You are here

Actualitzat 06/2018

Certificat que acredita la condició de persona assegurada o beneficiària de l’assistència sanitària pública espanyola

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

És GRATUÏTA

ABANS d’ACCEDIR als SERVEIS de l’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT

Es tramita de manera PRESENCIAL

Què és?

És el procediment a través del qual s’obté el certificat que reconeix el dret a la protecció de la salut i a l’atenció sanitària a les persones espanyoles i estrangeres que tinguin residència al territori nacional.

Què és important saber?

Hi ha persones que, encara que no disposen de la condició d’assegurades, tenen el dret a l’assistència sanitària. Per poder tenir la targeta sanitària individual (TSI), que et dona accés al sistema de salut pública, s’ha de sol·licitar el certificat de reconeixement del dret a l’assistència sanitària.

Hi ha països amb els quals es tenen convenis en termes de sanitat i altres prestacions. Aquesta casuística pot ser d’especial interès per a estudiants. Per saber la teva condició, adreça’t a les oficines de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).

La sol·licitud de reconeixement del dret a l’assistència sanitària l’han de presentar:

 • Les persones que resideixin a Espanya i no puguin accedir a la prestació d’assistència sanitària per cap altra via d’assegurament (treballadors i treballadores per compte d’altri o propi, pensionistes, perceptors de prestacions periòdiques de la Seguretat Social i aquelles altres persones que estiguin en situació de desocupació després d’haver exhaurit la prestació o el subsidi d’atur).
 • Les persones beneficiàries d’un assegurat o assegurada:
  • Cònjuge de la persona assegurada o la parella de fet.
  • Excònjuge o persona separada judicialment. En tots dos casos, ha d’estar a càrrec de la persona assegurada amb dret a percebre pensió obligatòria.
  • Descendent, o persona assimilada, de la persona assegurada o el seu cònjuge, del seu excònjuge a càrrec o de la seva parella de fet. En tots dos casos, ha d’estar a càrrec de la persona assegurada i menor de 26 anys o, en cas de ser més gran d’aquesta edat, tenir una discapacitat reconeguda en un grau superior o igual al 65%.
 • També s’ha d’utilitzar per sol·licitar el canvi dels beneficiaris o beneficiàries d’una persona assegurada a una altra.

També pots consultar la pàgina web de la Seguretat Social sobre l’assistència sanitària (està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol).

Per què és important fer-lo?

És imprescindible fer-lo per tenir la TSI si no tens la condició de persona assegurada. Amb aquesta targeta podràs anar al centre de salut o a l’hospital del sistema públic. També podràs disposar de la prestació farmacèutica amb un preu bonificat, independentment de si tens una assegurança privada. Com que és considerat un dels millors sistemes de salut pública del món, tenir-hi accés té més interès.

A qui s'adreça?

S’adreça a les persones que no tinguin reconeguda la condició de persona assegurada o beneficiària de la Seguretat Social. En aquest grup s’engloben:

 • Els qui siguin beneficiaris d’una persona assegurada (cònjuge i fills i filles menors d’edat, per exemple).
 • Els qui vulguin sol·licitar el canvi dels beneficiaris i beneficiàries d’una persona assegurada a una altra.
 • Les persones estrangeres contractades a Espanya que vulguin accedir per primera vegada al sistema sanitari de Seguretat Social espanyol.

Per conèixer el detall de les persones incloses en cada grup, consulta la pàgina web de la Seguretat Social (està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol)

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el ciutadà o ciutadana personalment.

Quins requisits has de complir?

Per tenir la condició de persona beneficiària s’han de complir els requisits següents:

 • No tenir la condició de persona inclosa com a beneficiària de les prestacions sanitàries espanyoles.
 • Tenir residència autoritzada i efectiva a Espanya.
  • Aquest requisit no és aplicable a les persones que es desplacin temporalment a Espanya.
Quin és l'organisme responsable del tràmit?
Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?
 • És important saber que el dret a l’assistència sanitària, tant per a la persona assegurada com per a les que estan a càrrec seu, comença el dia de l’afiliació al sistema de la Seguretat Social i es fa efectiu a partir de l’endemà de la presentació de l’alta en el règim corresponent.
 • L’extinció del dret es produeix quan es perden les condicions requerides per ser assegurat o beneficiari del dret, o en cas de mort.
 • Una vegada que s’hagi fet efectiu el dret a l’assistència, pots sol·licitar l’expedició de la targeta sanitària individual per accedir a l’assistència sanitària. 
 • La inclusió de dades falses i l’obtenció fraudulenta de prestacions poden ser actes constitutius de delicte.
 • Has de saber que la sol·licitud s’ha dissenyat inicialment per ser presentada en paper davant la Direcció Provincial de l’INSS, motiu pel qual pot ser que hi trobis referències que no corresponen a la via telemàtica.
Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?

Com has de fer el tràmit?

Telemàtic
Presencial

Quins passos has de seguir per sol·licitar el reconeixement del dret?

1
2
3
4
5
6
La persona assegurada ha d’obtenir el número de la Seguretat Social i l’alta

Abans de començar la sol·licitud, la persona assegurada que dona el dret a les que estan a càrrec seu ha d’haver obtingut el número de la Seguretat Social i ha d’haver sol·licitat l’alta en el sistema.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del número de la Seguretat Social i el tràmit vinculat a l’alta de la Seguretat Social, accedeix a la informació dels tràmits en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-los.

Següent
Obtén el certificat digital

Per poder efectuar la sol·licitud de manera telemàtica, has d’obtenir prèviament el certificat digital.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Accedeix a la seu electrònica

Una vegada obtingut el certificat digital, accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social.

Selecciona l’opció “Ciutadans > Assistència sanitària > Assistència sanitària. Sol·licitud de reconeixement del dret” per poder començar la sol·licitud.

La informació està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Següent
Emplena el model de sol·licitud i adjunta-hi la documentació requerida

Una vegada hagis accedit al tràmit a la seu electrònica, segueix els passos marcats i facilita tota la informació i documentació sol·licitada.

Hauràs d’obtenir i emplenar el formulari de sol·licitud, i annexar-hi la còpia dels documents que es detallen en les instruccions.

Has de disposar d’un programari que et permeti emplenar la sol·licitud i guardar-la per poder annexar-la.

Consulta la pàgina web corresponent de la Seguretat Social per obtenir més informació i descarregar-te el formulari que et correspongui.

La informació està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol. El formulari, en canvi, està disponible en castellà.

S’aconsella tenir preparades determinades dades i documents que se't poden demanar durant la sol·licitud
 • Tant les persones assegurades com, si escau, les persones beneficiàries per a les quals es tramita aquesta sol·licitud han de presentar els documents següents:
  • En el cas de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa:
   • ​Document d’identitat vigent al seu país o passaport
   • Certificat d’inscripció al Registre central d’estrangers​​
  • En el cas de familiars d’altres països de ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la UE, de l’EEE o de Suïssa: 
   • Targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió
   • Document d’identitat vigent al seu país o passaport​​
  • Per a les altres persones que no tinguin nacionalitat espanyola: 
   • Passaport
   • Targeta d’identitat d’estranger (TIE) que acrediti la titularitat d’una autorització per residir a Espanya. En cas que no es tingui l’obligació d’obtenir aquesta targeta, s’ha de presentar l’autorització per residir a Espanya en la qual consti el número d’identitat d’estranger (NIE) corresponent
 • ​Altres situacions en funció del perfil:
  • ​En el cas del cònjuge: 
   • Llibre de família o certificat d’inscripció de matrimoni.
  • ​​En el cas de la parella de fet:
   • Certificat d’inscripció al registre de la comunitat autònoma o localitat de residència o acreditació de la constitució de la parella mitjançant escriptura pública.
  • ​​En el cas de l’excònjuge o parella separada judicialment: (nota: contingut en format desplegable)
   • Sentència de separació o divorci.
   • Document que reconegui el dret a percebre una pensió compensatòria.
  • ​​En el cas dels descendents: 
   • Llibre de família o certificat de naixement per acreditar la condició de descendent de la persona assegurada o del seu cònjuge, excònjuge a càrrec o parella de fet.
   • Per als fills i filles menors de tres mesos, no és necessari presentar aquesta documentació, ja que el Registre Civil enviarà a l’INSS les dades del naixement i de l’afiliació
  • En el cas de persones beneficiàries o assimilades de més de 26 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65%: 
   • Certificat de reconeixement del grau de discapacitat
  • ​​En el cas de persones tutelades o acollides:
   • Document expedit per l’autoritat competent per acreditar la condició de menor amb tutela o acollida legal per part de la persona assegurada, pel seu cònjuge, excònjuge a càrrec o parella de fet.
  • ​​En el cas de germà o germana de la persona assegurada:
   • Llibre de família o document equivalent per acreditar la condició de germà o germana de la persona assegurada

 

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si aquesta caduca mentre emplenes la sol·licitud, hauràs de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinguis pendents.

La mida total de la documentació per annexar no pot superar els 5 MB.

Següent
Obtén el certificat de reconeixement del dret

Una vegada efectuat el tràmit, rebràs un justificant de recepció (ZIP) integrat pel resguard de la sol·licitud en format PDF i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s’ha produït correctament.

Si no reps el missatge de confirmació o, si escau, reps un missatge d’error o deficiència de la transmissió, hauràs de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’INSS enviarà al domicili de la persona interessada la resolució de la sol·licitud. El termini màxim per resoldre i notificar el procediment iniciat és de trenta dies des de la data en què s’hagi registrat la sol·licitud. Si transcorre aquest termini sense que hagis rebut una notificació amb la resolució, pots entendre que la teva petició s’ha desestimat.

Següent
Tramita la targeta sanitària individual

Una vegada obtinguda la sol·licitud de reconeixement del dret a l’assistència sanitària, pots sol·licitar la TSI.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció de la targeta, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-la.

Quins passos has de seguir per sol·licitar el reconeixement del dret?

1
2
3
4
5
6
La persona assegurada ha d’obtenir el número de la Seguretat Social i l’alta

Abans de començar la sol·licitud, la persona assegurada que dona el dret a les que estan a càrrec seu ha d’haver obtingut el número de la Seguretat Social i ha d’haver sol·licitat l’alta en el sistema.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del número de la Seguretat Social i el tràmit vinculat a l’alta de la Seguretat Social, accedeix a la informació dels tràmits en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-los.

Següent
Sol·licita cita prèvia

Per sol·licitar el reconeixement del dret a l’assistència sanitària es recomana sol·licitar cita prèvia per presentar la documentació al centre de la Seguretat Social.

Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a la seu electrònica de la Seguretat Social (“Ciutadans > Cita prèvia per a pensions i altres prestacions”).

La seu electrònica per sol·licitar cita prèvia està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Següent
Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la informació

Has d’obtenir i emplenar el formulari de sol·licitud per sol·licitar el reconeixement del dret.

Consulta la pàgina web corresponent de la Seguretat Social per obtenir més informació i descarregar-te el formulari que et correspongui.

La informació està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol. El formulari, en canvi, està disponible en castellà.

Una vegada emplenat el formulari, i abans de començar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran per obtenir el certificat de reconeixement.

S’aconsella tenir preparades determinades dades i documents que se't poden demanar durant la sol·licitud.
 • Tant les persones assegurades com, si escau, les persones beneficiàries per a les quals es tramita aquesta sol·licitud han de presentar els documents següents:
  • En el cas de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa:
   • ​Document d’identitat vigent al seu país o passaport
   • Certificat d’inscripció al Registre central d’estrangers​​
  • En el cas de familiars d’altres països de ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la UE, de l’EEE o de Suïssa: 
   • Targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió
   • Document d’identitat vigent al seu país o passaport​​
  • Per a les altres persones que no tinguin nacionalitat espanyola: 
   • Passaport
   • Targeta d’identitat d’estranger (TIE) que acrediti la titularitat d’una autorització per residir a Espanya. En cas que no es tingui l’obligació d’obtenir aquesta targeta, s’ha de presentar l’autorització per residir a Espanya en la qual consti el número d’identitat d’estranger (NIE) corresponent
 • ​Altres situacions en funció del perfil:
  • ​En el cas del cònjuge: 
   • Llibre de família o certificat d’inscripció de matrimoni.
  • ​​En el cas de la parella de fet:
   • Certificat d’inscripció al registre de la comunitat autònoma o localitat de residència o acreditació de la constitució de la parella mitjançant escriptura pública.
  • ​​En el cas de l’excònjuge o parella separada judicialment: (nota: contingut en format desplegable)
   • Sentència de separació o divorci.
   • Document que reconegui el dret a percebre una pensió compensatòria.
  • ​​En el cas dels descendents: 
   • Llibre de família o certificat de naixement per acreditar la condició de descendent de la persona assegurada o del seu cònjuge, excònjuge a càrrec o parella de fet.
   • Per als fills i filles menors de tres mesos, no és necessari presentar aquesta documentació, ja que el Registre Civil enviarà a l’INSS les dades del naixement i de l’afiliació
  • En el cas de persones beneficiàries o assimilades de més de 26 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65%: 
   • Certificat de reconeixement del grau de discapacitat
  • ​​En el cas de persones tutelades o acollides:
   • Document expedit per l’autoritat competent per acreditar la condició de menor amb tutela o acollida legal per part de la persona assegurada, pel seu cònjuge, excònjuge a càrrec o parella de fet.
  • ​​En el cas de germà o germana de la persona assegurada:
   • Llibre de família o document equivalent per acreditar la condició de germà o germana de la persona assegurada
Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura-hi la documentació

Ves al lloc indicat en la cita prèvia per lliurar-hi la documentació. Aquesta documentació es detalla en el primer apartat del procés (“1. Emplena el model de sol·licitud i recopila la informació > Documentació”).

Consulta la pàgina web per conèixer les oficines de la Seguretat Social disponibles.

Següent
Obtén el certificat de reconeixement del dret

El termini màxim per resoldre i notificar el procediment iniciat és de trenta dies des de la data en què s’hagi registrat la sol·licitud. Tot i això, acostumen a expedir el certificat al mateix moment.

Si transcorre aquest termini sense que hagis rebut una notificació amb la resolució, pots entendre que la teva petició s’ha desestimat i sol·licitar que es dicti una resolució.

Següent
Tramita la targeta sanitària individual

Una vegada obtinguda la sol·licitud de reconeixement del dret a l’assistència sanitària, pots sol·licitar la TSI.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció de la targeta, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-la.

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.