Educació postobligatòria

Post-compulsory education

L’educació obligatòria a Catalunya és dels 6 als 16 anys. Normalment, els nens i nenes que acaben l’ESO (educació secundària obligatòria) poden continuar estudiant, ja sigui el batxillerat o bé formació professional o ensenyaments esportius, d’arts plàstiques i disseny, de música i de dansa.

Els estudiants que no han acabat satisfactòriament l’ESO poden optar a programes de formació i inserció (PFI) per accedir a estudis de formació professional.

Després de l’ESO, es pot accedir a estudis universitaris o a estudis superiors professionals i vocacionals.

En el gràfic següent, es resumeix el sistema educatiu:

Image
gràfica sistema educatiu

Programes de formació i inserció (PFI)

Són programes voluntaris adreçats a joves, d’entre 16 i 21 anys, que van acabar l’ESO sense obtenir-ne el títol. La finalitat d’aquests programes és facilitar la reincorporació al sistema educatiu per continuar amb estudis de formació professional i millorar així la possibilitat d’accedir al mercat de treball. Normalment duren un curs acadèmic.

 

Batxillerat

El batxillerat és un dels estudis postobligatoris que es poden seguir quan s’acaba l’ESO. Normalment s’estudia entre els 16 i els 18 anys, però no hi ha límit d’edat.

En el sistema públic, es pot cursar el batxillerat de manera presencial (en horari diürn o nocturn) o a distància. Dura dos cursos i s’organitza en tres modalitats: arts; ciències i tecnologies, i humanitats i ciències socials.

El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals (cursos formatius de grau superior), com universitaris, així com el seu accés al món laboral.

Per accedir al batxillerat en centres públics, consulta a “Tràmits” com efectuar la preinscripció i la matrícula.

 

Formació professional

Els estudis de formació professional permeten obtenir títols per exercir diferents professions, ja que proporcionen la formació necessària per adquirir les competències professionals de cada sector.

Aquests estudis s’organitzen per famílies professionals i es poden cursar cicles de grau mitjà (que permeten obtenir el títol de tècnic) i cicles de grau superior (amb els quals s’obté el títol de tècnic superior).

Les famílies professionals són les següents: activitats físiques i esportives; agrària; comerç i màrqueting; electricitat i electrònica; fabricació mecànica; hostaleria i turisme; imatge personal; indústries extractives; instal·lació i manteniment; química; seguretat i medi ambient; tèxtil, confecció i pell; administració i gestió; arts gràfiques; edificació i obra civil; energia i aigua; fusta, moble i suro; imatge i so; indústries alimentàries; informàtica i comunicacions; maritimopesquera; sanitat; serveis socioculturals i a la comunitat, i transport i manteniment de vehicles.

Per conèixer tots els estudis de formació professional impartits a Catalunya, pots entrar al web Estudiar a Catalunya

Consulta també el tràmit per accedir a formació professional de grau mitjà a centres educatius sostinguts amb fons públics:

 

Estudis artístics

A Barcelona també pots cursar estudis artístics en escoles de prestigi. En general, aquests estudis pertanyen a la formació professional, de manera que són cicles de grau mitjà o de grau superior. Aquests últims estan adaptats a l’espai europeu d’educació superior.

Els imparteixen tant centres públics com privats i inclouen estudis en els camps de l’art dramàtic, la dansa, la música, les arts plàstiques i el disseny, i la conservació i restauració de béns culturals.

Si vols més informació sobre els estudis artístics oferts a Catalunya, visita el web Estudiar a Catalunya.

 

Formació esportiva

Atletisme, futbol, bàsquet, vela, esports de muntanya... A Catalunya pots cursar estudis esportius de diverses modalitats, en diferents centres repartits per tot el territori. Aquests estudis et permetran exercir professionalment la matèria esportiva cursada.

Trobaràs cicles de grau mitjà o superior, amb els quals podràs obtenir els títols de tècnic o tècnica o de tècnic superior esportiu o tècnica superior esportiva, respectivament.

A més, si vols dedicar-te al món de l’esport com a entrenador o entrenadora, preparador físic o preparadora física, professor esportiu o professora esportiva o director esportiu o directora esportiva, pot ser que t’interessi obtenir el títol de graduat o graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) ofereix aquests estudis, a més d’altres títols, com màsters, postgraus i doctorats. Per a més informació, aquí.

 

Estudis universitaris

El sistema universitari local ofereix un ensenyament d’alta qualitat, amb un focus internacional que inclou graus oferts en col·laboració amb altres universitats.

Tots els títols estan regulats pel sistema europeu de transferència de crèdits, que garanteix l’harmonització dels títols universitaris i la mobilitat dels estudiants.

 

A l’àrea de Barcelona, trobaràs cinc universitats públiques:

A més, també hi ha quatre universitats privades:

Pots visitar-ne les pàgines web per conèixer-ne els requisits d’admissió i els programes acadèmics.

I, si necessites ajuda, pots anar al Barcelona Centre Universitari (BCU), el servei oficial d’acollida i acompanyament als i les estudiants, professorat i investigadors i investigadores que venen a Barcelona.

Per obtenir més informació sobre educació superior a Catalunya, visita el web Estudia a Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Més informació sobre estudiar i fer recerca a Barcelona a Meet Barcelona.

 

Homologació i convalidació d'estudis

Quan et mudes a una nova ciutat pot ser que sigui necessari que obtinguis el reconeixement oficial d’algun títol o certificat d’estudis que has cursat i obtingut en un altre país. Aquest procés s’anomena homologació i consisteix a donar validesa a un títol obtingut a l’estranger, després de comparar-lo amb els estudis que es fan aquí. Això et permetrà continuar estudiant en el següent nivell educatiu o exercir la teva professió.

Hi ha un altre procés semblant que s’anomena convalidació i fa referència al reconeixement dels estudis cursats en un altre país, encara que no se n’hagi obtingut el títol. Això permet a l’estudiant acabar les assignatures per obtenir el títol.