Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 1r. El Consell de la Cultura de Barcelona. Definició i objecte


1. El Consell de la Cultura de Barcelona és un instrument per contribuir al desenvolupament cultural de la ciutat, que s’articula com a espai de relació i participació entre els diversos sectors de la cultura i les arts, els grups polítics representats al consistori així com persones de reconeguda vàlua en l’àmbit cultural.

2. El Consell de Cultura  de Barcelona es crea de conformitat amb allò que preveuen  les Normes reguladores de la participació ciutadana de Barcelona, els articles 62 i 63 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 8 i 30 i següents de la Carta Municipal de Barcelona.

3. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de contribuir al compliment del mandat de l’article  4.2. de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, segons el qual, els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social; i de l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, en el mateix sentit.

4. L’Ajuntament crea aquest òrgan en compliment d’allò previst en l’article 19 de l’Agenda 21 de la cultura, primer document amb vocació mundial que aposta per establir les bases d’un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultural, adoptat per l’organització mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) com a document de referència dels seus programes en cultura.