Preinscripció i matriculació a segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria als centres docents sostinguts amb fons públics

Updated 01/2022

Tràmit per escolaritzar els i les alumnes de 3 a 16 anys.

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La realització del tràmit és GRATUÏTA

S'adreça a alumnes d'ENTRE 3 I 16 ANYS

Es tramita PRESENCIALMENT o TELEMÀTICAMENT​

Què és?

És la sol·licitud per a l'escolarització d'alumnes de 3 a 16 anys als centres públics i privats concertats per als nivells educatius següents:

 • Segon cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5)
 • Educació primària (de 1r a 6è)
 • Educació secundària obligatòria (ESO) (de 1r a 4t)

Què és important saber?

Aquests nivells educatius es poden cursar en tres tipologies diferents de centres que formen el sistema d'escolarització espanyol: públics, privats i concertats (privats sufragats amb fons públics):

 • La matrícula és gratuïta a les escoles públiques, que estan totalment finançades pel Govern.
 • Les escoles privades es financen de manera privada.
 • Finalment, les escoles concertades són escoles privades que reben finançament de l'Administració. La matrícula també és gratuïta per a les escoles concertades, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per a activitats extracurriculars.

* La informació presentada en aquesta guia de tràmits fa referència únicament als centres sostinguts amb fons públics.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial al Consorci d'Educació de Barcelona (disponible únicament en català, tot i que disposa d'un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Si al centre educatiu hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Tot i així, en cas de no obtenir plaça en cap dels centres demanats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder inscriure-hi els nens i nenes.

Per què és important fer aquest tràmit?

És un tràmit imprescindible si es vol accedir a l'escolarització pública de l'ensenyament obligatori d'alumnes d'entre 6 i 16 anys que viuen a Catalunya.

A qui va dirigit?

S'adreça als nens i nenes que tenen entre 3 i 16 anys.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el pare, la mare o el tutor o tutora de l'alumne o alumna, personalment o mitjançant un o una representant. En cas que la sol·liciti una tercera persona, cal presentar una autorització signada pel pare, la mare o el tutor o tutora de l'alumne o alumna.

Quins requisits s’han de complir?
 • En el cas d'inscriure's al segon cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5)
  • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantil els infants que durant l'any de la inscripció compleixin els 3 anys.
 • En el cas d'inscriure's a educació primària (de 1r a 6è)
  • Es poden matricular al primer curs d'educació primària els i les alumnes que compleixin 6 anys durant l'any de la inscripció.  També, aquells i aquelles alumnes d'edat diferent als quals els correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixin del darrer curs d'educació infantil.
 • En el cas d'inscriure's a educació secundària obligatòria (ESO) (de 1r a 4t)
  • Es poden matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria els i les alumnes que compleixin 12 anys durant l'any de la inscripció. També, aquells i aquelles alumnes d'edat diferent als quals els correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona (organisme format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) 

A la resta del territori: Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • En el portal web del Consorci hi ha disponibles unes guies en diversos idiomes (anglès, francès, rus, xinès, àrab, urdú, català i castellà) que s'actualitzen anualment i contenen informació bàsica sobre el procés de preinscripció i matriculació als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i educació secundària obligatòria.
 • Tots els centres finançats amb fons públics es regeixen per la mateixa normativa de preinscripció i matriculació, ja siguin de titularitat pública o privada concertada.
 • Recorda que si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Mitjançant unes puntuacions associades als criteris, es fa un sorteig per determinar qui són les persones adjudicatàries.
 • Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. Tot i així, en la mateixa sol·licitud s'hi poden indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres (deu com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 • És recomanable fer constar, per ordre de preferència, el màxim de centres desitjables a fi d'augmentar les possibilitats d'obtenir plaça en algun dels centres escollits.
 • Has de saber que els centres organitzen jornades de portes obertes perquè les famílies puguin visitar-lo i conèixer-lo en més profunditat.
 • En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.
 • T'anirà bé conèixer la documentació necessària per acreditar els criteris de prioritat que es valoren. Aquesta informació la pots trobar en el primer apartat del procés (Com has de fer el tràmit? > Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació).
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

ALERTA COVID-19
Actualment, a causa de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid-19, s’està prioritzant la tramitació telemàtica sobre la presencial. ​

Només de manera excepcional, aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic podran presentar la sol·licitud de manera presencial al centre seleccionat com a primera opció, sol·licitant cita prèvia. 

Online
En persona

Pots fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa. 

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar la preinscripció i matriculació?

1
2
3
4
Emplena el full de sol·licitud de preinscripció

Emplena el formulari que trobaràs al portal web de la Generalitat de Catalunya.

Una vegada emplenat el formulari, has de revisar les dades i prémer el botó “Enviar”. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal guardar al dispositiu.  

Fes una foto amb el mòbil o escaneja tota la documentació general o específica que necessitis en funció dels criteris que hagis indicat al formulari. 

Abans de continuar, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció. 

Documentació
 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet)
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de la Unió Europea: passaport.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de fora de la Unió Europea: targeta de residència on consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI de la persona que fa la sol·licitud i de l'alumne o alumna si té més de 14 anys.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna. Si no es té físicament aquesta targeta, el Departament d'Educació consultarà al CatSalut el codi d'identificació personal (CIP) de la targeta esmentada.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement de l'alumne o alumna i la relació amb el pare, la mare, o tutors o tutores.
 • Si l'alumne o alumna està en situació d'adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d'adopció o la resolució d'acollida.

Les dades d’identificació o filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar, de manera extraordinària, amb els documents d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts, si cal. 

 

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, es puntuen els següents criteris de prioritat per assignar-les. En cas d’empat, es valoren els criteris complementaris (les puntuacions associades poden variar): 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat
 • En cas de tenir germans o germanes al centre (40 punts)
  • Certificat emès pel centre adscrit on està matriculat el germà o germana.​
 • En cas d'acreditar la proximitat
 • Només puntua un dels dos conceptes següents:
  • Proximitat al domicili familiar (30 punts si és a l'àrea d'influència o 15 punts si és dins del municipi, però fora de l'àrea d'influència) (nota: contingut en format desplegable)
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
   • Addicionalment, quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE, o es tracta de persones estrangeres sense NIE: certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.​
  • Proximitat al lloc de treball (20 punts) 
   • Fotocòpia del contracte laboral, full de salari o certificat de l'empresa.
   • En el cas dels treballadors o treballadores autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat: document d'alta d'autònoms.

 • En cas d'optar a la puntuació per renda familiar (10 punts) 
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la renda mínima d'inserció.​
 • En cas de discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor o tutora, o germans o germanes (10 punts) 
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
Documentació acreditativa dels criteris complementaris
 • En cas d'acreditar la condició de família nombrosa o monoparental (15 punts) 
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • En cas d'acreditar una malaltia crònica de l'alumne o alumna, que n'afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses les persones celíaques (10 punts)
  • Cal presentar un dels documents següents, en què s'especifiqui de quina malaltia es tracta:
  • Informe mèdic emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut
  • Certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent.

 

 • En cas d'acreditar que el pare, la mare, els tutors o tutores, o els germans o germanes, han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud (5 punts)
  • ​No cal justificació documental específica.

Si l’adreça del DNI no coincideix amb la que facis constar en la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que enviïs amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L’adreça que facis constar es verificarà d’ofici sense necessitat d’aportar el volant de padró. 

Següent
Envia la documentació per formalitzar la preinscripció

Envia en un correu electrònic el document de resguard i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a l’adreça electrònica del centre educatiu que has indicat com a primera opció. 

Assegura’t que l’adreça electrònica del centre és l’oficial i de rebre la confirmació de recepció. 

 

El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l'any, però acostuma a ser entre els mesos de març i maig.

Les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets de preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d’escolarització. 

Els centres educatius s'encarreguen d'analitzar les sol·licituds i de tenir cura de tota la documentació presentada. Si en un centre les sol·licituds són superiors a l'oferta disponible, s'apliquen els criteris de prioritat per assignar les places. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris, d'acord amb el barem.

Següent
Consulta si l’alumne/a ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès. 

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

 • Telemàticament: 
  • Pots consultar l’estat de la teva preinscripció a través del portal web de la Generalitat de Catalunya. 
 • Presencialment:
 • A través d'un missatge telefònic:
  • Si vas indicar un telèfon mòbil on poder rebre SMS, rebràs un missatge informatiu amb el codi de preinscripció, puntuació atorgada i número aleatori assignat per al sorteig.
Següent
Si s’ha admès l’alumne/a, es formalitza la matrícula

En cas que l’alumne/a hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l’escola corresponent en el període establert. Si no ho fas, es consideraria que es renuncia a la plaça. 

A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també poden demanar-te: 

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne o alumna on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau i no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció: DNI renovat amb l'adreça nova.
 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer la inscripció. 

En el cas que realitzis el tràmit presencialment, el full de sol·licitud el pots obtenir també a través d’internet. Aquest full de sol·licitud és únic i el pots lliurar a qualsevol escola bressol encara que és preferible entregar-lo al centre que tinguis com a primera opció. 

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar la preinscripció i matriculació?

1
2
3
4
Emplena el full de sol·licitud de preinscripció

Has d'emplenar el full de sol·licitud i preinscripció. Aquest document el pots obtenir per dues vies:

Telemàticament

Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.

Recorda que pots indicar el teu número de telèfon en el formulari per rebre notificacions de l'estat de la sol·licitud.

És important que en la mateixa sol·licitud hi indiquis, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas de no ser-te assignada la teva preferència.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

Documentació
 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet)
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de la Unió Europea: passaport.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de fora de la Unió Europea: targeta de residència on consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI de la persona que fa la sol·licitud i de l'alumne o alumna si té més de 14 anys.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna. Si no es té físicament aquesta targeta, el Departament d'Educació consultarà al CatSalut el codi d'identificació personal (CIP) de la targeta esmentada.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement de l'alumne o alumna i la relació amb el pare, la mare, o tutors o tutores.
 • Si l'alumne o alumna està en situació d'adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d'adopció o la resolució d'acollida.

Les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger poden acreditar-se, de manera extraordinària, amb els documents d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts si escau.

 

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, es puntuen els següents criteris de prioritat per assignar-les. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris (les puntuacions associades poden variar):

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat
 • En cas de tenir germans o germanes al centre (40 punts)
  • Certificat emès pel centre adscrit on està matriculat el germà o germana.​
 • En cas d'acreditar la proximitat
 • Només puntua un dels dos conceptes següents:
  • Proximitat al domicili familiar (30 punts si és a l'àrea d'influència o 15 punts si és dins del municipi, però fora de l'àrea d'influència) (nota: contingut en format desplegable)
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
   • Addicionalment, quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE, o es tracta de persones estrangeres sense NIE: certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.​
  • Proximitat al lloc de treball (20 punts) 
   • Fotocòpia del contracte laboral, full de salari o certificat de l'empresa.
   • En el cas dels treballadors o treballadores autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat: document d'alta d'autònoms.

 • En cas d'optar a la puntuació per renda familiar (10 punts) 
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la renda mínima d'inserció.

 • En cas de discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor o tutora, o germans o germanes (10 punts) 
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
Documentació acreditativa dels criteris complementaris
 • En cas d'acreditar la condició de família nombrosa o monoparental (15 punts) 
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • En cas d'acreditar una malaltia crònica de l'alumne o alumna, que n'afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses les persones celíaques (10 punts)
  • Cal presentar un dels documents següents, en què s'especifiqui de quina malaltia es tracta:
  • Informe mèdic emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut
  • Certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent.
 • En cas d'acreditar que el pare, la mare, els tutors o tutores, o els germans o germanes, han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud (5 punts)
  • ​No cal justificació documental específica.
Següent
Presenta el full de sol·licitud original i la documentació

Cal presentar la documentació i el full de sol·licitud de la preinscripció al centre docent sol·licitat en primer lloc.  Caldrà demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud i la documentació requerida trucant al centre seleccionat o enviant un correu electrònic. 

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació).

Els centres educatius s'encarreguen d'analitzar les sol·licituds i de tenir cura de tota la documentació presentada. Si en un centre les sol·licituds són superiors a l'oferta disponible, s'apliquen els criteris de prioritat per assignar les places. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris, d'acord amb el barem.

El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l'any, però acostuma a ser entre els mesos d'abril i maig.

Següent
Consulta si l'alumne o alumna ha estat admès

Un cop acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l'alumne o alumna ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

 • Telemàticament: 
  • Pots consultar l’estat de la teva preinscripció a través del portal web de la Generalitat de Catalunya. 
 • Presencialment:
 • A través d'un missatge telefònic:
  • Si vas indicar un telèfon mòbil on poder rebre SMS, rebràs un missatge informatiu amb el codi de preinscripció, puntuació atorgada i número aleatori assignat per al sorteig
Següent
Si l'alumne o alumna ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que l'alumne o alumna hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l'escola corresponent en el període establert. Si no ho fas, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A banda de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també et poden demanar:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne o alumna on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau i no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció: DNI renovat amb l'adreça nova.
 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.