Autorització de residència per trasllat intraempresarial

Updated 01/2022

Autorització per residir i treballar a causa d’un trasllat intraempresarial, vàlida per a tot el territori nacional

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA és de 72,53 € (l’import l’assumeix l’empresa)

La VIGÈNCIA del permís inicial es concedeix amb un màxim de dos ANYS

S’ha de sol·licitar amb CARÀCTER PREVI a l’obtenció del VISAT o EN EL CAS DE SER JA LEGALMENT A ESPANYA

L’expedient de sol·licitud el PRESENTA L’EMPRESA

Què és?

És el document que habilita a residir i treballar a Espanya a un treballador o treballadora a qui l’empresa estrangera per a la qual treballa ha desplaçat a una altra empresa espanyola del mateix grup empresarial o a una empresa espanyola amb la qual pot acreditar que manté una relació de negoci estreta. Han de disposar d’aquest document les persones estrangeres de fora de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa. 

L’autorització la sol·licita l’empresa o entitat que acull la persona estrangera a Espanya, o algú en representació de l’empresa amb l’acreditació deguda.

 • Si el ciutadà o ciutadana està fora d’Espanya, aquesta autorització és un requisit indispensable per tramitar el corresponent visat nacional que habilita a entrar a Espanya per iniciar una relació laboral.
 • Si el ciutadà o ciutadana està legalment al territori espanyol, s’ha de sol·licitar únicament l’autorització per poder residir i treballar al territori.

En ambdós casos, també es pot sol·licitar, conjuntament o a posteriori, l’autorització per permetre la residència dels familiars del treballador o treballadora. 

La durada de l’autorització coincidirà amb la durada del trasllat i, com a regla general, serà, com a màxim, de dos anys, renovable per períodes de dos anys si es mantenen les condicions que van donar lloc al trasllat. No obstant això, existeix una durada màxima del trasllat per a determinades categories que condiciona la vigència de l¡autorització o la possibilitat de renovar: 

 • En el cas de treballadors i treballadores en formació, la durada és d’un any.
 • En el cas de directius i especialistes, la durada màxima del trasllat és de tres anys. 

Què és important saber?

El trasllat intraempresarial es dona quan es destina un treballador o treballadora a un centre de treball diferent de la mateixa empresa o grup d’empreses, i això li exigeix canvis de residència (també s’admet quan es demostra que hi ha un vincle empresarial estret —prestació de serveis— entre dues empreses, encara que no siguin del mateix grup). 

També pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà), la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès, castellà i xinès) i el full informatiu de trasllat intraempresarial (disponible en anglès, rus, xinès, portuguès i castellà)

Per què l’has de sol·licitar?

És indispensable obtenir-lo per demostrar el dret adquirit a residir i treballar al territori espanyol per a les persones que no siguin de la UE, de l’EEE ni de Suïssa.

A qui va dirigit?

S’adreça a les persones de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa que es desplacin a Espanya per un trasllat intraempresarial.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer l’empresa o entitat que acull el ciutadà o ciutadana estrangers.

Quins requisits s’han de complir?

S’adreça a les persones de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa que es desplacin a Espanya per un trasllat intraempresarial.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer l’empresa o entitat que acull el ciutadà o ciutadana estrangers.

Requisits del treballador o treballadora 
 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • Tenir més de 18 anys.
  • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.
  • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni.
  • Tenir una titulació superior o equivalent o, si escau, una experiència mínima professional de tres anys.
  • Tenir una relació laboral o professional, prèvia i continuada, de tres mesos amb una o algunes de les empreses del grup.
Requisits de l’empresa
 • Que la empresa o grupo empresarial pueda acreditar la existencia de una actividad empresarial real.
 • Acreditar que el trasllat s’efectua entre dues empreses del mateix grup o bé entre dues empreses que hagin signat un acord de prestació de serveis. 
 • Documentar la cobertura de la Seguretat Social, inclosa la cobertura sanitària, del treballador o treballadora, mitjançant un certificat de cobertura (en cas que hi hagi conveni amb la Seguretat Social entre Espanya i el país emissor) o mitjançant nomenament d’un representant que es responsabilitzi de les cotitzacions del treballador o treballadora (quan no hi hagi conveni).  
 • ​Documentació de l’empresa que acrediti les condicions del trasllat.  
 • Abonar la tasa para la tramitación de la autorización.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

 La Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE) (Govern d’Espanya).

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Si en el moment de presentar la sol·licitud ets fora d’Espanya, has de sol·licitar un visat nacional per a l’entrada a Espanya una vegada concedida l’autorització de residència per trasllat intraempresarial..
 • Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament i poden sol·licitar, de manera conjunta o a posteriori, l’autorització o el visat. Aquesta condició és aplicable a:
  • Cònjuge o parella de fet
  • Fills i filles menors d’edat o grans que depenguin econòmicament de la persona titular
  • Ascendents a càrrec
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

Online

L’empresa o entitat que t’acull és l’encarregada d’efectuar el tràmit per obtenir l’autorització.

Recorda que els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament i que poden sol·licitar l’autorització, juntament amb la teva sol·licitud d’autorització o a posteriori.

Quins passos has de seguir per sol·licitar l’autorització?

1
2
3
4
L’empresa sol·licita l’autorització de residència

L’empresa o entitat que t’acull ha de sol·licitar l’autorització de residència per trasllat intraempresarial. Aquesta sol·licitud es tramita a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics a Espanya.

Consulta la documentació requerida i prepara-la per facilitar l’obtenció de l’autorització per part de l’empresa.

Documentació
 • Si s’aporten documents expedits en un idioma diferent del castellà, han d’estar traduïts, mitjançant una traducció jurada, al castellà
 • Tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.
  • Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats, d'acord amb el que disposa la normativa comunitària que els empara.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document emès en un idioma diferent del castellà ha d’estar traduït mitjançant una traducció jurada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats. 

Per obtenir més informació sobre la traducció i legalització dels documents, consulta la pàgina web corresponent.

Documentació del treballador o treballadora
 • Còpia completa del passaport amb validesa mínima d'un any i almenys dues pàgines en blanc.
 • Certificat d’antecedents penals dels països on ha residit durant els últims cinc anys.
 • Curriculum vitae actualitzat.
 • Documentació que acrediti la titulació superior o equivalent (legalitzada, traduïda i, si escau, homologada) o bé certificació de tenir una experiència professional mínima de tres anys.
 • Acreditació d’una relació laboral o professional prèvia i continuada d’almenys tres mesos anteriors a la sol·licitud, amb una o diverses empreses del grup.
Documentació de l'empresa
 • Documentació que acrediti el trasllat.
 • Documentació que acrediti la relació amb la Seguretat Social y assegurança de salut si la persona treballadora no tindrà cobertura sanitaria pública.
 • Acreditació de l'existència d'una activitat empresarial real, i si s'escau, la del grup empresarial.
Següent
Si ets fora d’Espanya, sol·licita el teu visat

Si ets fora d’Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, una vegada aprovada l’autorització has de sol·licitar el visat per poder entrar en territori espanyol.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del visat, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Rep la notificació de resolució

En un termini d’entre vint i trenta dies es resoldrà la teva autorització de residència per trasllat intraempresarial. 

Per notificar-ho, rebràs l'estat de la sol·licitud a través del correu electrònic indicat en el moment de l'alta de la sol·licitud. 

Següent
Entrada a Espanya

Recorda que, una vegada siguis a Espanya, en funció del teu perfil, pot ser que hagis d’efectuar els tràmits següents: