Aprovada la taxa per regular l’ús de l’espai públic de les grans operadores postals

El gran increment de l’entrega de paquets enviats a través de grans operadores postals de comerç electrònic incideix negativament en la congestió del trànsit i l’increment de la contaminació, i suposa un desequilibri de la competència amb el comerç de proximitat. Per combatre aquesta situació, el Ple ha aprovat, amb els vots favorables dels grups del Govern, BComú i el PSC, i dels grups municipals d’ERC, J×Cat i Cs, la TREC (taxa de repartiment d’e-commerce) per regular l’ús de l’espai públic que fan aquestes empreses i que fins ara era gratuït.

..
24/02/2023 - 15:33 h - Empresa Ajuntament de Barcelona

Una taxa per a les grans operadores

La TREC es dirigeix a les grans operadores postals de comerç electrònic que desenvolupen una activitat massiva a la ciutat. Per això només hi estaran subjectes les empreses amb uns ingressos bruts de més d’1 milió d’euros obtinguts per entregues als destins finals indicats pels consumidors de Barcelona. A més, l’import que hauran d’abonar el conjunt d’operadores no podrà superar els 2,6 milions d’euros, límit fixat per a l’aprofitament.

La taxa també s’aplicarà en el cas que alguna empresa subcontracti l’activitat a d’altres empreses o persones autònomes, però l’ordenança disposa que l’haurà de pagar l’operador postal. En el cas de grups d’empreses, l’haurà de pagar l’empresa que tingui més facturació anual.

Es preveu que aquesta nova taxa la gestioni en règim d’autoliquidació el contribuent, que haurà de presentar-la telemàticament entre l’1 i el 30 de juliol de l’exercici posterior al gravat. Per tant, l’exercici 2023 s’autoliquidarà durant el mes de juliol del 2024.

Activitats i empreses exemptes de tributació

La regulació estableix una sèrie d’activitats no subjectes a la tributació o exemptes de tributar:

  • Distribucions efectuades en el marc del servei de transport de mercaderies que no intervinguin en el mercat com a operadors postals. Per exemple, si un establiment de la ciutat té una flota de vehicles per lliurar a domicili els productes que els ciutadans hagin pogut adquirir presencialment o a través del seu web.
  • Distribucions realitzades als comerços de la ciutat amb la finalitat de ser comercialitzades en fase minorista (d’empresa a empresa). Per exemple, la distribució de begudes a un restaurant.
  • Distribucions realitzades sense utilitzar cap vehicle.
  • Distribucions efectuades en un punt de recollida que estigui inclòs al registre de punts de recollida que crearà l’Ajuntament de Barcelona i que s’actualitzarà anualment.
  • Operadores amb una facturació inferior a 1 milió d’euros obtinguda per entregues a Barcelona.

És la primera vegada en tot l’Estat que una ciutat proposa una regulació destinada a les grans operadores postals.