Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 17è. Creació de Comissions Delegades del Ple


1. El Ple del Consell podrà acordar la creació de les Comissions Delegades que consideri oportunes pel desenvolupament de les seves funcions.

2. Correspondrà a la Secretaria Tècnica del Consell vetllar pel bon funcionament de les Comissions Delegades del Ple, desenvolupant les següents funcions:

a) Centrar els temes de debat i l’ordre del dia
b) Proposar la composició de la comissió
c) Moderar les reunions de treball de la comissió
d) Redactar documents de treball (informe inicial, informes parcials, informe fina
e) Aportar documentació d’interès pel treball de la comissió (estudis, dades, experiències, bibliografia, etc…).
f) Vetllar per la bona marxa dels treballs de la comissió (gestió dels temps, del calendari, del ritme de treballs).