració o organisme, no caldrà que aportis aquesta documentació.

 • En cas de fills o filles de més de 21 anys i fins a 26 anys:
  • Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs.
 • En cas de viduïtat:
  • Certificat de defunció de l’altra persona progenitora, en el supòsit de no constar al llibre de família.
 • En cas de separació o divorci:
  • Resolució judicial del procediment de família (sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l’autoritat judicial) que estableixi les mesures de guarda o les pensions d’aliments.
 • En cas d’impagament de pensions d’aliments:
  • Resolució judicial acreditativa que s’ha iniciat un procediment d’execució de sentència per impagament de pensions d’aliments.
 • En cas de violència:
  • Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de la situació de violència.
 • En cas d’abandó:
  • Resolució judicial d’incoació de diligències prèvies per un delicte d’abandó o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d’abandó.
 • En cas de situació penal:
  • Certificat de permanència en un centre d’execució penal.
 • En cas d’hospitalització:
  • Certificat de permanència en un centre hospitalari.

Documentació addicional per a persones amb ciutadania europea

 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles de més de 18 anys que formen part de la unitat familiar.

Si no es disposa del document anterior, s’haurà d’aportar el següent:

 • Fotocòpia compulsada del certificat justificatiu de la inscripció en el Registre central d’estrangers.
 • Fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del país d’origen.

Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d’un país de fora de la Unió Europea (extracomunitàries)

 • Permís de residència vigent de tots els membres de la unitat familiar.
 • Targeta de residència de tots els membres de la unitat familiar.

En cas de formar part d’una unitat familiar amb casuístiques determinades no previstes prèviament, consulta a l’organisme responsable la documentació específica requerida.

Quin és el termini?

En cas de tramitar el títol de manera presencial, el document es gestiona i es lliura en el mateix moment, sempre que aportis tota la documentació sol·licitada i compleixis els requisits.

Quin és el cost?

És gratuït.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

El Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

Més informació

Pots consultar la xarxa d'avantatges per a famílies monoparentals i la Guia de prestacions i serveis a les famílies al web de la Generalitat.

Per resoldre dubtes o incidències durant el procés de tramitació per internet, pots trucar al telèfon d’atenció de la Generalitat (012). També pots consultar la pàgina del tràmit de la Títol de família monoparental.

Tràmits vinculats importants

En cas de voler sol·licitar el títol de família monoparental, prèviament a l’adquisició del document, has d’obtenir:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.