Residència per a formació o recerca: visat i autorització

Què has de saber?

Si vols desenvolupar una activitat de formació, recerca i innovació en una universitat, en entitats empresarials o centres de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica, o en un organisme d’investigació establert a Espanya, i tens una oferta, l’entitat que t’acull ha de demanar una autorització de residència per a recerca.

MOLT IMPORTANT

L’autorització la sol·licita l’empresa o entitat (telemàticament) i no la persona interessada.

La persona interessada ha de sol·licitar el visat, abans del desplaçament, després que tingui aprovada l’autorització.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa que es desplacin a Espanya per dur-hi a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació en entitats públiques o privades.

Quina és la teva situació actual?

Si estàs fora d’Espanya, hauràs de sol·licitar un visat nacional per efectuar l’entrada a Espanya una vegada concedida l’autorització de residència.

Si estàs legalment a Espanya, la universitat, l’entitat empresarial, el centre d’R+D+I o l’organisme de recerca són els encarregats d’efectuar el tràmit per obtenir l’autorització de residència.

Quins requisits s’han de complir per sol·licitar el visat?

Per sol·licitar el visat nacional (de llarga durada) s’han de complir uns requisits generals i altres d’específics en funció del motiu del desplaçament.

 

Requisits generals

 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.

 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.
 • Certificat mèdic.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Tenir una assegurança de malaltia pública o privada concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Abonar la taxa per a la tramitació del visat nacional (de llarga durada).

 

Requisits específics

És indispensable disposar de l’autorització per a formació i recerca, els requisits de la qual es detallen a continuació.

Quins requisits s’han que complir per sol·licitar l’autorització?

Per sol·licitar l’autorització, tant la persona investigadora com l’entitat que l’acull han de complir alguns requisits:

 

REQUISITS DE LA PERSONA INVESTIGADORA:

 1. No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.
 2. No estar irregularment en territori espanyol.
 3. Tenir més de 18 anys.
 4. No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en els quals s’hagi residit durant els últims cinc anys per delictes previstos en l’ordenament jurídic espanyol.
 5. No constar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 6. Disposar de la documentació acreditativa de la qualificació professional exigida per a l’exercici de la professió.
 7. Tenir una assegurança de malaltia pública o privada concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 8. Disposar de recursos econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la família, si fos el cas, durant el període de residència a Espanya.
 9. Pertànyer a un dels perfils següents:
 1. Personal investigador al qual fa referència l’article 13 i la disposició addicional primera de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 2. Personal científic i tècnic que dugui a terme treballs de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica, en entitats empresarials o centres d’R+D+I establerts a Espanya.
 3. Investigadors i investigadores acollits en el marc d’un conveni per organismes de recerca públics o privats, en les condicions que s’estableixin reglamentàriament.
 4. Professors i professores contractats per universitats, òrgans o centres d’educació superior i recerca o escoles de negocis establerts a Espanya, d’acord amb els criteris que s’estableixin reglamentàriament.

 

CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR L’ENTITAT:

 1. Ser un organisme als quals es refereix la Llei de la ciència (universitats públiques, organismes públics de recerca, estatals i autonòmics, així com universitats i entitats privades d’acord amb la disposició addicional primera d’aquesta llei, etc.).
 2. Ser una entitat empresarial o centre d’R+D+I establert a Espanya.
 3. Ser un organisme de recerca públic o privat signant d’un conveni.
 4. Ser un òrgan o centre d’educació superior i recerca.
 5. Ser una escola de negoci establerta a Espanya.
 6. Abonar la taxa per tramitació d’autorització o visat.

Puc portar la meva família amb mi?

Sí.

El cònjuge i els fills i filles menors de 18 anys o majors d’edat que depenguin econòmicament de la persona titular i que no hagin constituït una unitat familiar pel seu compte. També podran acompanyar-la els ascendents a càrrec.

Quina és la seva vigència?

L’autorització té la durada del contracte o conveni d’acollida si fos inferior a dos anys, amb un màxim de dos (2) anys, i es podrà renovar per períodes successius de dos (2) anys, sempre que es mantinguin les mateixes condicions.

Com has de fer el tràmit?

 • Visat: Només pots fer el tràmit de manera presencial, adreçant-te personalment a les missions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en el teu país de residència. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat.
  Abans d’iniciar la sol·licitud, consulta’n el funcionament específic a la missió diplomàtica o oficina consular corresponent.
 • Autorització: Només es pot fer el tràmit en línia. El tràmit el farà l’entitat d’acollida a Espanya.

Quins passos has de seguir per obtenir el visat?

PAS 1: Has d’obtenir l’autorització
 • Perquè puguis sol·licitar el visat nacional, has de tramitar prèviament l’autorització de residència per a recerca. Una vegada acceptada i concedida aquesta autorització, hauràs de començar a tramitar el visat, acreditant que reuneixes els requisits sol·licitats.
PAS 2: Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació
 • Has de descarregar, emplenar i signar l’imprès de sol·licitud del visat nacional, especificant-hi el motiu del desplaçament.
 • El formulari del visat d'entrada està disponible en castellà, i de vegades el consolat competent posa a disposició una versió en l’idioma del país on es presenti la sol·licitud. El formulari de sol·licitud és comú per a tots els tipus de visat (a excepció del visat Schengen).
 • Abans de tramitar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
PAS 3: Sol·licita cita prèvia
 • El visat l’has de sol·licitar en persona o a través d’un/a representant amb l’acreditació deguda.
 • De manera general, per poder anar a tramitar el visat a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència has de concertar una cita prèvia a través de la seva pàgina web o mitjançant correu electrònic. 
PAS 4: Paga la taxa associada al visat
 • Per sol·licitar el visat s’ha d’abonar la taxa establerta.
 • L’import pot variar depenent del país, nacionalitat del sol·licitant i tipus de visat.
 • En alguns supòsits, està prevista una reducció o una exempció de la taxa. Tot i això, no està prevista la devolució de la taxa en cas que es denegui la sol·licitud.
PAS 5: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • Adreça’t a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència per lliurar-hi la documentació i poder tramitar el visat corresponent.
PAS 6: Rep o recull el visat
 • Una vegada validada la documentació, el pagament de la taxa i els requisits, si el visat és aprovat se’t notificarà. Pot ser que el rebis al domicili o que t’hagis de desplaçar per recollir-lo personalment a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país. Des de la notificació fins a la recollida del visat només tens un mes; en cas contrari, el teu visat serà cancel·lat.
 • En cas que el visat s’hagi denegat, rebràs una notificació.
 • Una vegada recollit el visat, recorda que has d’entrar a Espanya dins dels tres mesos següents.
PAS 7: Entrada a Espanya

Recorda que, una vegada siguis a Espanya, en funció del teu perfil, pot ser que hagis d’efectuar els tràmits següents:

Quins passos has de seguir per obtenir l’autorització?

 1. Tria una entitat (universitat, entitat empresarial, centre d’R+D+I o organisme d’investigació).
 2. Recopila la documentació necessària.
 3. L’entitat (universitat, entitat empresarial, centre d’R+D+I o organisme d’investigació) ha de sol·licitar l’autorització de residència per a recerca i pagar la taxa corresponent.
 4. Si estàs fora d’Espanya, una vegada aprovada l’autorització, sol·licita el teu visat d’entrada.

Qui pot fer la sol·licitud?

 • Visat: La presentació de la sol·licitud del visat nacional d’entrada l’ha d’efectuar la mateixa persona estrangera. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat competent podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat.

 

 • Autorització: L’entitat (universitat, entitat empresarial, centre d’R+D+I o organisme d’investigació).

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

Si s’aporten documents expedits en un idioma diferent del castellà, han d’estar traduïts al castellà per un traductor o traductora jurat.  

D’altra banda, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

La documentació que es presenta a continuació és merament indicativa, a manera de requisits mínims, ja que la documentació requerida pot variar en funció del teu país de residència. Cada missió diplomàtica o oficina consular podrà requerir qualsevol documentació addicional que consideri necessària per a la decisió sobre la concessió de l’autorització inicial. 

Tot i això, la documentació general i específica bàsica que has d’aportar és la següent:

 1. Passaport, amb validesa mínima de sis (6) mesos i, almenys, dues (2) pàgines en blanc.
 2. Assegurança de malaltia concertada amb una entitat que operi a Espanya.
 3. Certificat d’antecedents penals (en cas de trobar-se a Espanya en situació d’estada en el moment de presentar la sol·licitud).
 4. Certificat mèdic (si es demana visat).
 5. Acreditació de mitjans econòmics suficients per a tu i per als membres de la teva família durant el període de residència a Espanya.
 6. Acreditació de l’entitat (universitat o òrgan que contracta) on es desenvoluparà l’activitat investigadora.
 7. Contracte amb l’entitat.

Quin és el cost de la sol·licitud?

 • Visat: La taxa és de 60 euros (amb caràcter general). En cas que se’t denegui la sol·licitud, no està prevista la devolució de la taxa.
 • Autorització: La taxa és de 73,26 euros.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

On puc trobar més informació?

Pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà), la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès i en castellà), la pàgina de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE) i el full informatiu per investigar a Espanya disponible a:

Tràmits vinculats importants

A continuació es mostren alguns exemples de tràmits que, en funció del teu perfil, pot ser que hagis de fer posteriorment:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.