Campanya per incrementar la seguretat viària dels vehicles de mobilitat personal

L’objectiu de la Guàrdia Urbana és controlar l’ús i la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) per reduir-ne la sinistralitat, tant en nombre d’accidents com de víctimes, i la gravetat de les lesions ocasionades. També es controlarà el compliment de les obligacions dels conductors d’altres tipus de vehicles de motor i dels vianants.

Imatge d'una persona en patinet i amb casc pels carrers de Barcelona
04/12/2023 - 12:10 h - Seguretat i prevenció Ajuntament de Barcelona

Del 4 al 10 de desembre de 2023, durant les 24 hores del dia, es reforçarà el control de conductes que comportin una circulació de risc, així com els estacionaments inadequats i les distraccions durant la conducció. També es vigilaran i es denunciaran especialment les infraccions que posin en perill la integritat dels vianants. L’àmbit d’actuació inclou tota la ciutat, amb una atenció especial al front litoral (districtes de Ciutat Vella i Sant Martí).

Entre altres infraccions, es farà èmfasi en les que tinguin relació amb el fet de no respectar el llum vermell dels semàfors, els passos de vianants amb semàfor o sense i el dret dels vianants a circular amb seguretat per les voreres.

Es prestarà una atenció especial als cicles de més de dues rodes que ofereixin servei de transport de viatgers (trixis) amb contraprestació econòmica sense llicència. També serà un objectiu d’aquesta campanya la inspecció administrativa dels locals i establiments dedicats al lloguer de VMP d’activitat econòmica.

Aquesta campanya coincideix amb l’inici del dispositiu de l’operació Nadal, que té entre els objectius generals el control dels VMP a les voreres, per tal d’afavorir la mobilitat i la convivència.

Normativa d’ús dels VMP

Entre altres obligacions, les persones usuàries d’aquest tipus de vehicles han de recordar les següents:

  • Els VMP estan catalogats com a vehicles i, per tant, no poden circular per les voreres o les zones de vianants.
  • Un VMP no pot circular en cap cas a més de 25 km/h.
  • No és permès de conduir VMP utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so ni utilitzant dispositius de telefonia mòbil.
  • L’edat mínima per conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys (en cas de transportar persones amb un dispositiu homologat, cal ser major d’edat).
  • La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil davant de tercers és obligatòria en el cas que es desenvolupi una activitat comercial.