Residència per a formació o recerca: visat i autorització

Què has de saber?

Si vols desenvolupar una activitat de formació, recerca i innovació en una universitat, en entitats empresarials o centres de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica, o en un organisme d’investigació establert a Espanya, i tens una oferta, l’entitat que t’acull ha de demanar una autorització de residència per a recerca.

MOLT IMPORTANT

L'autorització la sol·licita l'empresa o entitat (universitat, centre d’R+D+I o organisme d’investigació), o el representant de la dita entitat degudament acreditat (telemàticament) i no la persona interessada.

La persona interessada ha de sol·licitar el visat, abans del desplaçament, després que tingui aprovada l’autorització.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones extracomunitàries que es desplacin a Espanya per dur-hi a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació en entitats públiques o privades.

Quina és la teva situació actual?

Si estàs fora d’Espanya, hauràs de sol·licitar un visat nacional per efectuar l’entrada a Espanya una vegada concedida l’autorització de residència.

Si estàs legalment a Espanya, la universitat, l’entitat empresarial, el centre d’R+D+I o l’organisme de recerca són els encarregats d’efectuar el tràmit per obtenir l’autorització de residència.

Quins requisits s’han de complir per sol·licitar el visat?

Per sol·licitar el visat nacional (de llarga durada) s’han de complir uns requisits generals i altres d’específics en funció del motiu del desplaçament.

Requisits generals

 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.

 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.
 • Certificat mèdic.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Tenir una assegurança de malaltia pública o privada concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Abonar la taxa per a la tramitació del visat nacional (de llarga durada).

Requisits específics

És indispensable disposar de l’autorització per a formació i recerca, els requisits de la qual es detallen a continuació.

Quins requisits s’han que complir per sol·licitar l’autorització?

Per sol·licitar l’autorització, tant la persona investigadora com l’entitat que l’acull han de complir alguns requisits:

REQUISITS DE LA PERSONA INVESTIGADORA:

 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.
 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • Tenir més de 18 anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en els quals s’hagi residit durant els últims cinc anys per delictes previstos en l’ordenament jurídic espanyol.
 • No constar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Disposar de la documentació acreditativa de la qualificació professional exigida per a l’exercici de la professió.
 • Tenir una assegurança de malaltia pública o privada concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Disposar de recursos econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la família, si fos el cas, durant el període de residència a Espanya.
 • Pertànyer a un dels perfils següents:
  • Personal investigador al qual fa referència l’article 13 i la disposició addicional primera de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  • Personal científic i tècnic que dugui a terme treballs de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica, en entitats empresarials o centres d’R+D+I establerts a Espanya.
  • Investigadors i investigadores acollits en el marc d’un conveni per organismes de recerca públics o privats, en les condicions que s’estableixin reglamentàriament.
  • Professors i professores contractats per universitats, òrgans o centres d’educació superior i recerca o escoles de negocis establerts a Espanya, d’acord amb els criteris que s’estableixin reglamentàriament.

CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR L’ENTITAT:

 • Ser un organisme als quals es refereix la Llei de la ciència (universitats públiques, organismes públics de recerca, estatals i autonòmics, així com universitats i entitats privades d’acord amb la disposició addicional primera d’aquesta llei, etc.).
 • Ser una entitat empresarial o centre d’R+D+I establert a Espanya.
 • Ser un organisme de recerca públic o privat signant d’un conveni.
 • Ser un òrgan o centre d’educació superior i recerca.
 • Ser una escola de negoci establerta a Espanya.
 • Abonar la taxa per tramitació d’autorització o visat.

Puc portar la meva família amb mi?

Sí.

Aquesta condició és aplicable a:

 • Cònjuge o parella de fet

 • Fills i filles del titular, o del cònjuge o parella, menors d'edat o majors que, depenent econòmicament del titular o del cònjuge o parella, no hagin constituït per si mateixos una unitat familiar.

 • Ascendents a càrrec en primer grau del titular o del cònjuge o parella.

Quina és la seva vigència?

L’autorització té la durada del contracte o conveni d’acollida si fos inferior a tres anys, amb un màxim de tres anys, i es podrà renovar per períodes successius de dos anys, sempre que es mantinguin les mateixes condicions.

Com has de fer el tràmit?

 • Visat: Només pots fer el tràmit de manera presencial, adreçant-te personalment a les missions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en el teu país de residència. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat.
  Abans d’iniciar la sol·licitud, consulta’n el funcionament específic a la missió diplomàtica o oficina consular corresponent.
 • Autorització: L’empresa o entitat que acull l'investigador/a a Espanya ha de fer el tràmit en línia a la seu electrònica de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE)

Quins passos has de seguir?

Per l'autorització:

Pas 1: Tria una entitat (universitat, entitat empresarial, centre d’R+D+I o organisme d’investigació).

Pas 2: Recopila la documentació necessària.

Pas 3: L’entitat ha de sol·licitar l’autorització de residència per a recerca i pagar la taxa corresponent.

Pas 4: Si estàs fora d’Espanya, una vegada aprovada l’autorització, sol·licita el teu visat d’entrada.

Per al visat:

PAS 1: Has d’obtenir l’autorització
 • Perquè puguis sol·licitar el visat nacional, has de tramitar prèviament l’autorització de residència per a recerca. Una vegada acceptada i concedida aquesta autorització, hauràs de començar a tramitar el visat, acreditant que reuneixes els requisits sol·licitats.
PAS 2: Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació
 • Has de descarregar, emplenar i signar l’imprès de sol·licitud del visat nacional, especificant-hi el motiu del desplaçament.
 • El formulari del visat d'entrada està disponible en castellà, i de vegades el consolat competent posa a disposició una versió en l’idioma del país on es presenti la sol·licitud. El formulari de sol·licitud és comú per a tots els tipus de visat (a excepció del visat Schengen).
 • Abans de tramitar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
PAS 3: Sol·licita cita prèvia
 • El visat l’has de sol·licitar en persona o a través d’un/a representant amb l’acreditació deguda.
 • De manera general, per poder anar a tramitar el visat a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència has de concertar una cita prèvia a través de la seva pàgina web o mitjançant correu electrònic. 
PAS 4: Paga la taxa associada al visat
 • Per sol·licitar el visat s’ha d’abonar la taxa establerta.
PAS 5: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • Adreça’t a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència per lliurar-hi la documentació i poder tramitar el visat corresponent.
PAS 6: Rep o recull el visat
 • Una vegada validada la documentació, el pagament de la taxa i els requisits, si el visat és aprovat se’t notificarà. Pot ser que el rebis al domicili o que t’hagis de desplaçar per recollir-lo personalment a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país. Des de la notificació fins a la recollida del visat només tens un mes; en cas contrari, el teu visat serà cancel·lat.
 • En cas que el visat s’hagi denegat, rebràs una notificació.
 • Una vegada recollit el visat, recorda que has d’entrar a Espanya dins dels tres mesos següents.
PAS 7: Entrada a Espanya

Recorda que, un cop estiguis a Espanya, en funció del teu perfil, pot ser que hagis de fer altres tràmits relacionats (mira al final d'aquesta fitxa).

Qui pot fer la sol·licitud?

 • Visat: La presentació de la sol·licitud del visat nacional d’entrada l’ha d’efectuar la mateixa persona estrangera. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat competent podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat.
 • Autorització: L’entitat (universitat, entitat empresarial, centre d’R+D+I o organisme d’investigació).

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

La documentació que es presenta a continuació és merament indicativa, a manera de requisits mínims, ja que la documentació requerida pot variar en funció del teu país de residència. Cada missió diplomàtica o oficina consular podrà requerir qualsevol documentació addicional que consideri necessària per a la decisió sobre la concessió de l’autorització inicial. 

Tot i això, la documentació general i específica bàsica que has d’aportar és la següent:

 • Passaport, amb validesa mínima de sis (6) mesos i, almenys, dues (2) pàgines en blanc.
 • Assegurança de malaltia concertada amb una entitat que operi a Espanya.
 • Certificat d'antecedents penals del país o països on hagis viscut els darrers 2 anys, per delictes previstos a l'ordenament jurídic espanyol. Addicionalment, es presentarà una declaració responsable de la inexistència d'antecedents penals dels darrers cinc anys.
 • Certificat mèdic (si es demana visat).
 • Acreditació de mitjans econòmics suficients per a tu i per als membres de la teva família durant el període de residència a Espanya.
 • Acreditació de l’entitat (universitat o òrgan que contracta) on es desenvoluparà l’activitat investigadora.
 • Contracte amb l’entitat.

Quin és el termini?

 • Autorització: En un termini de vint dies feiners es resoldrà la teva autorització de residència per formació o recerca. Per notificar-t’ho, l'entitat sol·licitant rebrà l’estat de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica indicada en el moment de l’alta de la sol·licitud.
 • Visat: Una vegada obtinguda l’autorització, el pagament de la taxa i els requisits, s’emetrà el teu visat de residència per formació o recerca en un període de deu dies laborables segons la llei.

Quin és el cost?

 • Visat: La taxa és de 60 euros (amb caràcter general, però l’import pot variar depenent del país, nacionalitat del sol·licitant i tipus de visat). En cas que se’t denegui la sol·licitud, no està prevista la devolució de la taxa.
 • Autorització: La taxa és de 73,26 euros.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Més informació

Pots consultar la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès i en castellà), la pàgina de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE).

Tràmits vinculats importants

A continuació es mostren alguns exemples de tràmits que, en funció del teu perfil, pot ser que hagis de fer posteriorment:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.