12 de novembre de 2018. Sessió bicicletes i motos d’ús compartit

12/11/2018

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es va explicar la proposta de regulació de les bicicletes i motos d’ús compartit: els objectius, les oportunitats i riscos, el funcionament de les llicències, l’aplicació de la taxa i la voluntat de l’Ajuntament d’exercir un control de les externalitats que pot generar el servei. Es va destacar la conveniència que la regulació es faci amb una visió metropolitana.

11 de novembre de 2018. Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc

11/11/2018

En la sessió, compartida pels membres del Pacte per la Mobilitat i pels del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat es van El Pla d’Actuació del Parc de  Montjuïc té com a objectiu convertir la muntanya de Montjuïc en un parc amb equipaments per als ciutadans de Barcelona. En primer lloc es va tractar la diagnosi tècnica del Parc i  les  línies de treball que estan relacionades amb la Sostenibilitat i amb la Mobilitat  que són:

1) desenvolupar una estratègia de catalogació i recuperació del patrimoni,

2) endreçar els elements de la via pública,

3) promoure la sostenibilitat i l’ús eficient dels recursos,

4) planificar la gestió i usos dels equipaments del Parc,

5) fomentar la mobilitat sostenible i

6) definir i regular els espais d’aparcaments.

La reunió va ser rica en l’aportació de propostes per part dels participants.

 

8 de novembre de 2018. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

08/11/2018

En aquesta sessió de grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es va tractar de la modificació de l’ordenança de circulació en relació amb l’ÀreaDUM i de la circulació de vehicles pesants. En aquesta sessió s’acorda crear un grup de treball per tractar la circulació de vehicles pesants. 

5 de novembre de 2018. Grup de la Bicicleta

05/11/2018

En aquesta sessió el grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat es vàrem tractar la Festa de la Bici, la fi del termini que habilitava a les bicicletes circular per voreres de més de 4,75 sense restriccions, el registre i identificació de bicicletes, les accions estratègiques d’aparcament de bicicletes i el balanç del desplegament de la xarxa de carrils bici.  

13 de juny de 2018. Constitució Comissió Permanent del Pacte per la Mobilitat

13/06/2018

El dia 13 de juny es va constituir la Comissió Permanent del Pacte per la Mobilitat, com a òrgan gestor d’aquest espai de participació. Està format per 15 entitats, arran de la sessió celebrada el mes d’abril, de valoració de funcionament del Pacte. Així mateix, en la reunió es va designar la vicepresidència del Pacte, que recau en l’associació Barcelona Camina. Aquesta entitat representarà el Pacte en el Consell de Ciutat. A l’acta de la sessió consta el correu electrònic de les entitats de la Comissió Permanent per facilitar el contacte amb la resta de membres del Pacte, així com per vehicular peticions, propostes i suggeriments.

10 de maig de 2018. Sessió Motos

09/05/2018

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es van explicar les etiquetes ambientals que  la DGT està preparant per a les motocicletes i els ciclomotors que restringiran la circulació dels vehicles més contaminants. Es va explicar, també,  la campanya d’estacionament de motos, que té per objectiu alliberar espai públic. Per acabar es van exposar les dades d’accidentalitat de motos, es van analitzar les principals situacions de risc dels motoristes i es van explicar les mesures que es duen a terme per reduir la victimització.

17 d’abril de 2018. Anàlisi funcionament i propostes de millora del Pacte per la mobilitat

16/04/2018

En la sessió, a la qual van assistir una trentena de persones,  es va tractar el funcionament del Pacte pel que fa a la composició, dinamització, comunicació i difusió  xarxa. Es van fer propostes de millora per optimitzar aquest òrgan  i també per adaptar-lo al Reglament de Participació aprovat fa uns mesos.

En aquest sentit es va acordar la creació d’una comissió permanent, l’impuls de sessions de coneixement compartit i la interacció entre les entitats que formen part del Pacte.  

9 d’abril de 2018. Pla de Mobilitat Urbana 2019 - 2014

08/04/2018

En la sessió, a la qual van assistir una setentena de persones, es van presentar i debatre els eixos i els objectius del Pla de Mobilitat Urbana del període 2019-2024. Es va tractar també  el procés participatiu previst que permetrà recollir  les opinions i propostes de la ciutadania i que es durà a terme entre els mesos de maig i juliol.

19 de març de 2018. Grup de transport públic

18/03/2018

En la sessió celebrada a la sala Consolat de Mar de l’Ajuntament de Barcelona es va tractar el finançament del transport públic. En aquest sentit la disminució de les aportacions de l’Administració General de l’Estat ha generat que l’AMB, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament hagin de fer front al finançament per assolir l’equilibri del sistema. Pel que fa al sistema tarifari es va abordar el sistema tarifari i  les limitacions del sistema de validació actual i les oportunitats que generarà la T-Mobilitat, qüestions que van obrir el  debat amb els participants de la sessió.

5 de març de 2018. Sessió sobre vehicle elèctric

04/03/2018

En la sessió es va explicar l’estratègia del vehicle elèctric a Barcelona. El Pla planteja per al 2024  planteja fites concretes per a cada tipus de vehicle: 80% de vehicles elèctrics en la flota municipal, 100 autobusos elèctrics, 800 taxis, 24.000 cotxes i 24.000 motos privades. En la reunió es van plantejar els punts forts i  febles en l’impuls del vehicle elèctric.