Residència i treball per compte propi: autorització

Què has de saber?

L’autorització inicial de residència i treball per compte propi és el document que habilita per residir i treballar a Catalunya i amb l’objectiu de realitzar una activitat lucrativa per compte propi.

MOLT IMPORTANT

L’autorització inicial se sol·licita presencialment, abans de l’inici de les activitats, i té validesa durant un any.

L’eficàcia de l’autorització inicial està condicionada a l’afiliació i alta de la persona a la Seguretat Social.

Cal presentar un projecte d’establiment o activitat, així com acreditar capacitat o qualificació professional i les inversions necessàries.

Quina és la teva situació actual?

Si estàs fora d’Espanya, hauràs de sol·licitar el visat de residència per compte propi que t’autoritza per entrar al país..

Si estàs legalment a Espanya, has de sol·licitar la modificació de la situació de residència per aconseguir l’autorització de residència i treball pel teu compte. En aquest sentit, a més de complir altres requisits, has d’haver estat, almenys, un (1) any en situació de residència o com a estudiant i presentar la sol·licitud durant la vigència de l’autorització d’estada o la pròrroga. Excepcionalment, podràs sol·licitar la modificació sense que hagi transcorregut el termini d’un any, quan es pugui acreditar una necessitat de treballar per circumstàncies sobrevingudes per garantir la teva subsistència.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones extracomunitàries (ciutadanes d’algun país de fora de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa) que vinguin a desenvolupar una activitat lucrativa per compte propi.

Quins requisits s’han de complir per sol·licitar el visat?

Per sol·licitar el visat nacional (de llarga durada) s’han de complir uns requisits generals i altres d’específics en funció del motiu del desplaçament.

Requisits generals
 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.

 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.

 • Certificat mèdic.

 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.

 • Abonar la taxa relativa a l’autorització de residència i treball.

Quins requisits s'han de complir per obtenir l’autorització?

 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.

 • No estar irregularment en territori espanyol.

 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països anteriors de residència per delictes existents en l’ordenament espanyol.

 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.

 • No trobar-se, si escau, dins del termini de compromís de no retorn a Espanya que l’estranger hagi assumit en retornar voluntàriament al seu país d’origen.

 • Complir els requisits que la legislació vigent exigeix per a l’obertura i el funcionament de l’activitat projectada.

 • Tenir un pla de negoci en el que es detallin els següents requisits:

  • Tenir la qualificació professional exigible o prou experiència acreditada en l’exercici de l’activitat professional, com també l’homologació i/o el reconeixement i, si escau, la col·legiació, quan es requereixi.

  • Poder acreditar que la inversió prevista sigui suficient i que incideixi, si escau, en la creació d’ocupació.

  • Tenir recursos econòmics suficients per a la seva manutenció i allotjament, una vegada deduïts els recursos necessaris per al manteniment de l’activitat. Les quanties que s’han d’acreditar són les previstes en relació amb sol·licituds d’autorització de residència temporal per reagrupament familiar, en funció de les persones que la persona interessada tingui a càrrec seu.

Quina és la seva vigència?

En general, té un període de validesa d’un (1) any.

La vigència de l’autorització de residència i treball per compte propi està condicionada a l’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, que s’ha de produir durant els tres (3) mesos posteriors a l’entrada legal a Espanya i, en tot cas, durant la vigència del visat i abans de l’inici de l’activitat laboral

En el termini d’un (1) mes des de l’alta a la Seguretat Social, també has de sol·licitar la targeta d’identitat d’estranger (TIE).

Puc portar la meva família amb mi?

Sí.

Podràs reagrupar els teus familiars mitjançant una autorització de residència temporal per reagrupament familiar, que inclou les persones següents:

 • Cònjuge o persona amb la qual el o la reagrupant mantingui una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal.
 • Fills i filles de la persona reagrupant i del cònjuge o parella, inclosos els adoptats (sempre que l’adopció produeixi efectes a Espanya), menors de 18 anys o discapacitats que no siguin objectivament capaços de proveir les seves pròpies necessitats a causa del seu estat de salut.
 • Ascendent en primer grau de la persona reagrupant resident de llarga durada o llarga durada-UE, o del seu cònjuge o parella, quan estiguin a càrrec seu, tinguin més de 65 anys i hi hagi raons que justifiquin la necessitat d’autoritzar la residència a Espanya.

Per a més informació, consulta el web del Portal d'Immigració sobre l'autorització de residència temporal per reagrupació familiar.

Com has de fer el tràmit?

Només pots sol·licitar tant el visat com l’autorització de manera presencial, adreçant-te personalment a les missions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en el teu país de residència. 

Quins passos has de seguir?

 1. Recopila tota la documentació necessària (segons es detalla a continuació).

 2. Sol·licita la teva cita prèvia a la corresponent missió diplomàtica o oficina consular (si estàs fora d’Espanya), o a l'oficina d'estrangeria de Barcelona (si estàs sol·licitant una modificació de la situació de residència i et trobes a la ciutat).

 3. Emplena els formularis de pagament de les taxes associades a l’autorització (residència i treball), indicant-hi el mètode de pagament.

 4. Abona les taxes abans de la data de la teva cita.

 5. Ves a la cita a la missió diplomàtica o oficina consular o a l'oficina d'estrangeria  per lliurar la documentació amb què se sol·licita l’autorització de residència i treball per compte propi.

 6. Rep o recull l’autorització. En un termini de tres (3) mesos es resoldrà la teva sol·licitud i la missió diplomàtica o oficina consular t’ho notificarà.

 7. Si ets fora d’Espanya, després de rebre la notificació que t’aprova la sol·licitud, adreça’t a la missió diplomàtica o l’oficina consular en el termini màxim d’un mes per tramitar el visat d’entrada, que t’habilita per entrar a Espanya i iniciar l’activitat dins el període dels tres mesos següents.
 8. Una vegada a Espanya, hauràs de fer els tràmits següents:

  1. Obtenció del número de la Seguretat Social (NUSS)

  2. Alta a la Seguretat Social

  3. Targeta d'identitat d'estranger (TIE)

Qui pot fer la sol·licitud?

La persona estrangera ha de sol·licitar personalment tant el visat com l’autorització.

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

  MOLT IMPORTANT

  Hauran d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

  La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

  Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

  Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

  Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

  La documentació que es presenta a continuació és merament indicativa, a manera de requisits mínims, ja que la documentació requerida pot variar en funció del teu país de residència. Cada missió diplomàtica o oficina consular podrà requerir qualsevol documentació addicional que consideri necessària per a la decisió sobre la concessió de l’autorització inicial.

  En el cas de l’autorització inicial per a residència i treball per compte propi, és habitual que algunes missions diplomàtiques o oficines consulars sol·licitin, a més de la documentació indicada a sota, la documentació corresponent al visat d’entrada.

  Tot i això, la documentació general i específica bàsica que has d’aportar és la següent:

  1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat
  2. Formulari de sol·licitud de visat nacional degudament emplenat i signat.
  3. Justificant de pagament de les taxes (residència i treball).
  4. Passaport o títol de viatge en vigor.
  5. Les declaracions responsables que legalment siguin exigibles (en activitats comercials minoristes i prestació dels serveis enumerats a l’annex de la Llei 12/2012, que es realitzin en establiments permanents, la superfície útil dels quals sigui igual o inferior a 750 metres quadrats; declaració responsable o comunicació prèvia —en els termes de l’article 71.bis de la Llei 30/1992— i, si escau, justificant de pagament del tribut corresponent). O si l’activitat les requereix, relació de les autoritzacions o llicències que s’exigeixin per a la instal·lació, obertura o funcionament de l’activitat projectada o per a l’exercici professional, indicant la situació en què es trobin els tràmits per a la seva consecució, incloent-hi, si escau, les certificacions de sol·licitud davant dels organismes corresponents.
  6. Documentació que acrediti que es té la capacitació i, si escau, la qualificació professional exigida per exercir la professió, com també l’homologació i/o el reconeixement i, si escau, la col·legiació, quan es requereixi.

  7. Acreditació que es disposa d’inversió econòmica suficient, o compromís de suport per part d’institucions financeres o altres entitats.

  8. Projecte d’establiment o activitat que es durà a terme, amb indicació de la inversió prevista, la rendibilitat esperada i, si escau, la previsió de la creació de llocs de treball.

  Els ítems f, g i h poden ser acreditats per l’informe de valoració. Aquest informe, a tall d’exemple, pot ser emès per una de les organitzacions següents:

  Quin és el termini?

  El termini de resolució de la sol·licitud és de tres (3) mesos.

  Si estàs a Espanya sol·licitant la modificació de la teva situació de residència, transcorregut aquest termini sense que l’Administració hagi practicat la notificació, es podrà entendre que la sol·licitud s’ha desestimat per silenci administratiu. (Quan no s’hagi pogut notificar la resolució s’anunciarà al Tauler Edictal Únic —TEU—. Si s’hagués optat per la notificació electrònica o normativament s’hagués establert aquest mitjà, la resolució es notificarà mitjançant la seva publicació a la seu electrònica. Si no s’accedís a la resolució en deu dies hàbils des de la seva publicació, es donarà per notificada).

  Quin és el cost?

  Per sol·licitar l’autorització de residència i treball per compte propi, cal abonar dues (2) taxe

  • TAXA DE RESIDÈNCIA: 10,94 euros, corresponents a la taxa 052, en la qual has de marcar la casella 2.1 si estàs fora d’Espanya o la casella 2.2 si estàs a Espanya, sol·licitant la modificació de la teva situació de residència.

  • TAXA DE TREBALL: pot ascendir fins a 203,84 euros, segons el cas. Les persones amb ingressos inferiors a 30.000 euros l’últim any estan exemptes de pagar la taxa. Has d’emplenar les dades sol·licitades a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya AUT03a per generar el formulari de sol·licitud i document de pagament de la taxa.

  Vols saber-ne més?

  Organisme responsable del tràmit

  És el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Govern autonòmic).

  Més informació

  Portal d'Immigració del Governo d'Espanya (disponible únicament en castellà).

  Tràmits vinculats importants

  Visat d'entrada (necessari si estàs fora d’Espanya).

  Obtenció del número de la Seguretat Social (NUSS)

  Alta a la Seguretat Social

  Targeta d'identitat d'estranger (TIE)

  AVÍS IMPORTANT

  Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.