Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 13è. Funcionament del Consell


1. Els òrgans de govern del Consell es reuniran en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i de sessions extraordinàries.

2. La convocatòria de les sessions anirà acompanyada de l’ordre del dia corresponent. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies hàbils abans de la seva celebració.