Targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea

Què has de saber?

És el document identificatiu atorgat als familiars extracomunitaris d’un ciutadà o ciutadana espanyol, d’un estat membre de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa que no tinguin la nacionalitat d’un d’aquests estats per acreditar la seva situació legal a Espanya.

MOLT IMPORTANT

Els familiars, quan acompanyin o es reuneixin amb un ciutadà o ciutadana de la Unió Europea i hagin de residir a Espanya per un període superior a tres (3) mesos, han de sol·licitar i obtenir una targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió.

Es tracta d’un tràmit obligatori per als membres de la família d’un ciutadà o ciutadana de la Unió que vulguin residir a Espanya per un període superior a tres mesos.

Efectuar aquest tràmit és important, atès que suposa la legalització, i la consegüent regularització, de la seva residència a Espanya.

A qui s’adreça?

S’adreça a familiars (cònjuge, parella, ascendents i descendents) extracomunitaris que acompanyin o es reuneixin amb un o una familiar de la UE, de l’EEE o de Suïssa que ja s’hagi inscrit al Registre central d’estrangers.

Quins requisits s’han de complir?

El ciutadà o ciutadana de la UE, d’un altre estat part de l’EEE o de Suïssa a qui acompanyes ha de complir una de les condicions següents:

 • Ser treballador o treballadora per compte d’altri a Espanya.
 • Ser treballador o treballadora per compte propi a Espanya.
 • Disposar per a si mateix/a i per als membres de la seva família de recursos econòmics suficients per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència. En aquest cas, s’ha d’acreditar:
  • Tenir una assegurança de malaltia contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.
  • La valoració de la suficiència de mitjans econòmics s’ha de fer de manera individualitzada i, en qualsevol cas, tenint en compte la situació personal i familiar de la persona sol·licitant.
  • Ser estudiant i haver efectuat la matriculació en un centre públic o privat reconegut o finançat per l’administració educativa per cursar-hi estudis o formació professional. En aquest cas, també s’ha d’acreditar:
  • Tenir una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o un altre país que proporcioni cobertura completa a Espanya.
  • Declaració responsable que té recursos econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència.

A més, ha de tenir el següent parentiu amb el ciutadà/ana de la Unió:

 • Si és familiar d'estudiant, pot ser: 
  • Cònjuge, sempre que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
  • Parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal i inscrita en un registre públic establert en un estat membre de la UE o en un estat part de l’EEE, i sempre que no s’hagi cancel·lat aquesta inscripció. Per aquesta raó, ha de disposar d’acreditació suficient. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideren, en qualsevol cas, incompatibles entre si.
  • Fill o filla del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella registrada, sempre que:
   • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
   • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral de la parella, menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat que visqui a càrrec seu, o sigui una persona discapacitada.
  • Qualsevol membre de la família que, en el país de procedència, estigui a càrrec del ciutadà o ciutadana de la Unió o visqui amb ell o ella. S’entén acreditada la convivència si es demostra de manera fefaent una convivència continuada de 24 mesos al país de procedència.
  • Qualsevol membre de la família la situació del qual, per motius greus de salut o discapacitat, faci estrictament necessari que el ciutadà o ciutadana de la Unió s’ocupi de la seva cura personal.
  • Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable provada degudament en acreditar l’existència d’un vincle durador. En qualsevol cas, s’entén l’existència d’aquest vincle si s’acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que hi hagi descendència en comú. En aquest cas, n’hi ha prou amb l’acreditació de convivència estable provada degudament

En la resta de supòsits, pot ser:

 • Cònjugue, sempre que no hagi recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
 • Parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal i inscrita en un registre públic establert en un estat membre de la UE o en un estat part de l’EEE, i sempre que no s’hagi cancel·lat aquesta inscripció. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideren, en qualsevol cas, incompatibles entre si.
 • Fill o filla directe del ciutadà o ciutadana de la UE o de l’EEE o del seu cònjuge o parella registrada, sempre que:
  • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial.
  • No hi hagi una situació de divorci.
  • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral com a parella, menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat que visqui a càrrec seu o que sigui una persona discapacitada.
 • Ascendent directe del ciutadà o ciutadana de la UE o de l’EEE o del seu cònjuge o parella registrada que visqui a càrrec seu, sempre que:
  • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial.
  • No hi hagi una situació de divorci.
  • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral de la parella.
 • Qualsevol membre de la família que, en el país de procedència, estigui a càrrec del ciutadà o ciutadana de la Unió.
 • Qualsevol membre de la família que, en el país de procedència, convisqui amb el ciutadà o ciutadana de la Unió. S’entén acreditada la convivència si es demostra de manera fefaent una convivència continuada de 24 mesos al país de procedència.
 • Qualsevol membre de la família la situació del qual, per motius greus de salut o discapacitat, faci estrictament necessari que la persona de la Unió s’ocupi de la seva cura personal.
 • Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable provada degudament en acreditar l’existència d’un vincle durador. En qualsevol cas, s’entén l’existència d’aquest vincle si s’acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que hi hagi descendència en comú. En aquest cas, n’hi ha prou amb l’acreditació de convivència estable provada degudament. Les situacions de matrimoni i parella es consideren, en qualsevol cas, incompatibles entre si.

Quina és la seva vigència?

La targeta té una validesa de cinc (5) anys a partir de la data d’expedició, o del període previst de residència del ciutadà o ciutadana de la Unió, si aquest període és inferior a cinc anys.

Puc portar la meva família amb mi?

S’entén que estan a càrrec els familiars el sosteniment econòmic dels quals el proporciona la persona de la UE i que necessiten ajuda material per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta dependència s’ha de donar en el país d’origen.

Com has de fer el tràmit?

En el context social actual, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, el tràmit només es pot fer de manera telemàtica a través de la plataforma web MERCURIO. Un cop superada aquesta etapa, hauràs de tramitar la TIE de manera presencial.

Per a la presentació telemàtica hauràs de tenir un certificat digital propi o, si ho fas mitjançant representació o representació jurídica, certificat digital de representant o advocat.

Una vegada feta la sol·licitud, rebràs un resguard que n’acredita la presentació, el qual és suficient per acreditar que es troba en procés de sol·licitud de la targeta.

Quins passos has de seguir?

PRESENCIAL

Pas 1: El teu familiar amb ciutadania europea ha d’obtenir el certificat de registre de ciutadans de la Unió
 • Abans d’iniciar la sol·licitud t’has d’assegurar que el familiar, és a dir, el o la titular amb qui et reuneixes o a qui acompanyes, ha obtingut prèviament el certificat de registre de ciutadans de la Unió.
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat de registre de ciutadans de la Unió, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.
Pas 2: Has d’obtenir el certificat digital (si el vols)
 • Si ja tens tota la documentació necessària per sol·licitar la targeta, pots demanar cita utilitzant el certificat digital.
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital FNMT-RCM, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.
Pas 3: Emplena el formulari i recopila la documentació necessària
Pas 4: Sol·licita la cita prèvia en línia per lliurar la documentació
 • És indispensable sol·licitar cita prèvia per presentar la documentació a l’oficina d’estrangeria de la província on vulguis quedar-te o fixar la teva residència.
 • Les cites únicament es podran sol·licitar a través del Registre Electrònic Comú (REC) amb certificat digital. Reserva cita únicament si disposes de tota la documentació i la tens preparada per a la presentació de la sol·licitud. 
 • Per obtenir informació de l’adreça, els telèfons i els horaris d’atenció al públic de l’oficina d’estrangeria, consulta la pàgina web corresponent. 
 • Has d’emplenar el formulari de petició d’assignació de cita i presentar-lo a través del Registre Electrònic Comú (REC) 
 • La petició de cita s’ha d’adreçar a l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona.
 • Addicionalment al formulari de petició de cita, hauràs d’adjuntar electrònicament la documentació annexa que se’t sol·liciti. És important que els documents siguin en format PDF, en blanc i negre i amb la resolució mínima necessària perquè siguin llegibles.
 • Has d’enviar la documentació d’un sol cop, amb un mínim de tres fitxers:
  • Fitxer 1: únicament el formulari de petició de cita. L’has d’anomenar “PETICIÓ CITA”.
  • Fitxer 2: La totalitat de fulls del passaport. L’has d’anomenar “PASSAPORT”.
  • Fitxer 3 (i següents): La documentació que adjuntis, que ha de ser la documentació completa requerida per al tràmit que figuri al full informatiu. La documentació s’ha de presentar en el mateix ordre que figura en el full informatiu corresponent. L’has d’anomenar “DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 1”, “DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 2”, “DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 3”. 
 • Una vegada hagis dut a terme aquest procediment, se t’assignarà la cita (únicament si has seguit totes les instruccions i has adjuntat al formulari de petició de cita la totalitat de la documentació exigida).
 • La cita se’t comunicarà per SMS i/o correu electrònic, amb una antelació de deu dies hàbils.
 • En cas que la documentació que adjuntis sigui insuficient, o bé es detecti que ja disposes d’una cita prèvia, se’t remetrà una comunicació per correu electrònic i no se t’assignarà la cita sol·licitada.
Pas 5: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per lliurar-hi la documentació.  La documentació necessària es detalla en el primer apartat del procés (“1. Emplena el formulari (EX-19) i recopila la documentació necessària > Documentació”).
 • En cas d’haver sol·licitat la cita mitjançant el procediment amb certificat digital, has de portar també la documentació original que es correspongui amb la que ja vas enviar electrònicament en sol·licitar la cita.
 • Una vegada presentada la sol·licitud, s’estudiarà en profunditat i se’t comunicarà el resultat de la resolució.
Pas 6: Inicia el tràmit de sol·licitud de la TIE
 • Sol·licita la cita prèvia en línia per dur a terme la presa d’empremtes.
 • Una vegada lliurada la documentació, i després de verificar que l’expedient es troba en estat de “Resolt favorable”, tens un mes per per fer la presa d'impremtes des de la data de resolució.
 • Per fer la presa d’empremtes, cal concerta cita prèvia: has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:
  • A “PROVÍNCIES DISPONIBLES”, tria “Barcelona” i fes clic a “Acceptar”. 
  • En el camp “TRÀMITS COS NACIONAL DE POLICIA”, tria l’opció “POLICIA - PRESA D’EMPREMTES (EXPEDICIÓ DE TARGETA) I RENOVACIÓ DE TARGETA DE LLARGA DURADA”. 
  • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Acceptar”.  
  • Emplena les dades personals sol·licitades. 
  • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita.
  • Emplena les dades complementàries sol·licitades.
  • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles.
  • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica.
  • La seu electrònica per sol·licitar cita prèvia està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol. 
Pas 7: Paga la taxa associada al tràmit
 • Has d’abonar la taxa abans d’anar a fer la presa d’empremtes, ja que hauràs de justificar el pagament.  
 • Per poder fer el pagament de la taxa corresponent, emplena els camps del formulari 790 taxa 012 (indicant-hi la forma de pagament), descarrega’l i imprimeix-lo. 
 • El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números). 
 • El formulari està disponible únicament en castellà.
Pas 8: Adreça’t al lloc indicat i fes la presa d’empremtes
 • Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per fer la presa d’empremtes.
 • El dia de la presa d’empremtes hauràs de presentar, principalment, la còpia de la resolució de l’expedient, el passaport en vigor, el justificant de l’abonament de la taxa d’expedició de la targeta, una fotografia recent en color (amb fons blanc i mida carnet), el formulari EX-17 de sol·licitud de la TIE i el padró col·lectiu.
 • Contacta amb l’organisme responsable per conèixer amb exactitud la documentació sol·licitada.
 • Una vegada presentada la sol·licitud i preses les empremtes, es lliurarà un resguard acreditatiu que serà suficient per acreditar la situació d’estada legal fins al lliurament de la targeta.
Pas 9: Recull la targeta de residència
 • Una vegada feta la presa d’empremtes i en un termini aproximat de quaranta-cinc (45) dies, ja podràs anar a recollir la teva targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió. Has d’anar amb el reguard acreditatiu i el passaport.

 

EN LÍNIA

Pas 1: El teu familiar amb ciutadania europea ha d’obtenir el certificat de registre de ciutadans de la Unió, previ a la sol·licitud
 • Abans d’iniciar la sol·licitud t’has d’assegurar que el familiar, és a dir, el o la titular amb qui et reuneixes o a qui acompanyes, ha obtingut prèviament el certificat de registre de ciutadans de la Unió.
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat de registre de ciutadans de la Unió, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.
Pas 2: Has d’obtenir el certificat digital
 • Per fer la presentació telemàtica has de tenir certificat digital propi o, si ho fas mitjançant representació jurídica, certificat digital d’advocat/ada.  
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital FNMT-RCM, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.
Pas 3: Emplena el formulari i recopila la documentació necessària
Pas 4: Presenta la documentació
 • Hauràs d’anar al portal web MERCURI per presentar telemàticament la documentació requerida anteriorment d’acord amb el cas concret i seguint les instruccions del servidor. 
 • Recorda que per fer la presentació telemàtica has de tenir certificat digital propi o, si ho fas mitjançant representació o representació jurídica, certificat digital de representant o advocat/ada. 
Pas 5: Espera la resolució de la teva sol·licitud
 • Una vegada presentada la sol·licitud, s’estudiarà en profunditat i se’t comunicarà el resultat de la resolució.
Pas 6: Una vegada acceptada la teva sol·licitud, inicia el tràmit de sol·licitud de la TIE
 • Una vegada lliurada la documentació, i després de verificar que l’expedient es troba en estat de “Resolt favorable”, tens un mes per fer la presa d'empremtes a partir de la data de resolució.
 • Cal sol·licitar cita prèvia per fer la presa d’empremtes: has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:
  • A “PROVÍNCIES DISPONIBLES”, tria “Barcelona” i fes clic a “Acceptar”. 
  • En el camp “TRÀMITS COS NACIONAL DE POLICIA”, tria l’opció “POLICIA - PRESA D’EMPREMTES (EXPEDICIÓ DE TARGETA) I RENOVACIÓ DE TARGETA DE LLARGA DURADA”. 
  • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Acceptar”.  
  • Emplena les dades personals sol·licitades. 
  • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita.
  • Emplena les dades complementàries sol·licitades.
  • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles.
  • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica.
  • La seu electrònica per sol·licitar cita prèvia està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol. 
Pas 7: Paga la taxa associada al tràmit
 • Has d’abonar la taxa abans d’anar a fer la presa d’empremtes, ja que hauràs de justificar el pagament. 
 • Per poder fer el pagament de la taxa corresponent (taxa 012 del model 790), emplena els camps del formulari (indicant-hi la forma de pagament), descarrega’l i imprimeix-lo. 
 • El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números). 
Pas 8: Adreça’t al lloc indicat i fes la presa d’empremtes
 • Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per fer la presa d’empremtes.
 • El dia de la presa d’empremtes hauràs de presentar, principalment, la còpia de la resolució de l’expedient, el passaport en vigor, el justificant de l’abonament de la taxa d’expedició de la targeta, una fotografia recent en color (amb fons blanc i mida carnet), el formulari EX-17 de sol·licitud de la TIE i el padró col·lectiu.
 • Contacta amb l’organisme responsable per conèixer amb exactitud la documentació sol·licitada.
 • Una vegada presentada la sol·licitud i preses les empremtes, es lliurarà un resguard acreditatiu que serà suficient per acreditar la situació d’estada legal fins al lliurament de la targeta.
Pas 9: Recull la targeta de residència
 • Una vegada feta la presa d’empremtes i en un termini aproximat de quaranta-cinc (45) dies, ja podràs anar a recollir la teva targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió. Has d’anar amb el reguard acreditatiu I el passaport.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el o la familiar personalment, excepte en els casos de menors o persones discapacitades, en què pot presentar la sol·licitud la persona que els representi legalment.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Documentació general
 • Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-19) per duplicat, degudament emplenat i signat pel o la familiar del ciutadà o ciutadana.
 • Passaport complet vàlid i en vigor del o la familiar. En el supòsit que estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia d’aquest i de la sol·licitud de renovació.
 • Una fotografia recent en color, amb fons blanc, de mida carnet.
 • DNI de la persona espanyola o certificat de registre del ciutadà o ciutadana de la Unió a qui acompanyen o amb qui es reuniran.
 • Padró col·lectiu, en el qual consti familiar i sol·licitant en el mateix domicili.
 • Prova dels mitjans econòmics o contracte de treball o alta com a autònom del familiar de la Unió Europea.
 • Assegurança mèdica de la persona sol·licitant extracomunitària, si fos aplicable.
Documentació acreditativa de l’existència del vincle familiar
 • Si se sol·licita pel cònjuge o parella: Certificat de matrimoni actualitzat o certificació expedida per la persona encarregada del registre de parelles corresponent. Aportar una còpia recent de menys de 3 mesos.
 • En cas de parella no registrada: documentació acreditativa que constitueixen una parella estable que testimonia l’existència d’un vincle durador, així com justificació del temps de convivència marital o, si escau, certificat de naixement de la descendència en comú.
 • Si se sol·licita pels fills i filles o descendents:
  • Certificat de naixement de la persona sol·licitant.
  • Si té més de 21 anys: documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec o dependent.
  • Si és fill o filla menor d’edat i no resideix a Espanya amb els progenitors: documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec o dependent del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella registrada.
 • Si se sol·licita pels i les ascendents
  • Certificat de naixement del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella.
  • Documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec.
 • Si es tracta d’un altre membre de la família: Documentació acreditativa del parentiu i de la dependència, o del fet que al país de procedència convivien amb el ciutadà o ciutadana de la Unió, o dels motius greus de salut o discapacitat.

Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?

El termini de presentació de la sol·licitud per obtenir la targeta de residència de familiar del ciutadà o ciutadana de la UE és de tres (3) mesos comptats des de la data d’entrada a Espanya.

Una vegada feta la presa d’empremtes i en un termini aproximat de quaranta-cinc (45) dies, ja podràs anar a recollir la targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La taxa d’expedició és de 12 euros.

Vols saber-ne més?

¿Cuál es el organismo responsable del trámite?

Oficina d’Estrangeria i Policia Nacional (Govern d’Espanya)

On puc trobar més informació?

Pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Tràmits vinculats importants

Per poder sol·licitar la targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió és imprescindible haver efectuat els tràmits següents:

Certificat de registre de ciutadans i ciutadanes de la Unió

Alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona

 

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.