Residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial: visat i autorizació

Què has de saber?

Si ets una persona emprenedora que vol iniciar, desenvolupar o dirigir una activitat econòmica d’un projecte empresarial d’interès estratègic i innovador per a Espanya, pots optar per sol·licitar un visat, si encara estàs al teu país d’origen, o una autorització de residència, si ja estàs vivint legalment a Espanya.

MOLT IMPORTANT

El visat se sol·licita presencialment, abans del desplaçament a Barcelona, i té validesa per 1 any.

L’autorització se sol·licita telemàticament quan ja estàs en situació regular a Barcelona, i és vàlida per 2 anys.

Cal presentar un projecte empresarial amb especial interès econòmic, per la qual cosa hauràs de comprovar si es compleixen els aspectes que s’avaluen. *

* La llei no determina clarament què és un projecte empresarial d’especial interès per a Espanya, però més endavant expliquem els aspectes que es tenen en compte. Si no es compleixen els requisits, el tràmit que cal fer és sol·licitar el visat o l’autorització de residència i treball per compte propi.

El visat o autorització són vàlids per treballar i residir a tot el territori nacional, inclosos els familiars si compleixen l’edat prevista en la normativa laboral.

A qui s’adreça?

S'adreça a les persones de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa que vulguin residir a Espanya per desenvolupar-hi una activitat emprenedora de caràcter innovador amb un interès econòmic especial.

Sota aquest supòsit tindran cabuda les persones emprenedores que presentin un projecte empresarial que s’hagi de desenvolupar a Espanya i que sigui considerat i acreditat com d’interès general o innovador, i que tinguin previst entrar i quedar-se a Espanya per un període d’1 any amb l’objectiu únic o principal d’efectuar els tràmits previs per poder-hi dur a terme una activitat emprenedora.

Quina és la teva situació actual?

Segons on estiguis en el moment de la sol·licitud (fora d’Espanya o a Espanya legalment), el permís que has de sol·licitar per desenvolupar una activitat emprenedora de caràcter innovador varia.

Si estàs fora d’Espanya, hauràs de sol·licitar el visat de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial.

Si estàs legalment a Espanya, hauràs de sol·licitar l’autorització de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial.

Quins requisits has de complir?

Per sol·licitar aquest tipus de permís, has de complir els requisits generals per a la persona emprenedora, si escau, i els requisits específics, per part del projecte que es presenta.

 Requisits generals (persones)

 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • Tenir més de 18 anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en els quals s’hagi residit durant els últims 5 anys, per delictes previstos en l’ordenament jurídic espanyol.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni constar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Disposar de recursos econòmics suficients per assegurar la pròpia manutenció a Espanya, tant a si mateix com als membres de la seva família, durant el període de residència a Espanya.
 • Si sol·licites un visat, o si sol·licites una autorització però encara no has iniciat l’activitat empresarial, hauràs de disposar d’una assegurança de malaltia concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Si sol·licites una autorització i si ja s’ha iniciat l’activitat empresarial, no cal que presentis l’assegurança de malaltia, mentre estiguis donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Abonar la taxa per a la tramitació del visat o per a l’autorització.

Requisits específics (projecte): aportar un pla de negoci del projecte

L’Administració espanyola valorarà si aquest pla de negoci del projecte té interès econòmic per a Espanya.

No existeixen mínims d’inversió ni de creació d’ocupació, encara que les sol·licituds s’avaluen tenint en compte, a més de les mateixes característiques del projecte emprenedor, la realitat socioeconòmica de l’entorn geogràfic on s’implantaran.

Com es valora el projecte empresarial?

Per valorar el projecte, es tenen en compte els aspectes següents:

Perfil professional de l’emprenedor o emprenedora:

 • Formació i experiència professional
 • Implicació en el projecte

El pla de negocis presentat, que ha de contenir, almenys:

 • Descripció del projecte:
  1. Activitat empresarial que es durà a terme
  2. Data d’inici
  3. Localització
  4. Forma jurídica prevista de l’empresa
  5. Impacte econòmic potencial que suposa la inversió
 • Descripció del nombre de llocs de treball que es calcula que es poden crear, i les seves funcions i qualificacions
 • Activitats previstes de promoció
 • Estratègia de venda
 • Descripció del producte o servei:
  1. La descripció ha de ser detallada i ha d’incloure els aspectes innovadors
  2. Anàlisi de mercat
  3. Valoració del mercat i evolució esperada
  4. Descripció dels possibles competidors
  5. Valoració dels potencials consumidors o consumidores
  6. Anàlisi d’oferta i demanda
 • Finançament:
  1. Inversió requerida
  2. Fonts de finançament
  3. Pla financer
 • El valor afegit per a l’economia espanyola, la innovació o oportunitats d’inversió

Quina vigència té?

El visat té un període de validesa d’1 any, en el qual l’emprenedor o emprenedora ha de dur a terme la prospecció empresarial o posar en marxa la seva activitat empresarial.

Transcorregut aquest any, o en qualsevol moment durant la vigència del visat, si l’emprenedor o emprenedora pot acreditar l’inici efectiu de l’activitat empresarial, es pot sol·licitar l’autorització de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial, sense necessitat de sol·licitar un nou visat i sense que es requereixi un període previ mínim de permanència.

L’autorització té un període de validesa de 2 anys.

Renovació de l’autorització: 2 anys

Puc portar la meva família amb mi?

.

Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament, i en qualsevol moment poden sol·licitar, de manera conjunta o a posteriori, l’autorització o el visat. Aquesta condició és aplicable a:

 • Cònjuge o parella de fet
 • Fills i filles menors d’edat o grans que depenguin econòmicament de la persona titular i que no hagin constituït una unitat familiar pel seu compte.
 • Ascendents a càrrec

Com has de fer el tràmit?

Quins passos has de seguir?

PRESENCIAL.  Per sol·licitar un visat

Pas 1. Descarrega, emplena i signa la sol·licitud de l’informe de valoració del projecte (en anglès o castellà).

Pas 2. Presenta, presencialment, la sol·licitud de l’informe de valoració del projecte i els seus annexos en les missions diplomàtiques i oficines econòmiques i comercials d’Espanya al teu país de residència*.

Abans de començar la sol·licitud, consulta’n a la corresponent missió diplomàtica o oficina consular el funcionament específic, així com el procediment exacte en relació amb la presentació d’aquest informe.

Pas 3. Si han emès un informe favorable de valoració del projecte, has de descarregar, emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de visat nacional especificant-hi el motiu del teu desplaçament. Si et desplaces amb els teus familiars, recorda descarregar, emplenar i signar un imprès de sol·licitud de visat nacional per a cada membre de la família i sol·licitar el visat conjuntament.

Pas 4. Sol·licita cita prèvia a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència. El visat l’has de sol·licitar en persona. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat.

Pas 5. Paga la taxa associada al visat de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial. El valor de la taxa s’especifica a sota.

Pas 6. Lliura la documentació requerida per a la sol·licitud del visat directament a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència.

Pas 7. La missió diplomàtica o oficina consular et notificarà la resolució de la teva sol·licitud de visat per correu electrònic. Hauràs d’anar a recollir el teu visat si aquest s’ha aprovat.

Una vegada validada la documentació, abonada la taxa i complerts tots els requisits que s’han esmentat, s’emetrà una resolució en relació amb la teva sol·licitud de visat de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial.

Depenent del país en el qual estiguis, el podràs rebre directament al teu domicili o t’hauràs de desplaçar per recollir-lo personalment a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país.

En cas que el visat s’hagi denegat, rebràs una notificació.

 

EN LÍNIA.  Per sol·licitar una autorització

Pas 1. Accedeix a la seu electrònica i emplena el formulari de sol·licitud. Abans de començar a emplenar el formulari, és important accedir a l’apartat “Espai Informació” i llegir tota la informació general detallada i complementària, el manual d’usuari i els models de formularis.

El document que s’ha de descarregar i emplenar és el model de sol·licitud de l’autorització. Aquest document l’has d’adjuntar posteriorment a la sol·licitud.

En cas de desplaçar-te amb la teva família, no t’oblidis de descarregar, emplenar i signar el corresponent model de sol·licitud per a familiars per a cada un d’ells i presentar l’autorització conjuntament.

La sol·licitud s’ha d’adreçar directament a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics, que d’ofici sol·licitarà l’informe sobre l’activitat emprenedora i empresarial a la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions.

Per valorar el teu projecte, es tindrà en compte especialment i amb caràcter prioritari la creació de llocs de treball a Espanya.

Pas 2. Paga la taxa associada a l’autorització de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial. El valor de la taxa s’especifica a sota.

Pas 3. Fes l’alta de la sol·licitud, adjunta-hi els documents i signa-la.

Una vegada emplenat el formulari i pagada la taxa, selecciona l’opció “Alta de sol·licitud” per començar el tràmit i donar d’alta la teva sol·licitud. Per a això, t’hauràs d’identificar mitjançant certificat digital o bé a través del sistema Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente. Has d’acceptar que s’executi la miniaplicació (applet) de signatura per poder continuar la sol·licitud.

Quan es validi la identificació, accediràs a una pàgina en què has de seleccionar el tipus de sol·licitud que vols efectuar, en aquest cas, tria la sol·licitud inicial. A la part superior hi apareixen les dades personals que has de completar (país, adreça, codi postal i telèfon).

A la part inferior hi apareixeran els documents obligatoris que s’hi han d’annexar (que es detallen a sota). Addicionalment, hi podràs adjuntar tots els documents complementaris que consideris oportuns.

Quan tot sigui correcte, marca la casella de conformitat per al tractament informàtic de les dades i prem el botó “Signar”.

Una vegada feta la sol·licitud, se t’informarà del teu número de registre i podràs descarregar el fitxer amb la sol·licitud signada i el justificant de recepció. Recorda que és important guardar el número per poder fer consultes futures de l’estat de la sol·licitud.

Pas 4. Rep la notificació de resolució (a través de l’adreça electrònica que hagis indicat en el moment de l’alta de la sol·licitud).

Qui pot fer la sol·licitud?

En el cas del visat, ha de ser la mateixa persona interessada. Només excepcionalment, i per motius justificats, la missió diplomàtica o oficina consular del teu país podrà permetre que la sol·licitud es presenti mitjançant representant degudament acreditat.

En el cas de l’autorització, pot presentar la sol·licitud la persona estrangera o un o una representant amb la deguda acreditació.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

PER AL VISAT:

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia de cadascun dels documents.

La documentació que es presenta a continuació és merament indicativa, com uns requisits mínims necessaris, ja que la documentació requerida pot variar en funció del teu país de residència. Cada missió diplomàtica o oficina consular podrà requerir qualsevol documentació addicional que consideri necessària per a la decisió sobre la concessió del visat. Tot i això, la documentació general i específica bàsica que has d’aportar és la següent:

Documentació general:
 • Formulari de sol·licitud del visat nacional (de llarga durada).
 • Document d’identitat o passaport.
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Assegurança de malaltia concertada amb una entitat que operi a Espanya.
 • Acreditació de mitjans econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família durant el període de residència a Espanya.
 Documentació específica:
 • Informe favorable emès per l’oficina econòmica i comercial de la missió diplomàtica o oficina consular d’Espanya de l’àmbit de la demarcació geogràfica de la persona sol·licitant.

 

PER A L’AUTORITZACIÓ:

 • Formulari de sol·licitud de l’autorització signat.
 • Còpia completa del passaport.
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Pla de negoci.
 • Assegurança mèdica pública o privada amb una entitat que operi a Espanya.
 • Acreditació de mitjans econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família durant el període de residència a Espanya.

 

IMPORTANT PER A LES DUES SOL·LICITUDS

Si s’aporten documents en un idioma diferent del castellà, han d’estar traduïts al castellà per un traductor o traductora jurat.

A més, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?

El termini de resolució del visat és de 10 dies.

El termini de resolució de l’autorització és de 20 dies.

Quin és el cost de la sol·licitud?

Per al visat, la taxa és de 60 euros (amb caràcter general). El valor de la taxa pot variar depenent del país. El mètode de pagament de la taxa per al visat pot variar depenent de cada país.

Per a l’autorització, la taxa és de 73,26 euros i s’ha de pagar abans d’iniciar el procés d’alta de la sol·licitud. Per al pagament de la taxa, has d’emplenar i descarregar el formulari específic per a aquest procediment (taxa 038 del model 790), que permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé l’abonament en línia en compte corrent (les dades bancàries del qual hauràs de facilitar).

En alguns supòsits, està prevista una reducció o una exempció de la taxa. Tot i així, és important saber que l’import de la taxa no es tornarà, en cas que es denegui la sol·licitud.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

 

Per al cas del visat, és el Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i de Cooperació (Govern d’Espanya).

Per al cas de l’autorització, és la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE).

 

On puc trobar més informació?

Pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà), la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès, castellà i xinès), la pàgina de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE) i el full informatiu per a emprenedors, disponible a:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.