Targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea

Què has de saber?

És el document identificatiu atorgat als familiars extracomunitaris d’un ciutadà o ciutadana d’un estat membre de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa que no tinguin la nacionalitat d’un d’aquests estats per acreditar la seva situació legal a Espanya.

Aquesta targeta conté les dades d’identificació, la fotografia i el número d’identitat d’estranger (NIE), així com el tipus d’autorització d’estada o residència: Règim Comunitari.

Image
Targeta familiar

MOLT IMPORTANT

Els familiars, quan acompanyin o es reuneixin amb un ciutadà o ciutadana de la Unió Europea i hagin de residir a Espanya per un període superior a tres (3) mesos, han de sol·licitar i obtenir una targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió.

Es tracta d’un tràmit obligatori per als membres de la família d’un ciutadà o ciutadana de la Unió que vulguin residir a Espanya per un període superior a tres mesos.

Efectuar aquest tràmit és important, atès que suposa la legalització, i la consegüent regularització, de la seva residència a Espanya.

A qui s’adreça?

S’adreça a familiars (cònjuge, parella, ascendents i descendents) extracomunitaris que acompanyin o es reuneixin amb un o una familiar de la UE, de l’EEE o de Suïssa que ja s’hagi inscrit al Registre central d’estrangers.

Quins requisits s’han de complir?

Requisits de la persona amb ciutadania europea

El ciutadà o ciutadana de la UE, d’un altre estat part de l’EEE o de Suïssa a qui acompanyes ha de complir una de les condicions següents:

 • Ser treballador o treballadora per compte d’altri a Espanya.
 • Ser treballador o treballadora per compte propi a Espanya.
 • Disposar per a si mateix/a i per als membres de la seva família de recursos econòmics suficients per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència. 
 • Ser estudiant i haver efectuat la matriculació en un centre públic o privat reconegut o finançat per l’administració educativa per cursar-hi estudis o formació professional. 

Requisits de parentiu

A més, ha de tenir el següent parentiu amb el ciutadà/ana de la Unió:

Si és familiar d'estudiant, pot ser: 

 • Cònjuge, sempre que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
 • Parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal i inscrita en un registre públic establert en un estat membre de la UE o en un estat part de l’EEE, i sempre que no s’hagi cancel·lat aquesta inscripció. Per aquesta raó, ha de disposar d’acreditació suficient. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideren, en qualsevol cas, incompatibles entre si.
 • Fill o filla del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella registrada, sempre que:
  • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
  • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral de la parella, menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat que visqui a càrrec seu, o sigui una persona discapacitada.
 • Qualsevol membre de la família que, en el país de procedència, estigui a càrrec del ciutadà o ciutadana de la Unió o visqui amb ell o ella. S’entén acreditada la convivència si es demostra de manera fefaent una convivència continuada de 24 mesos al país de procedència.
 • Qualsevol membre de la família la situació del qual, per motius greus de salut o discapacitat, faci estrictament necessari que el ciutadà o ciutadana de la Unió s’ocupi de la seva cura personal.
 • Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable provada degudament en acreditar l’existència d’un vincle durador. En qualsevol cas, s’entén l’existència d’aquest vincle si s’acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que hi hagi descendència en comú. En aquest cas, n’hi ha prou amb l’acreditació de convivència estable provada degudament

En la resta de supòsits, pot ser:

 • Cònjugue, sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
 • Parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal i inscrita en un registre públic establert en un estat membre de la UE o en un estat part de l’EEE, i sempre que no s’hagi cancel·lat aquesta inscripció. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideren, en qualsevol cas, incompatibles entre si.
 • Fill o filla directe del ciutadà o ciutadana de la UE o de l’EEE o del seu cònjuge o parella registrada, sempre que:
  • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial.
  • No hi hagi una situació de divorci.
  • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral com a parella, menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat que visqui a càrrec seu o que sigui una persona discapacitada.
 • Ascendent directe del ciutadà o ciutadana de la UE o de l’EEE o del seu cònjuge o parella registrada que visqui a càrrec seu, sempre que:
  • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial.
  • No hi hagi una situació de divorci.
  • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral de la parella.
 • Qualsevol membre de la família que, en el país de procedència, estigui a càrrec del ciutadà o ciutadana de la Unió.
 • Qualsevol membre de la família que, en el país de procedència, convisqui amb el ciutadà o ciutadana de la Unió. S’entén acreditada la convivència si es demostra de manera fefaent una convivència continuada de 24 mesos al país de procedència.
 • Qualsevol membre de la família la situació del qual, per motius greus de salut o discapacitat, faci estrictament necessari que la persona de la Unió s’ocupi de la seva cura personal.
 • Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable provada degudament en acreditar l’existència d’un vincle durador. En qualsevol cas, s’entén l’existència d’aquest vincle si s’acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que hi hagi descendència en comú. En aquest cas, n’hi ha prou amb l’acreditació de convivència estable provada degudament. Les situacions de matrimoni i parella es consideren, en qualsevol cas, incompatibles entre si.

Quina és la seva vigència?

La targeta té una validesa de cinc (5) anys a partir de la data d’expedició, o del període previst de residència del ciutadà o ciutadana de la Unió, si aquest període és inferior a cinc anys.

Puc portar la meva família amb mi?

S’entén que estan a càrrec els familiars el sosteniment econòmic dels quals el proporciona la persona de la UE i que necessiten ajuda material per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta dependència s’ha de donar en el país d’origen.

Com has de fer el tràmit?

Es pot fer de forma presencial o en línia.

Quins passos has de seguir?

PRESENCIAL

Pas 1: Assegura’t que el teu familiar amb ciutadania europea té la documentació
 • Abans d’iniciar la sol·licitud de la targeta t’has d’assegurar que el familiar, és a dir, el o la titular amb qui et reuneixes o a qui acompanyes, té DNI espanyol, o bé ha obtingut prèviament el certificat de registre de ciutadans/es de la Unió. Per conèixer el tràmit vinculat a l'obtenció del certificat de registre de ciutadà de la Unió, consulta al final d'aquesta fitxa.
 • Consulta i prepara la documentació que et demanaran per obtenir la targeta.
Pas 2: Demana la cita prèvia per correu electrònic per lliurar la documentació
 • La petició de cita es realitzarà remetent un correu electrònic a: citabarcelona@correo.gob.es
 • S'haurà d'incloure, inexcusablement, la informació següent (no es processaran els correus electrònics que incorporin fitxers, o bé si s'hi inclou informació diferent de la que s'indica a continuació):
  • Assumpte: PETICIÓN CITA PREVIA.
  • Cos del missatge:
   • Passaport/NIE de la persona sol·licitant.
   • Nom i cognoms de la persona sol·licitant.
   • Telèfon mòbil.
   • Correu electrònic.
   • Tipus de sol·licitud per a la qual voleu cita prèvia.
   • Nombre de sol·licituds a presentar (en cas de presentar sol·licitud per a diversos familiars cal indicar-ne, expressament, el total)
 • Una vegada rebut el correu electrònic de petició de cita prèvia (seguint les indicacions anteriors), l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona ho analitzarà. Posteriorment, et remetran un correu amb la informació sobre la cita assignada i amb la informació sobre el lloc, el dia i l’hora.
Pas 3: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • És imprescindible que assisteixis amb puntualitat a l’adreça i l’hora assignades.
 •  Has d’aportar la totalitat de documentació imprescindible per a la presentació de la sol·licitud (original i còpia), ordenada tal com s’indica:
  1. Model oficial de la sol·licitud de la targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió EX-19 emplenat.
  2. Passaport/s.
  3. Resta de documentació.
 • Una vegada recollida la teva sol·licitud, et serà expedit un justificant de la presentació d’aquesta que hauràs de conservar.
Pas 4: Inicia el tràmit de sol·licitud de la targeta
 • Sol·licita la cita prèvia en línia per dur a terme la presa d’empremtes.
 • Una vegada lliurada la documentació, i després de verificar que l’expedient es troba en estat de “Resolt favorable”, tens un mes per per fer la presa d'impremtes des de la data de resolució.
 • Per fer la presa d’empremtes, cal concerta cita prèvia: has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:
  • A “PROVÍNCIES DISPONIBLES”, tria “Barcelona” i fes clic a “Acceptar”. 
  • En el camp “TRÀMITS COS NACIONAL DE POLICIA”, tria l’opció “POLICIA - PRESA D’EMPREMTES (EXPEDICIÓ DE TARGETA) I RENOVACIÓ DE TARGETA DE LLARGA DURADA”. 
  • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Acceptar”.  
  • Emplena les dades personals sol·licitades. 
  • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita.
  • Emplena les dades complementàries sol·licitades.
  • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles.
  • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica.
Pas 5: Paga la taxa associada al tràmit
 • Has d’abonar la taxa abans d’anar a fer la presa d’empremtes, ja que hauràs de justificar el pagament.  
 • Per poder fer el pagament de la taxa corresponent, emplena els camps del formulari 790 - codi 012, triant l'opció "TIE que documenta la primera concesión de la autorización de residencia temporal, de estancia o para trabajadores transfronterizos". Descarrega’l i imprimeix-lo. 
 • El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números). 
Pas 6: Adreça’t al lloc indicat i fes la presa d’empremtes
 • Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per fer la presa d’empremtes.
 • El dia de la presa d’empremtes hauràs de presentar, principalment, la còpia de la resolució de l’expedient, el passaport en vigor, el justificant de l’abonament de la taxa d’expedició de la targeta, una fotografia recent en color (amb fons blanc i mida carnet), el formulari EX-19 i el padró col·lectiu actualitzat.
 • Contacta amb l’organisme responsable per conèixer amb exactitud la documentació sol·licitada.
 • Una vegada presentada la sol·licitud i preses les empremtes, es lliurarà un resguard acreditatiu que serà suficient per acreditar la situació d’estada legal fins al lliurament de la targeta.
Pas 7: Recull la targeta de residència
 • Una vegada feta la presa d’empremtes i en un termini aproximat de quaranta-cinc (45) dies, ja podràs anar a recollir la teva targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió. Has d’anar amb el reguard acreditatiu i el passaport. Cal que verifiquis abans al resguard si s’ha de sol·licitar una cita per a la recollida de la targeta. Al mateix resguard hi ha la informació de si cal agendar una cita i com fer-ho.

EN LÍNIA

Pas 1: Assegura’t que el teu familiar amb ciutadania europea té la documentació
 • Abans d’iniciar la sol·licitud de la targeta t’has d’assegurar que el familiar, és a dir, el o la titular amb qui et reuneixes o a qui acompanyes, té DNI espanyol, o bé ha obtingut prèviament el certificat de registre de ciutadans/es de la Unió. Per conèixer el tràmit vinculat a l'obtenció del certificat de registre de ciutadà de la Unió, consulta al final d'aquesta fitxa.
 • Consulta i prepara la documentació que et demanaran per obtenir la targeta.
Pas 2: Has d’obtenir el certificat digital
 • Per fer la presentació telemàtica has de tenir certificat digital propi o, si ho fas mitjançant representació jurídica, certificat digital de representant. Aquesta representació ha de ser exclusiva dels membres d’algun dels col·lectius que han subscrit un conveni amb l’Administració general de l’Estat, que figurin inscrits en els registres oportuns (actualment gestors administratius, graduats socials i advocats).
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital FNMT-RCM, consulta al final d'aquesta fitxa.
Pas 3: Emplena el formulari i presenta la documentació
 • Has de descarregar, emplenar i signar el model oficial de sol·licitud de la targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió EX-19.
 • Recopila la documentació necessària.
 • Hauràs d’anar al portal web MERCURIO per presentar telemàticament la documentació requerida anteriorment d’acord amb el cas concret i seguint les instruccions del servidor. 
 • Una vegada presentada la sol·licitud, s’estudiarà en profunditat i se’t comunicarà el resultat de la resolució.
Pas 4: Una vegada acceptada la teva sol·licitud, inicia el tràmit de sol·licitud de la targeta
 • Una vegada lliurada la documentació, i després de verificar que l’expedient es troba en estat de “Resolt favorable”, tens un mes per fer la presa d'empremtes a partir de la data de resolució.
 • Cal sol·licitar cita prèvia per fer la presa d’empremtes: has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:
  • A “PROVÍNCIES DISPONIBLES”, tria “Barcelona” i fes clic a “Acceptar”. 
  • En el camp “TRÀMITS COS NACIONAL DE POLICIA”, tria l’opció “POLICIA - PRESA D’EMPREMTES (EXPEDICIÓ DE TARGETA) I RENOVACIÓ DE TARGETA DE LLARGA DURADA”. 
  • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Acceptar”.  
  • Emplena les dades personals sol·licitades. 
  • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita.
  • Emplena les dades complementàries sol·licitades.
  • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles.
  • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica.
Pas 5: Paga la taxa associada al tràmit
 • Has d’abonar la taxa abans d’anar a fer la presa d’empremtes, ja que hauràs de justificar el pagament. 
 • Per poder fer el pagament de la taxa corresponent, emplena els camps del formulari 790 - codi 012, triant l'opció "TIE que documenta la primera concesión de la autorización de residencia temporal, de estancia o para trabajadores transfronterizos". Descarrega’l i imprimeix-lo. 
 • El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números). 
Pas 6: Adreça’t al lloc indicat i fes la presa d’empremtes
 • Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per fer la presa d’empremtes.
 • El dia de la presa d’empremtes hauràs de presentar, principalment, la còpia de la resolució de l’expedient, el passaport en vigor, el justificant de l’abonament de la taxa d’expedició de la targeta, una fotografia recent en color (amb fons blanc i mida carnet), el formulari EX-19 de sol·licitud de la targeta i el padró col·lectiu actualitzat.
 • Una vegada presentada la sol·licitud i preses les empremtes, es lliurarà un resguard acreditatiu que serà suficient per acreditar la situació d’estada legal fins al lliurament de la targeta.
Pas 7: Recull la targeta de residència
 • Una vegada feta la presa d’empremtes i en un termini aproximat de quaranta-cinc (45) dies, ja podràs anar a recollir la teva targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió. Has d’anar amb el reguard acreditatiu I el passaport.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el o la familiar personalment, excepte en els casos de menors o persones discapacitades, en què pot presentar la sol·licitud la persona que els representi legalment.

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Documentació general
 • Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-19) per duplicat, degudament emplenat i signat pel o la familiar del ciutadà o ciutadana.
 • Passaport complet vàlid i en vigor del o la familiar. En el supòsit que estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia d’aquest i de la sol·licitud de renovació.
 • Una fotografia recent en color, amb fons blanc, de mida carnet.
 • DNI de la persona espanyola o certificat de registre del ciutadà o ciutadana de la Unió a qui acompanyen o amb qui es reuniran.
 • Padró col·lectiu actualitzat, en el qual consti familiar i sol·licitant en el mateix domicili.
Documentació acreditativa de mitjans econòmics
 • Si la persona amb ciutadania europea és treballador o treballadora per compte d’altri a Espanya, es pot presentar qualsevol dels documents següents:
  • Declaració de contractació de la persona contractant o certificat d’ocupació, incloent-hi, com a mínim, les dades del nom i l'adreça de l’empresa, la identificació fiscal i el codi de compte de cotització.
  • Contracte de treball registrat al Servei Públic d’Ocupació o la comunicació de la contractació i les seves condicions a través de la plataforma CONTRAT@.
  • Document d’alta o situació assimilada a l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o consentiment de comprovació de les dades als fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Si la persona amb ciutadania europea és treballador o treballadora per compte propi a Espanya, es pot presentar qualsevol dels documents següents:
  • Inscripció al cens d’activitats econòmiques.
  • Justificació del seu establiment mitjançant la inscripció al Registre Mercantil.
  • Document d’alta o situació assimilada a l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o consentiment de comprovació de les dades als fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Agència Tributària.
 • Si la persona amb ciutadania europea disposa de mitjans econòmics per a si mateixa i els seus familiars, cal:
  • Tenir una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o un altre país que proporcioni cobertura completa a Espanya.
  • Acreditar els mitjans econòmics amb qualsevol prova admesa en dret, com ara títols de propietat, xecs certificats, documentació justificativa d’obtenció de rendes de capital o targetes de crèdit amb una certificació bancària que acrediti la quantitat disponible com a crèdit de la targeta.
 • Si la persona de ciutadania europea és estudiant, s'haurà de: 
  • Tenir una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o un altre país que proporcioni cobertura completa a Espanya.
  • Declaració responsable que té recursos econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència.
Documentació acreditativa de l’existència del vincle familiar
 • Si se sol·licita pel cònjuge o parella: Certificat de matrimoni actualitzat o certificació expedida per la persona encarregada del registre de parelles corresponent. Aportar una còpia recent de menys de 3 mesos.
 • En cas de parella no registrada: documentació acreditativa que constitueixen una parella estable que testimonia l’existència d’un vincle durador, així com justificació del temps de convivència marital o, si escau, certificat de naixement de la descendència en comú.
 • Si se sol·licita pels fills i filles o descendents:
  • Certificat de naixement de la persona sol·licitant.
  • Si té més de 21 anys: documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec o dependent.
  • Si és fill o filla menor d’edat i no resideix a Espanya amb els progenitors: documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec o dependent del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella registrada.
 • Si se sol·licita pels i les ascendents
  • Certificat de naixement del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella.
  • Documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec.
 • Si es tracta d’un altre membre de la família: Documentació acreditativa del parentiu i de la dependència, o del fet que al país de procedència convivien amb el ciutadà o ciutadana de la Unió, o dels motius greus de salut o discapacitat.

Quin és el termini?

El termini de presentació de la sol·licitud per obtenir la targeta de residència de familiar del ciutadà o ciutadana de la UE és de tres (3) mesos comptats des de la data d’entrada a Espanya.

Una vegada feta la presa d’empremtes i en un termini aproximat de quaranta-cinc (45) dies, ja podràs anar a recollir la targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió.

Quin és el cost?

La taxa d’expedició és de 16,08 euros.

Vols saber-ne més?

Més informació

Pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Tràmits vinculats importants

Per poder sol·licitar la targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió és imprescindible haver efectuat els tràmits següents:

Certificat de registre de ciutadans i ciutadanes de la Unió

Alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona

 

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.