Residència per a professionals altament qualificats/des: visat i autorització

Què has de saber?

Si et contracten com a professional altament qualificat, perquè puguis viure i treballar a Espanya l’empresa o entitat que et contractarà ha de demanar una autorització.

MOLT IMPORTANT

Tingues en compte que la llei no recull de manera clara la definició de treballador altament qualificat. Per aquesta raó, aquesta condició s’ha de determinar d’acord amb el criteri de l’administració que estudiï la sol·licitud.

L'autorització la sol·licita l'empresa o entitat, o el representant de la dita empresa degudament acreditat (telemàticament) i no la persona interessada.

La persona interessada ha de sol·licitar el visat, abans del desplaçament, després que tingui aprovada l’autorització.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones extracomunitàries que tinguin una oferta de treball d’una empresa domiciliada a Espanya i per al qual es requereixin determinades habilitats o qualificacions, demostrable a través de:

 • Una titulació universitària o d’escola de negoci reconeguda.
 • Una titulació de formació professional de grau superior.
 • Excepcionalment, una experiència prèvia acreditativa en el lloc de treball similar al que s’ofereix d’un mínim de tres anys.

Quina és la teva situació actual?

Si estàs fora d’Espanya, l’empresa o entitat que et vulgui contractar ha de sol·licitar la corresponent autorització en línia de manera prèvia al visat nacional per efectuar l’entrada a Espanya.

Si estàs legalment a Espanya, l’empresa o entitat que et vulgui contractar ha de sol·licitar la corresponent autorització en línia..

Quins requisits s’han de complir per sol·licitar el visat?

Per sol·licitar el visat nacional (de llarga durada) s’han de complir uns requisits generals i altres d’específics en funció del motiu del desplaçament.

Requisits generals

 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.

 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.

 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.

 • Abonar la taxa per a la tramitació del visat nacional (de llarga durada).

Requisits específics

És indispensable disposar de l’autorització per a professionals altament qualificats, els requisits de la qual es detallen a continuació.

Quins requisits s’han que complir per sol·licitar l’autorització?

Per sol·licitar l’autorització, tant el treballador o treballadora com l’empresa han de complir alguns requisits.

Requisits de l’empleat o empleada

 • No estar irregularment en territori espanyol.

 • Tenir més de 18 anys.

 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.

 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni.

 • Tenir una titulació superior o equivalent o, si escau, una experiència mínima professional de tres anys que es pugui considerar equiparable.

Requisits de l’empresa

 • Tenir un certificat de cobertura (conveni amb la Seguretat Social) o una assegurança de malaltia per al treballador o treballadora, concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.

 • Abonar la taxa per a la tramitació de l’autorització.

 • Presentar una oferta de treball i descripció del lloc ofert al treballador o treballadora, en què es justifiqui per què l’empresa necessita algú del seu perfil i qualificacions i informant que s’abonarà un salari que correspon al nivell del treballador o treballadora. (El salari per a tècnics i especialistes serà un mínim brut anual de 40.077 euros; per a directors i gerents, un mínim de 54.142 euros bruts anuals. Respecte a empleats de 30 anys o menys, s’aplicarà als requisits salarials un coeficient reductor de 0,75.)

Quina és la seva vigència?

 • Visat: La vigència pot ser de fins a un any.

 • Autorització: La vigència coincideix amb la durada del contracte, amb un màxim de tres anys.

Puc portar la meva família amb mi?

.

Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament i poden sol·licitar, de manera conjunta o a posteriori, l’autorització o el visat. Aquesta condició és aplicable a:

 • Cònjuge o parella de fet

 • Fills i filles del titular, o del cònjuge o parella, menors d'edat o majors que, depenent econòmicament del titular o del cònjuge o parella, no hagin constituït per si mateixos una unitat familiar.

 • Ascendents a càrrec en primer grau del titular o del cònjuge o parella.

Com has de fer el tràmit?

 • Visat: Només pots fer el tràmit de manera presencial, adreçant-te personalment a les missions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en el teu país de residència. Abans d’iniciar la sol·licitud, consulta’n el funcionament específic a la missió diplomàtica o oficina consular correponent.
 • Autorització: L’empresa o entitat que acull el treballador a Espanya ha de fer el tràmit en línia a la seu electrònica de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE)

Quins passos has de seguir per obtenir el visat?

PAS 1: Has d’obtenir l’autorització
 • Perquè puguis sol·licitar el visat nacional, l’empresa ocupadora ha de tramitar prèviament l’autorització de residència i treball de professional altament qualificat. Una vegada acceptada i concedida aquesta autorització, has de començar a tramitar el visat, acreditant que reuneixes els requisits sol·licitats.
PAS 2: Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació
 • Has de descarregar, emplenar i signar l’imprès de sol·licitud del visat nacional, especificant-hi el motiu del desplaçament.
 • El formulari està disponible en castellà, i de vegades el consolat competent posa a disposició una versió en l’idioma del país on es presenti la sol·licitud. El formulari de sol·licitud és comú per a tots els tipus de visat (excepte per a visats Schengen)
 • Abans de tramitar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
PAS 3: Sol·licita cita prèvia
 • Has de sol·licitar el visat en persona o a través d’un/a representant amb la deguda acreditació.

 • De manera general, per poder anar a tramitar el visat a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència has de concertar una cita prèvia a través de la seva pàgina web o mitjançant correu electrònic.

PAS 4: Paga la taxa associada al visat
 • Per sol·licitar el visat s’ha d’abonar la taxa establerta.

PAS 5: Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació
 • Adreça’t a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència per lliurar-hi la documentació i poder tramitar el visat corresponent.
PAS 6: Rep o recull el visat
 • Una vegada validada la documentació, el pagament de la taxa i els requisits, si la sol·licitud de visat és aprovada, se’t notificarà. Normalment es notifica per correu electrònic. Pot ser que el rebis al teu domicili juntament amb el teu passaport o que t’hagis de desplaçar personalment a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país perquè estampin el visat en el teu passaport. Des de la notificació fins a la recollida del visat només tens un mes; en cas contrari, el teu visat serà cancel·lat.

 • En cas que el visat s’hagi denegat, rebràs una notificació.

 • Una vegada recollit el visat, recorda que has d’entrar a Espanya dins dels tres mesos següents.

PAS 7: Entrada a Espanya

Recorda que, un cop estiguis a Espanya, en funció del teu perfil, pot ser que hagis de fer altres tràmits relacionats (mira al final d'aquesta fitxa).

Quins passos s’han de seguir per obtenir l’autorització?

PAS 1: L’empresa sol·licita l’autorització
 • L’empresa o entitat que et vol contractar ha de sol·licitar l’autorització de residència per a professionals altament qualificats. Aquesta sol·licitud es tramita a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics a Espanya.

 • Per facilitar l’obtenció de l’autorització per part de l’empresa, consulta la documentació requerida per tenir-la preparada en cas que se’t demani.

PAS 2: Rep la notificació de resolució
 • En el termini màxim estabert es resoldrà la teva autorització de residència per a professionals altament qualificats.

 • L’empresa rebrà una notificació de l’estat de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica indicada en el moment de l’alta de la sol·licitud.

PAS 3: Si ets fora d’Espanya, sol·licita el teu visat
 • Si ets fora d’Espanya en el moment que l'empresa presenta la sol·licitud, una vegada aprovada l’autorització has de sol·licitar el visat per poder habilitar la teva entrada al territori.

 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del visat, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

PAS 4: Entrada a Espanya

Recorda que, un cop estiguis a Espanya, en funció del teu perfil, pot ser que hagis de fer altres tràmits relacionats (mira al final d'aquesta fitxa).

Qui pot fer la sol·licitud?

 • Visat: La presentació de la sol·licitud del visat nacional d’entrada l’ha d’efectuar la mateixa persona estrangera. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat competent podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat.

 • Autorització: La presentació de la sol·licitud l’ha de fer l’empresa o entitat que vol contractar la persona estrangera o el representant de la dita empresa degudament acreditat.

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.

MOLT IMPORTANT

Els documents aportats han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’emissió del document.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents

Recorda que la documentació requerida pot variar en funció del país de residència. A més, cada consolat pot requerir qualsevol documentació addicional que consideri necessària per prendre la decisió sobre la concessió del visat. Tot i això, la documentació general que has d’aportar és la següent:

Documentació del treballador o treballadora

 • Formulari de sol·licitud del visat nacional, quan correspongui.

 • Còpia completa del passaport amb una validesa mínima de sis mesos i almenys dues pàgines en blanc.

 • Certificat d’antecedents penals del país o països on hagis viscut els últims 2 anys. Addicionalment, es presentarà una declaració responsable de la inexistència d’antecedents penals dels últims cinc anys.
 • Resolució de l’autorització, en la qual s’especifica la seva aprovació i temps de durada.

 • Curriculum vitae actualitzat.

 • Documentació que acrediti la titulació superior o equivalent del ciutadà o ciutadana (legalitzada, traduïda i homologada, depenent del tipus de professió), o bé certificació de reunir una experiència professional mínima de tres anys.

Documentación de la empresa

 • Documentació que identifiqui l’empresa que sol·licita l’autorització:

 • Contracte de treball signat, amb les condicions mínimes establertes per a la contractació de treballadors altament qualificats (salari, lloc de treball).

 • Acreditació que l’empresa garanteix la solvència necessària.

 • Certificat acreditatiu de la Seguretat Social o assegurança mèdica privada.

Quin és el termini?

 • Autorització: En un termini de vint dies feiners es resoldrà la teva autorització de residència per professional altament qualificat. Per notificar-t’ho, l’empresa sol·licitant rebrà l’estat de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica indicada en el moment de l’alta de la sol·licitud.
 • Visat: Una vegada obtinguda l’autorització, el pagament de la taxa i els requisits, s’emetrà el teu visat de residència per professional altament qualificat en un període de deu dies laborables segons la llei.

Quin és el cost?

 • Visat: La taxa és de 60 euros (amb caràcter general però pot variar segons el país, la nacionalitat i el tipus de visat). En cas que se’t denegui la sol·licitud, no està prevista la devolució de la taxa.

 • Autorització: La taxa és de 73,26 euros

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Més informació

Pots consultar la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès i en castellà) i el full informatiu per a professionals altament qualificats (ciutadans no UE) disponible en diferents llengües:

 • Full informatiu professionals altament qualificats en castellà
 • Full informatiu professionals altament qualificats en anglès
 • Full informatiu professionals altament qualificats en rus
 • Full informatiu professionals altament qualificats en xinès
 • Full informatiu professionals altament qualificats en portuguès

Tràmits vinculats importants

A continuació, es mostren alguns exemples de tràmits que has d’efectuar posteriorment:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.