Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 5è. La vicepresidència


1. La Vicepresidència serà designada per la Presidència, a proposta dels representants de les entitats culturals que integrin el Ple del Consell (lletra e) de l’article 6.3 del present Reglament), i el seu mandat tindrà una vigència de quatre anys.

2. Correspondrà a la Vicepresidència donar suport a la Presidència i desenvolupar aquelles funcions que li siguin delegades.

3. La Vicepresidència exercirà la presidència del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona (articles 8, 9 i 16 del present Reglament)