A les ciutats, s’hi concentra la major part de la població i, per tant, la intel·ligència col·lectiva. La col·laboració de tothom (ciutadania, empreses, institucions, Administració, etcètera) i la cooperació entre ciutats i regions, farà que el canvi que necessitem sigui real.

Línies d'acció

16. Acció cultural pel clima

Enfortir la cultura del clima i impulsar la capacitació ciutadana en la reducció d’emissions i en l’adaptació al canvi climàtic.

Mesures:

 • 16.1.  Establir una convocatòria específica de subvencions per impulsar l’agenda ciutadana pel clima, en què es premiï la innovació i la cooperació (2018).
 • 16.2.  Enfortir els programes de suport a les escoles, entitats i comerços com a espais de conscienciació i acció climàtica (2020).
 • 16.3.  Visibilitzar els compromisos, les accions i les bones pràctiques dels diversos actors (2020).
 • 16.4.  Disposar d’un referent de sostenibilitat a cada districte amb una visió estratègica dels temes ambientals i de canvi climàtic, amb una visió global dels agents que actuen en el territori i la capacitat d’oferir assessorament i suport (2020).
 • 16.5.  Enfortir la participació del teixit social del territori en la definició de propostes urbanístiques, de verd i de mobilitat per pal·liar els efectes del canvi climàtic (al llarg de tot el procés) (2020).
 • 16.6.  Fer campanyes sobre el canvi climàtic i els seus efectes a través de mitjans efectius i divulgar àmpliament les opcions i els hàbits que ajuden a combatre’l, desmentint falsos mites (continuadament).
  • Fomentar l’eficiència i l’estalvi en el consum d’energia i aigua.
  • Impulsar l’autoproducció i l’autoconsum d’energia renovable.
  • Conscienciar per a un consum responsable, de proximitat i de productes de segona mà.
  • Promoure la mobilitat sostenible.
  • Estimular la reducció de residus i fomentar el compostatge.
  • Fomentar l’augment del verd i el respecte per la fauna amenaçada.
  • Promoure la cura de les persones vulnerables (com ara persones grans que viuen soles).
  • Potenciar els camins de l’ombra i comunicar les seves bondats.
  • Afavorir la solidaritat climàtica amb altres països.
 • 16.7. Dur a terme accions de conscienciació i demostratives de proximitat, per exemple, jardins efímers, exposicions mòbils, vehicles que es puguin desplegar i convertir en un espai verd o en un punt d’aigua mòbil (un punt verd mòbil que podria contenir vegetació a l’interior en lloc de residus o un autobús turístic amb el terrat “jardinera” ple de vegetació), concursos, mapatges col·laboratius, horts i escocells comunitaris, climatons, etcètera (2020).
 • 16.8.Aprofitar i generar esdeveniments ciutadans per donar exemples pràctics (continuadament). Exposicions (com ara “Després de la fi del món”). Festivals temàtics (sobre art, fotografia, cinema, etcètera).
 • 16.9.Garantir l’accés a la informació climàtica a través de la xarxa Smart Citizens o altres aplicacions. Promoure la ciència ciutadana per obtenir dades de temperatura, humitat relativa, alertes, fenologia, migració d’ocells, etcètera i compartir-les. Fer més difusió, adaptar canals informatius. Disposar d’informació climàtica vinculada al dia a dia de les persones (2020).
 • 16.10.Difondre àmpliament la informació sobre oportunitats, ajudes i suports disponibles(rehabilitació, millora de l’eficiència energètica, formació, projectes, etcètera) (continuadament).
 • 16.11.Proporcionar suport a la xarxa per la sobirania energètica (2020).
 • 16.12. Establir els mecanismes necessaris per garantir la participació de les persones vulnerables al canvi climàtic (2020).
 • 16.13.Consolidar una xarxa d’equipaments d’educació ambiental a tots els districtes de la ciutat com a vectors d’informació, formació, participació, capacitació i acció ciutadana, que tingui el canvi climàtic integrat en el discurs i que esdevingui referent per a altres equipaments del territori (2025).
 • 16.14.Promoure la creació de xarxes de corresponsabilitat ciutadana i grups d’acció climàtica a escala de barri (2025).
 • 16.15.Disposar d’un centre d’interpretació sobre l’energia i el canvi climàtic a escala de ciutat (2030).

17. Cooperació climàtica.

Avançar per revertir el deute ecològic de la ciutat i conscienciar la ciutadania dels efectes del canvi climàtic induït des de barcelona sobre les societats i els països més vulnerables.

Mesures:

 • 17.1. Aprofundir en el coneixement del deute ecològic/ climàtic i en els seus efectes sobre els països i les societats més vulnerables. Desplegar el principi de límits planetaris en el marc dels plans estratègics futurs per a la ciutat de Barcelona (2020).
 • 17.2. Generar una implicació social més activa en la visibilització dels efectes del canvi climàtic sobre els països i les societats més vulnerables, i fer campanyes d’educació i conscienciació sobre el deute ecològic de Barcelona (continuadament).
 • 17.3.  Definir una estratègia integral per reduir el deute ecològic de Barcelona, on es prioritzin les accions de més impacte sobre tercers (2025).
 • 17.4.  Afavorir la solidaritat climàtica entre pobles i desenvolupar projectes adreçats a corregir els efectes del canvi climàtic sobre les societats i els països més vulnerables (2025).
 • 17.5. Promoure la cooperació entre ciutats en matèria de justícia climàtica, resiliència urbana i política energètica i posar en marxa processos d’acompanyament tècnic des de l’Ajuntament de Barcelona a altres municipis amb alta vulnerabilitat al canvi climàtic (2025).
 • 17.6. Preparar-se per acollir refugiats climàtics (2030).

18. Organitzem-nos

Incorporar canvis a escala organitzativa i de metodologies de treball que, des d’una visió global i sistèmica de la ciutat, permetin integrar criteris de sostenibilitat i resiliència en els processos de planificació, transformació i gestió de la ciutat.

Mesures:

 • 18.1.  Crear una oficina del clima per treballar en el canvi climàtic d’una manera transversal dins de l’organització o establir una comissió de seguiment de la posada en pràctica de les accions del Pla Clima format per l’equip del nucli impulsor i altres agents que es considerin clau (2018).
 • 18.2.  Definir i calcular els indicadors de seguiment del Pla Clima i dels projectes de coproducció ciutadana i elaborar i publicar informes periòdics que donin compliment al Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia (2018).
 • 18.3.  Estimar el pressupost de carboni de la ciutat per assolir els compromisos adquirits (2018)
 • 18.4.  Establir mecanismes de coordinació interna per garantir la comunicació dels progressos i fer un seguiment dels plans estratègics sectorials vinculats (2018).
 • 18.5.  Establir els mecanismes de coordinació externa i comunicació necessaris entre les administracions (especialment la Diputació, l’Àrea Metropolitana i la Generalitat de Catalunya) i amb la resta d’agents clau de ciutat per crear sinèrgies i facilitar l’assoliment dels objectius del Pla Clima, alhora que es reforça el paper del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat (2018).
 • 18.6.  Incorporar una línia d’acció climàtica per posar en pràctica projectes de les taules de resiliència (2018).
 • 18.7. Fer pública, a través d’Open Data, la informació rellevant tant d’impactes climàtics com de seguiment d’accions dutes a terme (transparència) (2018).
 • 18.8. Participar en xarxes de ciutats per afavorir l’intercanvi de bones pràctiques i col·laborar amb institucions de referència internacionals per posicionar Barcelona com a referent en l’acció climàtica i reportar els resultats d’acord amb els compromisos adquirits (2018).
 • 18.9. Estudiar la contribució de cada barri a la generació de gasos amb efecte d’hivernacle per determinar possibles desigualtats (2020).
 • 18.10. Desenvolupar un pla de formació interna que incorpori formacions específiques en llocs de treball implicats directament en l’acció climàtica, i sessions divulgatives i de conscienciació sobre la importància del canvi climàtic (2020).
 • 18.11. Desplegar l’operador energètic municipal que impulsi la producció d’energies renovables en el municipi i en faciliti la implantació tant en espais públics com privats (2020).
 • 18.12. Promoure la innovació i establir vincles amb centres de recerca per generar nou coneixement en relació amb el canvi climàtic. Fer una radiografia dels estudis que hi hagi en marxa actualment per evitar solapaments i aprofitar el finançament al màxim (2020).
 • 18.13.  Aprofundir en el coneixement que es té dels impactes del canvi climàtic en la continuïtat dels serveis i les infraestructures crítiques de ciutat (serveis d’atenció sanitària, subministraments, etcètera) i les seves interdependències (2020).
 • 18.14.  Aprofundir en el coneixement sobre com el canvi climàtic afectarà Barcelona a través de la participació en el projecte europeu RESCCUE (2020).
 • 18.15.  Fer un estudi sobre com el canvi climàtic pot repercutir econòmicament sobre cada sector, especialment el turisme (2020).
 • 18.16.  Estudiar la reducció de la despesa energètica associada a una adaptació dels horaris laborals (2020).
 • 18.17.  Incloure, en la plataforma de resiliència, un repositori comú d’informació climàtica que garanteixi l’accessibilitat a tots els agents implicats (2020).
 • 18.18. Crear un atles de resiliència que incorpori els mapes de vulnerabilitats i que garanteixi que la informació sigui accessible a tots els agents municipals implicats en processos de planificació, transformació i serveis urbans (2020).
 • 18.19. Fer un mapatge de les accions del Pla Clima posades en pràctica i publicar-les a l’atles de resiliència (2020).
 • 18.20. Revisar els plans d’emergències municipals en vista de la nova informació generada en relació amb el canvi climàtic (2020).
 • 18.21. Millorar els sistemes de comunicació amb els equipaments i els serveis crítics de ciutat davant d’episodis climatològics extrems (2020).
 • 18.22. Sistematitzar l’ús d’informació climàtica entre els tècnics municipals, habilitar els instruments que permetin compartir el nou coneixement d’una manera efectiva (plataforma de resiliència) i capacitar les persones per utilitzar- los, a través de les formacions necessàries (estendre l’ús dels sistemes d’informació geogràfica dins l’organització per millorar la capacitat d’anàlisi, etcètera) (2025).
 • 18.23. Millorar la informació proporcionada a la ciutadania en episodis de contaminació i alertes per nous riscs (2025).
 • 18.24. Revisar i actualitzar el Pla Clima (2025).