Targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Updated 12/2021

Targeta destinada a acreditar la situació legal de la persona estrangera a Espanya

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA DEPÈN de l’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA que documenta la targeta

El període de vigència és IDÈNTIC a l’AUTORITZACIÓ

El termini de sol·licitud és d’un MES des de l’entrada a Espanya o des de la data de la publicació de la resolució de l’autorització de residència.  

Es tramita de manera PRESENCIAL

Què és?

És el document únic i exclusiu que acredita la situació legal a Espanya i la identitat de les persones estrangeres no comunitàries que disposin d’una autorització de residència superior a sis mesos o de totes les persones estrangeres que hagin obtingut una autorització de residència de llarga durada. 

Què és important saber?

És una targeta personal i intransferible. A la targeta també hi poden constar els fills i filles o representats menors d’edat no emancipats o amb discapacitat, si es demana.

Aquesta targeta conté les dades d’identificació, la fotografia i el número d’identitat d’estranger (NIE), així com el tipus d’autorització d’estada o residència a Espanya.

Es considera un tràmit prioritari que, a més, s’ha de fer personalment, ja que per obtenir la targeta se sol·licita el registre de l’empremta dactilar.

La TIE tindrà un període de vigència idèntic al de l’autorització o el reconeixement del dret que en justifiqui l’expedició.

 

També pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Per què és important fer-lo?

És obligatori per a totes les persones estrangeres a les quals s’hagi expedit un visat o una autorització per quedar-se a Espanya per un període superior a sis mesos o per als qui hagin obtingut la residència de llarga durada.

Aquest document és el que n'acredita la permanència legal al país i s’ha de conservar en vigor. Si no es té la TIE, i encara que es disposi de visat, això pot comportar una sanció.

A qui va dirigit?

S’adreça a:

 • Els ciutadans i ciutadanes estrangers que no formin part d’un estat membre de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) ni de Suïssa i vulguin residir a Espanya per un període superior a sis mesos.
 • Tots els ciutadans o ciutadanes estrangers que hagin obtingut el permís de residència de llarga durada.

Qui l’ha de sol·licitar?

La sol·licitud l’ha de presentar la mateixa persona estrangera i de manera presencial, atès que se li demanarà la identificació mitjançant l’empremta dactilar per obtenir la targeta. 

Quins requisits s’han de complir?

Per sol·licitar la TIE s’ha de donar algun dels casos següents:

 • Tenir un visat o una autorització per quedar-se a Espanya per un període superior a sis mesos.
 • Que s'hagi modificat o alterat la situació legal de la persona titular de la TIE o la seva situació laboral, incloent-hi la renovació de l’autorització.
 • Que s’hagi robat, extraviat, destruït o inutilitzat la TIE de què es disposava.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Cos Nacional de Policia (Ministeri de l’Interior, Govern d’Espanya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Normalment hi ha molta confusió entre els termes NIE (número d’identitat d’estranger), TIE (targeta d’identitat d’estranger) i certificat de registre de ciutadans de la Unió:
  • El NIE és únicament el número, únic i exclusiu, que permet la identificació administrativa de les persones estrangeres amb els òrgans de l’Estat espanyol. Apareix a tots els documents identificatius de la persona estrangera.
  • La TIE és una targeta física identificativa. L’han de tenir les persones extracomunitàries autoritzades a quedar-se a Espanya per un període superior a sis mesos o totes les persones estrangeres amb un permís de llarga durada. Conté les dades d’identificació, així com el NIE i el tipus d’autorització d’estada o residència de la persona estrangera.
  • El certificat de registre de ciutadans de la Unió és un document físic identificatiu. L’han de tenir obligatòriament les persones de la UE, de l’EEE o de Suïssa que vulguin quedar-se a Espanya per un període superior a tres mesos. Conté les dades d’identificació, així com el NIE.
 • La demanda de cites prèvies és elevada, i per això pot ser difícil aconseguir hora la primera vegada que s’intenta sol·licitar. Per aquesta raó, es recomana intentar obtenir una cita tan bon punt s’arribi a Espanya.
 • Els nens i nenes de menys de 5 anys no han d’efectuar el procés de presa d’empremtes necessari per sol·licitar la targeta, però sí que hi han d’anar personalment per demanar-la.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

En persona

Com que es tracta d’un tràmit identificatiu del ciutadà o ciutadana estranger, únicament el pots fer de manera presencial a l’oficina d’estrangeria de la província en la qual vulguis residir o a la comissaria de policia corresponent.

Recorda que, per efectuar el tràmit, es requereix la identificació mitjançant l’empremta dactilar.

Quins passos has de seguir per sol·licitar la targeta d’identitat d’estranger?

1
2
3
4
5
6
7
Tramita l’obtenció del visat o l’autorització

Per poder sol·licitar la TIE has d’obtenir prèviament el visat o l’autorització que et doni permís per residir i treballar al territori nacional. La targeta és l’últim pas necessari per formalitzar el permís de treball esmentat, i no es pot sol·licitar sense l’expedició prèvia d’aquest.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del visat o l'autorització, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Obtén el número de la Seguretat Social i l’alta (si et cal)

Després de la teva entrada a Espanya i abans del començament de l’activitat laboral, t’has d’afiliar a la Seguretat Social sol·licitant el número de la Seguretat Social i l’alta al sistema.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del número de la Seguretat Social i el vinculat a l’alta a la Seguretat Social, accedeix a la informació dels tràmits en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-los.

Següent
Emplena el formulari (EX17) i recopila la documentació necessària

Has de descarregar, emplenar i signar el model oficial de sol·licitud de la TIE (EX17) per duplicat.

El formulari està disponible únicament en castellà.

Abans d’iniciar-se el període de sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran per obtenir la targeta.

Documentació
 • Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.
 • Si s’aporten documents d’altres països, han d’estar traduïts al català o al castellà.
 • D’altra banda, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.
  • Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats, d'acord amb el que disposa la normativa comunitària que els empara.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document públic ha d’estar traduït mitjançant una traducció autoritzada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

 • Justificant de la cita.
 • Dues còpies impreses de la sol·licitud en model oficial (EX17) per duplicat, degudament emplenat i signat.
 • Passaport o títol de viatge amb el segell d’entrada a Espanya, signe o marca del control efectuat al lloc fronterer.
 • Justificant del pagament de la taxa model 790 codi 012 de la targeta. 
 • Una fotografia recent en color, amb fons blanc, de mida carnet.
 • Acreditació d’un dels requisits següents:
  • Afiliació o alta a la Seguretat Social.
  • Certificat de cobertura del país d’origen de la teva situació assimilada al règim de Seguretat Social.
  • Documentació que acrediti l’alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona.
 • En el cas d’haver perdut la targeta o que hagi quedat inutilitzada: denúncia per pèrdua o robatori o presentació de la targeta inutilitzada.
 • Còpia de la resolució administrativa de concessió de l’autorització de residència. 
 • En el cas de menors, han d’anar en companyia del seu representant legal amb la documentació deguda (pare, mare o tutor o tutora).
 • En cas de reagrupament familiar, hi ha d’anar el o la familiar reagrupant amb la seva targeta original.
 • En cas de permisos o visats sol·licitats conjuntament per unitats familiars, el titular del visat o permís haurà de ser present en cada una de les cites dels membres familiars.   
Següent
Sol·licita la cita prèvia en línia

Per sol·licitar la TIE és indispensable demanar cita prèvia per presentar la documentació a l’oficina d’estrangeria de la província en què vulguis quedar-te o fixar la teva residència o, si no n’hi ha, a la comissaria de policia corresponent.

Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:

 • A “PROVINCIAS DISPONIBLES”, tria “Barcelona” i fes clic a “Aceptar”. 
 • Al camp “TRÁMITES CUERPO NACIONAL DE POLICÍA”, tria l’opció “POLICÍA - TOMA DE HUELLAS (EXPEDICIÓN DE TARJETA) Y RENOVACIÓN DE TARJETA DE LARGA DURACIÓN”. 
 • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Aceptar”.  
 • Emplena les dades personals sol·licitades. 
 • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita. Emplena les dades complementàries sol·licitades. 
 • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles. 
 • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita al teu correu electrònic. 

Algunes seccions de la seu electrònica per sol·licitar cita prèvia està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Per obtenir informació de l’adreça, els telèfons i els horaris d’atenció al públic de l’oficina d’estrangeria, consulta la pàgina web corresponent.

Següent
Paga la taxa associada al tràmit

Has d’abonar la taxa abans de la cita prèvia, ja que n'hauràs de justificar el pagament. Hi ha un únic model (model 790) per efectuar el pagament, en el qual has d’assenyalar el tipus exacte de document que demanes. D'acord amb això, les taxes varien, i poden ser:

 • “TIE que documenta la primera concessió de l’autorització de residència temporal, d’estada o per a treballadors fronterers”: 15,76 euros. 
 • “TIE que documenta la renovació de l’autorització de residència temporal o la pròrroga de l’estada o de l’autorització per a treballadors fronterers”: 18,92 euros.   
 • “TIE que documenta l’autorització de residència i treball de dones víctimes de violència de gènere i víctimes del tràfic d’éssers humans”: 15,76 euros. 
 • “TIE que documenta l’autorització de residència de llarga durada o residència de llarga durada-UE”: 21,44 euros. 

Per poder fer el pagament de la taxa corresponent (taxa 012 del model 790), emplena els camps del formulari (indicant-hi la forma de pagament), descarrega’l i imprimeix-lo.

El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números).

El formulari està disponible únicament en castellà.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura-hi la documentació

Ves al lloc indicat, en el qual hagis concertat cita prèvia, i lliurar-hi la documentació i registra les teves empremtes dactilars. La documentació necessària es detalla en el tercer apartat del procés (“3. Emplena el formulari (EX17) i recopila la documentació necessària > Documentació”).

En acabar la cita, rebràs un resguard per poder anar a recollir la targeta en un període de quaranta dies, aproximadament. En el resguard s’indica el lloc de recollida.

Els nens i nenes de menys de 5 anys no han d’efectuar el procés de presa d’empremtes necessari per sol·licitar la targeta, però sí que hi han d’anar personalment per demanar-la. En canvi, en algunes comissaries no cal que hi vagin de nou per poder recollir-la, ja que ho poden fer els seus progenitors o el tutor o tutora legal.

Següent
Recull la targeta d’identitat d’estranger

Ves al lloc indicat per recollir la teva TIE, amb el teu passaport i el resguard de recollida de la targeta, els quals acreditin que ets el destinatari o destinatària del document.