Preinscripció i matriculació al batxillerat als centres sostinguts amb fons públics

Updated 01/2022

Tràmit per escolaritzar l'alumnat en centres d'educació de batxillerat.

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La realització del tràmit és GRATUÏTA

S'adreça a alumnes que tenen convencionalment ENTRE 16 I 18 ANYS

Es tramita TELEMÀTICAMENT​

Què és?

És la sol·licitud per a l'escolarització d'alumnes que normalment tenen entre 16 i 18 anys (tot i que és oberta a persones de qualsevol edat) en centres de batxillerat. Els i les alumnes han de poder acreditar que disposen de la titulació requerida per iniciar els estudis de batxillerat.

Què és important saber?

El batxillerat no és obligatori i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats per oferir una preparació especialitzada als i les alumnes d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació futurs.

En acabar aquests estudis, els i les alumnes reben el títol de batxillerat, que permet l'accés a:

 • Cursar estudis universitaris, sempre que se superin les proves d'accés que fixen les universitats
  Cursar cicles formatius professionals de grau superior
 • Cursar cicles formatius artístics (amb la superació prèvia de la prova corresponent)
 • El món laboral

Aquest nivell educatiu pot cursar-se en tres tipologies diferents de centres que formen el sistema d'escolarització espanyol: públics, privats i concertats (privats sufragats amb fons públics):

 • La matrícula és gratuïta a les escoles públiques, que estan totalment finançades pel Govern.
 • Les escoles privades es financen de manera privada.
 • Finalment, les escoles concertades són escoles privades que reben finançament de l'Administració. La matrícula també és gratuïta per a les escoles concertades, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per a activitats extracurriculars.

* La informació presentada en aquesta guia de tràmits fa referència únicament als centres sostinguts amb fons públics.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial al Consorci d'Educació de Barcelona (disponible únicament en català, tot i que disposa d'un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Per què és important sol·licitar-lo?

És un tràmit imprescindible si es vol accedir al batxillerat a un centre sostingut amb fons públics.

A qui va dirigit?

S'adreça als i les alumnes que volen accedir al batxillerat i tenen a partir de 16 anys, i que han completat l'educació secundària obligatòria (ESO) de manera satisfactòria, o bé disposen d'alguns dels títols que atorguen el dret a accedir-hi.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud la pot fer:

 • En cas que l'alumne o alumna sigui major d'edat: el mateix alumne.
 • En cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat: el pare, la mare o el tutor o tutora de l'alumne o alumna, personalment o mitjançant un o una representant.
Quins requisits s’han de complir?
 • L'alumne o alumna que vol ser inscrit, ha de poder acreditar algun dels títols o estudis següents:
  • El títol de graduat o graduada en educació secundària (ESO).
  • El títol de tècnic o tècnica per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior (CFGM o CFGS).
  • Estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de l'ESO o al títol de tècnic o tècnica. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent, o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona (organisme format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya)

A la resta del territori: Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. Tot i així, en la mateixa sol·licitud s'hi poden indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 • És recomanable fer constar, per ordre de preferència, el màxim de centres desitjables a fi d'augmentar les possibilitats d'obtenir plaça en algun dels centres escollits.
 • El formulari de sol·licitud i la documentació s'han de presentar en el centre demanat en primer lloc.
 • Has de saber que els centres organitzen jornades de portes obertes perquè les famílies puguin visitar-lo i conèixer-lo en més profunditat.
 • En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.
 • T'anirà bé conèixer la documentació necessària per acreditar els criteris de prioritat que es valoren. Aquesta informació la pots trobar en el primer apartat del procés (Com has de fer el tràmit? > Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació).
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

Online

ALERTA COVID-19

A causa de l'emergència sanitària ocasionada por la COVID-19, la preinscripció només es pot realitzar de forma telemàtica accedint al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i seguint les instruccions per fer el tràmit, tot i que el full de sol·licitud pot obtenir-se presencialment als centres docents.

 

Es recomana, abans de formalitzar la sol·licitud, consultar la pàgina web del centre docent seleccionat o de la Generalitat de Catalunya per informar-se dels detalls dels períodes de la preinscripció i dels estudis triats.

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar la preinscripció i matriculació?

1
2
3
4
Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació

Has d'emplenar el full de sol·licitud i preinscripció. Aquest document el pots obtenir generalment per dues vies:

Telemàticament

Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.

Recorda que pots indicar el teu número de telèfon en el formulari per rebre notificacions de l'estat de la sol·licitud.

És important que en la mateixa sol·licitud hi indiquis, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas de no ser-te assignada la teva preferència.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

Documentació
 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud (l'alumne o alumna en cas de ser major d'edat, o el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de la Unió Europea: passaport.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de fora de la Unió Europea: targeta de residència on consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna. Si no es té físicament aquesta targeta, el Departament d'Educació consultarà al CatSalut el número CIP de la targeta esmentada.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement de l'alumne o alumna i la relació amb el pare, la mare, o tutors o tutores.
 • Si l'alumne o alumna està en situació d'adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d'adopció o la resolució d'acollida.

Les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger poden acreditar-se, de manera extraordinària, amb els documents d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts si escau.

 

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, es puntuen els següents criteris de prioritat per assignar-les. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris (les puntuacions associades poden variar):

 • Criteri específic: Per preinscriure's al batxillerat en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per a la modalitat d'arts. En aquest cas no s'ha de presentar cap document acreditatiu.
Documentació acreditativa dels criteris de prioritat
 • En el cas de tenir germans o germanes al centre o progenitors o tutors o tutores legals treballant-hi (40 punts)
  • No cal justificació documental, el centre ho comprova d'ofici.​
 • En cas d'acreditar la proximitat 
 • Només puntua un dels dos conceptes següents:
  • Proximitat al domicili familiar (30 punts si és a l'àrea d'influència o 15 punts si és dins del municipi, però fora de l'àrea d'influència) 
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
   • Addicionalment, quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE, o es tracta de persones estrangeres sense NIE: certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.​
  • Proximitat al lloc de treball (20 punts)
   • Fotocòpia del contracte laboral, full de salari o certificat de l'empresa.
   • En el cas dels treballadors o treballadores autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat: document d'alta d'autònoms.​
 • En cas d'optar a la puntuació per renda familiar 
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la renda mínima d'inserció.​
 • En cas de discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor o tutora, o germans o germanes 
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.​
 • En cas d'acreditar l'expedient acadèmic
  • L'alumnat procedent d'estudis estrangers ha de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
  • Si l'alumne o alumna encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament.
  • Si es tracta d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
  • Certificat acadèmic de la qualificació.
Documentació acreditativa dels criteris complementaris
 • En cas d'acreditar la condició de família nombrosa o monoparental 
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • En cas d'acreditar una malaltia crònica de l'alumne o alumna, que n'afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses les persones celíaques
  • Cal presentar un dels documents següents, en què s'especifiqui de quina malaltia es tracta:
   • ​​Informe mèdic emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut
   • Certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent.
 • En cas d'acreditar que el pare, la mare, els tutors o tutores, o els germans o germanes, han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud (5 punts) 
  • No cal justificació documental específica.

 

Recorda que si ets estranger i vols accedir a segon de batxillerat, se't requerirà l'homologació o convalidació del títol de primer de batxillerat.

Següent
Presenta el full de sol·licitud original i la documentació

Pots presentar el full de sol·licitud i la documentació de dues maneres.  

 • Mitjançant registre electrònic: el tràmit finalitza amb l’enviament del formulari i, per tant, no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a que es pugui validar mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. 

Només en cas que la documentació acreditativa del criteri de prioritat no es pugui validar mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions és necessari enviar-la, en el termini establert, per correu electrònic a la bústia oficial del centre sol·licitat com a primera opció, en format digital. 

 • Mitjançant formulari en suport informàtic: hauràs de descarregar i guardar el resguard de la sol·licitud al teu dispositiu. 

Una vegada fet això, s’ha d’enviar, en el termini establert, el resguard de la sol·licitud per correu electrònic a la bústia oficial del centre sol·licitat com a primera opció, acompanyat de la documentació identificativa i acreditativa del criteri de prioritat, en format digital. 

El centre de la teva primera opció és el responsable d'analitzar les sol·licituds i de tenir cura de tota la documentació presentada. Si en un centre les sol·licituds són superiors a l'oferta disponible, per assignar les places s'apliquen, en primer lloc, els criteris específics i, posteriorment, els criteris de prioritat. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris, d'acord amb el barem.

 

El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l'any, però acostuma a ser entre els mesos de maig i juny.

Següent
Consulta si l'alumne o alumna ha estat admès

Un cop acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l'alumne o alumna ha estat admès.

Les llistes es poden consultar:

Presencialment:

Telemàticament:

Següent
Si l'alumne o alumna ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que l'alumne o alumna hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula al centre docent corresponent en el període establert. Si no ho fas, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A banda de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també et poden demanar:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne o alumna on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau i no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció: DNI renovat amb l'adreça nova.
 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.