Residència per trasllat intraempresarial: visat i autorització

Què has de saber?

Si la teva empresa et desplaça a una altra empresa espanyola del mateix grup empresarial o a una empresa espanyola amb la qual pot acreditar que es manté una relació de negoci estreta (encara que no siguin del mateix grup), s’ha de demanar una autorització.

MOLT IMPORTANT

El trasllat intraempresarial es dona quan es destina un treballador o treballadora a un centre de treball diferent de la mateixa empresa o grup d’empreses i això li exigeix canvis de residència.

L’autorització la sol·licita l’empresa o entitat (telemàticament) i no la persona interessada.

La persona interessada ha de sol·licitar el visat, abans del desplaçament, després que tingui aprovada l’autorització.

A qui s’adreça?

A les persones extracomunitàries que vinguin a residir a España per trasllat intraempresarial.

Quina és la teva situació actual?

Si estàs fora d’Espanya, hauràs de sol·licitar un visat nacional per efectuar l’entrada a Espanya una vegada concedida l’autorització de residència per trasllat intraempresarial.

Si estàs legalment a Espanya, s’ha de sol·licitar l’autorització de trasllat intraempresarial per part de l’empresa d’acollida a Espanya.

Quins requisits s’han de complir per sol·licitar el visat?

Una vegada obtinguda l’autorització, per sol·licitar el visat nacional (de llarga durada) s’han de complir uns requisits generals i altres d’específics.

 

Requisits generals

 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Tenir una assegurança de malaltia pública o privada concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Abonar la taxa per a la tramitació del visat nacional (de llarga durada).

 

Requisits específics

És indispensable disposar de l’autorització per trasllat intraempresarial, els requisits de la qual es detallen a continuació.

Quins requisits s’han que complir per sol·licitar l’autorització?

Requisits de l’empleat o empleada

 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • Tenir més de 18 anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni.
 • Tenir una titulació superior o equivalent o, si escau, una experiència mínima professional de tres anys.
 • Tenir una relació laboral o professional, prèvia i continuada, de tres mesos amb una o algunes de les empreses del grup.

 

Requisits de l’empresa

 • Que l’empresa o grup empresarial pugui acreditar l’existència d’una activitat empresarial real.
 • Acreditar que el trasllat s’efectua entre dues empreses del mateix grup o bé entre dues empreses que hagin signat un acord de prestació de serveis. 
 • Documentar la cobertura de la Seguretat Social, inclosa la cobertura sanitària, del treballador o treballadora, mitjançant un certificat de cobertura (en cas que hi hagi conveni amb la Seguretat Social entre Espanya i el país emissor) o mitjançant nomenament d’un representant que es responsabilitzi de les cotitzacions del treballador o treballadora (quan no hi hagi conveni).  
 • Documentació de l’empresa que acrediti les condicions del trasllat.  
 • Abonar la taxa per a la tramitació de l’autorització.

Quina és la seva vigència?

La durada de l’autorització coincidirà amb la durada del trasllat i, com a regla general, serà, com a màxim, de tres anys, renovable per períodes de dos anys si es mantenen les condicions que van donar lloc al trasllat.

No obstant això, hi ha una durada màxima del trasllat per a determinades categories que condiciona la vigència de l’autorització o la possibilitat de renovar: 

 • En el cas de treballadors i treballadores en formació, la durada és d’un any.
 • En el cas de directius i especialistes, la durada màxima del trasllat és de tres anys. 

Puc portar la meva família amb mi?

.

Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament i poden sol·licitar, de manera conjunta o a posteriori, l’autorització o el visat. Aquesta condició és aplicable a:

 • Cònjuge o parella de fet

 • Fills i filles del titular, o del cònjuge o parella, menors d'edat o majors que, depenent econòmicament del titular o del cònjuge o parella, no hagin constituït per si mateixos una unitat familiar.

 • Ascendents a càrrec en primer grau del titular o del cònjuge o parella.

¿Cómo debes hacer el trámite?

 • Visat: Només pots fer el tràmit de manera presencial, adreçant-te personalment a les missions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en el teu país de residència. Abans d’iniciar la sol·licitud, consulta’n el funcionament específic a la missió diplomàtica o oficina consular corresponent.
 • Autorització: L'empresa o entitat que acull el treballador a Epaña ha de fer el tràmit en línia a la seu electrònica de la  Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE)

Quins passos has de seguir per obtenir el visat?

Pas 1: Has d’obtenir l’autorització
 • Perquè puguis sol·licitar el visat nacional, l’empresa d’acollida a Espanya ha de tramitar prèviament l’autorització de residència i treball per trasllat intraempresarial. Una vegada acceptada i concedida aquesta autorització, hauràs de començar a tramitar el visat, acreditant que reuneixes els requisits sol·licitats.
Pas 2: Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació
 • Has de descarregar, emplenar i signar l’imprès de sol·licitud del visat nacional, especificant-hi el motiu del desplaçament.
 • El formulari està disponible en castellà, i de vegades el consolat competent posa a disposició una versió en l’idioma del país on es presenti la sol·licitud. El formulari de sol·licitud és comú per a tots els tipus de visat.
 • Abans de tramitar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
Pas 3: Sol·licita cita prèvia
 • El visat l’has de sol·licitar en persona o a través d’un/a representant amb l’acreditació deguda.
 • De manera general, per poder anar a tramitar el visat a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència has de concertar una cita prèvia a través de la seva pàgina web o mitjançant correu electrònic.
Pas 4: Paga la taxa associada al visat
 • Per sol·licitar el visat s’ha d’abonar la taxa establerta.
Pas 5: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • Adreça’t a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència per lliurar-hi la documentació i poder tramitar el visat corresponent.
Pas 6: Rep o recull el visat
 • Una vegada validada la documentació, el pagament de la taxa i els requisits, si el visat és aprovat se’t notificarà. Pot ser que el rebis al domicili juntament amb el teu passaport o que t’hagis de desplaçar per recollir-lo personalment a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país. Des de la notificació fins a la recollida del visat només tens un mes; en cas contrari, el teu visat serà cancel·lat.
 • En cas que el visat s’hagi denegat, rebràs una notificació.
 • Una vegada recollit el visat, recorda que has d’entrar a Espanya dins dels tres mesos següents.
Pas 7: Entrada a Espanya

Recorda que, un cop estiguis a Espanya, en funció del teu perfil, pot ser que hagis de fer altres tràmits relacionats (mira al final d'aquesta fitxa).

Quins passos s’han de seguir per obtenir l’autorització?

L’empresa o entitat que t’acull és l’encarregada de fer el tràmit per obtenir l’autorització, el qual s’ha de realitzar de manera telemàtica.

Pas 1: L’empresa sol·licita l’autorització de residència.
 • L’empresa o entitat que t’acull ha de sol·licitar l’autorització de residència per trasllat intraempresarial. Aquesta sol·licitud es tramita a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics a Espanya.
Pas 2: Si ets fora d’Espanya, sol·licita el teu visat
 • Si ets fora d’Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, una vegada aprovada l’autorització has de sol·licitar el visat per poder entrar en territori espanyol.
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del visat, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.
Pas 3: Rep la notificació de resolució
 • En un termini màxim de vint (20) dies es resoldrà la teva autorització de residència per trasllat intraempresarial. 
 • Rebràs una notificació de l’estat de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica indicada en el moment de l’alta de la sol·licitud. 
Pas 4: Entrada a Espanya

Recorda que, un cop estiguis a Espanya, en funció del teu perfil, pot ser que hagis de fer altres tràmits relacionats (mira al final d'aquesta fitxa).

Qui pot fer la sol·licitud?

 • Visat: La presentació de la sol·licitud del visat nacional d’entrada l’ha d’efectuar la mateixa persona estrangera. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat competent podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat.
 • Autorització: La presentació de la sol·licitud l’ha de fer l’empresa o entitat que acull la persona estrangera.

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

Documentació del treballador o treballadora
 • Còpia completa del passaport amb validesa mínima d’un any i almenys dues pàgines en blanc.
 • Certificat d'antecedents penals del país o països on hagis viscut els darrers 2 anys, per delictes previstos a l'ordenament jurídic espanyol. Addicionalment, es presentarà una declaració responsable de la inexistència d'antecedents penals dels darrers cinc anys.
 • Documentació que acrediti la titulació superior o equivalent (legalitzada, traduïda i, si escau, homologada) o bé certificació de tenir una experiència professional mínima de tres anys.
 • Acreditació d’una relació laboral o professional prèvia i continuada d’almenys tres mesos anteriors a la sol·licitud, amb una o diverses empreses del grup.
Documentació de l’empresa
 • Documentació que acrediti el trasllat.
 • Documentació que acrediti la relació amb la Seguretat Social i assegurança de malaltia si el treballador no té cobertura sanitària pública.
 • Acreditació de l’existència d’una activitat empresarial real i, si escau, la del grup empresarial.

Quin és el termini?

 • Autorització: En un termini de vint dies feiners es resoldrà la teva autorització de residència per trasllat intraempresarial. Per notificar-t’ho, l’empresa sol·licitant rebrà l’estat de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica indicada en el moment de l’alta de la sol·licitud.
 • Visat: Una vegada obtinguda l’autorització, el pagament de la taxa i els requisits, s’emetrà el teu visat de residència per trasllat intraempresarial en un període de deu dies laborables segons la llei.

Quin és el cost?

 • Visat: La taxa és de 60 euros (amb caràcter general, però l’import és, amb caràcter general, de 60 euros, però pot variar depenent del país, nacionalitat del sol·licitant i tipus de visat). En cas que se’t denegui la sol·licitud, no està prevista la devolució de la taxa.
 • Autorització: La taxa és de 73,26 euros.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Més informació

Pots consultar la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès i en castellà) i el full informatiu per a treballadors que realitzin moviments intraempresarials dins de la mateixa empresa o grup d’empreses (ciutadans no UE) disponible en diferents llengües:

 • Full informatiu trasllat intraempresarial en castellà
 • Full informatiu trasllat intraempresarial en anglès
 • Full informatiu trasllat intraempresarial en rus
 • Full informatiu trasllat intraempresarial en xinès
 • Full informatiu trasllat intraempresarial en portuguès

Tràmits vinculats importants

A continuació es mostren alguns exemples de tràmits que, en funció del teu perfil, hauràs d’efectuar posteriorment:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.